Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ amnesty แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


38 ผลลัพธ์ สำหรับ amnesty  AE1 M N AH0 S T IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -amnesty-, *amnesty*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
amnesty(n) ช่วงนิรโทษกรรม, See also: ช่วงอภัยโทษ
amnesty(vt) นิรโทษ, See also: ลดโทษ, อภัยโทษ
amnesty(n) นิรโทษกรรม, See also: การอภัยโทษ, การยกโทษ, Syn. pardon, reprieve, forgiveness

Hope Dictionary
amnesty(แอม' เนสที) n. การอภัยโทษ, นิรโทษกรรม. -vt. ประเทศนิรโทษกรรม (pardon)

Nontri Dictionary
amnesty(n) นิรโทษกรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amnestyนิรโทษกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnestyนิรโทษกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Amnestyนิรโทษกรรม [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amnesty International. Is that some kind of rock band? แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นนัล เป็นวงร๊อกหรือเปล่า American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
You wanna be the guy who never has to compromise... then go join Amnesty International. คุณอยากเป็นคนดี_BAR_ ยึดถือความถูกต้อง คุณก็ไปอยู่องค์กร_BAR_ Rendition (2007)
Now we'll have Amnesty International here peeing in their pants about human rights. เดี๋ยวพวกพวกนิรโทษสกรรมก็แห่กันมาหมด เยี่ยวราดตัวเอง พล่ามเรื่องสิทธิมนุษยชน Slumdog Millionaire (2008)
And you gave money to amnesty international. คุณบริจาคเงินให้ Amnesty International. Adverse Events (2008)
I want signed and authorized Amnesty agreements for myself and for each of my men, from the White House, the State Department and the joint Chiefs of Staff. ฉันต้องการสัญญานิรโทษกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตัวฉันและลูกทีมจากทำเนียบขาว ได้ยินไหม The A-Team (2010)
Martin, the President has offered amnesty to every single member of Division. มาร์ติน ท่านประธานาธิบดี ได้เสนอการนิรโทษกรรม ให้กับสมาชิกทุกคนของดิวิชั่น 3.0 (2012)
And amnesty gives way to a new beginning. และการยกโทษมอบหนทางไปสู่การเริ่มต้นใหม่ Penance (2012)
Robb Stark offered amnesty for the ironborn if they gave us Theon. ร็อบบ์ สตาร์ค เสนอจะนิรโทษกรรมชาวเกาะเหล็ก ถ้ามอบธีออนให้เรา Mhysa (2013)
Amnesty International. สนับสนุน Amnesty International Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amnestyAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
amnestyThey should be pardoned by the amnesty law.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นิรโทษกรรม(n) amnesty, See also: absolution, pardon, Example: พวกกบฎได้ถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยสัญญาว่าจะได้รับนิรโทษกรรม, Thai Definition: การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้ทำมาแล้ว โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระทำการนั้น พ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
ให้อภัยโทษ[hai aphaiyathōt] (v, exp) EN: pardon ; grant an amnesty
นิรโทษกรรม[nirathōtsakam] (n) EN: amnesty  FR: amnistie [f]

CMU Pronouncing Dictionary
AMNESTY AE1 M N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
amnesty (n) ˈæmnəstiː (a1 m n @ s t ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
大赦[dà shè, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, ] amnesty; general pardon, #34,707 [Add to Longdo]
特赦[tè shè, ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ, ] amnesty, #47,029 [Add to Longdo]
国际大赦[guó jì dà shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, / ] Amnesty International; same as 大赦國際 [Add to Longdo]
国际特赦[guó jì tè shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ, / ] Amnesty International [Add to Longdo]
国际特赦组织[guó jì tè shè zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Amnesty International [Add to Longdo]
大赦国际[dà shè guó jì, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Amnesty International [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アムネスティ[amunesutei] (n) amnesty [Add to Longdo]
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P) [Add to Longdo]
大赦[たいしゃ, taisha] (n) amnesty [Add to Longdo]
特赦[とくしゃ, tokusha] (n) amnesty; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1767 seconds, cache age: 5.118 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม