Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ annihilation แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
34 ผลลัพธ์ สำหรับ annihilation  AH0 N AY2 AH0 L EY1 SH AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -annihilation-, *annihilation*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
annihilation[N] การทำลายล้าง
Hope Dictionary
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
Nontri Dictionary
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (ดู Antimatter ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
This is where we stopped the annihilation of the world. เราอยู่ที่ที่กำลังหยุด การทำลายล้างโลก Silent Hill (2006)
If you value your lives over your complete annihilation listen carefully, Leonidas. เซอร์สิสยึดครองและควบคุมทุกสิ่ง ที่พระองค์มองดู พระองค์นำทัพใหญ่มหึมา เพียงเดินทัพแผ่นดินก็สะเทือน 300 (2006)
Even now you are defiant in the face of annihilation and the presence of a god. ข้ายินดีสังหารผู้ใดก็ตามในทัพ เพื่อชัยชนะ 300 (2006)
"When the fort falls Annihilation follows" \" เมื่อป้อมถูกทำลาย จะเป็นแบบนี้ \" Three Kingdoms (2008)
He's the prophet that predicted the annihilation of the earth. ดังนั้นในเงื่อนไขของ jurisdictional, จ. Angels & Demons (2009)
Total annihilation in T minus 6 minutes การทำลายล้าง ในอีก 6 นาที Monsters vs. Aliens (2009)
Annihilation in T minus 1 minute การทำลายล้าง ในอีก 1 นาที Monsters vs. Aliens (2009)
Total annihilation in T minus 30 seconds การทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ในอีก 30 วินาที Monsters vs. Aliens (2009)
First consideration: complete annihilation of the body. การพิจารณาประการที่หนึ่ง เป็นการทำลายซากศพสมบูรณ์แบบ The Body and the Bounty (2010)
And the only thing standing between them and total annihilation is the Smithsonian. และสิ่งเดียวที่ทำให้ศิลปะอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยไม่ถูกทำลายล้าง นั่นคือสมิทโซเนี่ยนแห่งนี้ Sad Professor (2011)
Maybe annihilation isn't the only way to stop this war. บางทีการทำลายล้างอาจจะไม่ใช่ ทางเดียวที่จะหยุดสงครามนี้ Traitor (2012)
There are three million species of animals living in the tropical rain forests, and one of them, the red fire ant, lives underground, under constant threat of annihilation from flash floods. บนโลกนี้มีสัตว์อยู่ สามล้านชนิด อาศัยอยู่ในป่าฝน และหนึ่งในพวกมันคือมดคันไฟ Safety in Numbers (2012)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annihilationNuclear weapons may bring about the annihilation of man.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พิโมกข์[N] salvation, See also: annihilation, Syn. พิโมกษ์, Thai definition: ความพ้น, ความเปลื้องออก
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction   FR: annihilation [f] ; destruction [f]
CMU Pronouncing Dictionary
ANNIHILATION   AH0 N AY2 AH0 L EY1 SH AH0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
annihilation  (n) ˈənˌaɪəlˈɛɪʃən
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
湮灭[yīn miè, ㄧㄣ ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation, #46,283 [Add to Longdo]
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter [Add to Longdo]
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P) [Add to Longdo]
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction [Add to Longdo]
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P) [Add to Longdo]
絶命[ぜつめい, zetsumei] (n,vs) end of life; death; annihilation [Add to Longdo]
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P) [Add to Longdo]
掃滅;剿滅[そうめつ, soumetsu] (n,vs) wiping out; annihilation [Add to Longdo]
総嘗め[そうなめ, souname] (n) annihilation; sweeping victory [Add to Longdo]
対消滅[ついしょうめつ, tsuishoumetsu] (n) annihilation (of particle and anti-particle) [Add to Longdo]
Time: 0.0159 seconds, cache age: 18.276 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม