Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ amend แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


94 ผลลัพธ์ สำหรับ amend  AH0 M EH1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -amend-, *amend*, amen

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
amend(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
amend(vt) ทำให้ถูกต้อง, See also: แก้ไข, Syn. correct, mend, revise
amend(vi) ประพฤติตัวดีขึ้น
amends(n) การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
amended(adj) ที่พัฒนาดีขึ้น
amendment(n) การแก้ไข, Syn. correction, revision
amendment(n) การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement
amendatory(adj) ซึ่งแก้ไข, See also: ที่ทำให้ถูกต้อง, Syn. corrective

Hope Dictionary
amend(อะเมนดฺ') vt., vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา

Nontri Dictionary
amend(vt) แก้ไข, แก้ตัว, ทำให้ถูกต้อง, แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข, การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้, การชดเชย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติม๒. การแปรญัตติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment recordระเบียนแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment tapeแถบแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment, consequentialการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, constitutionalการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, pro formaญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendments, selection ofการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll have to amend our reports. - ผมคิดผิด เราต้องเเก้ไขรายงาน Jaws (1975)
How can I ever make amends for such behaviour? ผมจะไถ่โทษแทนเธอได้ยังไง Pride & Prejudice (2005)
I'm trying to make amends here. ฉันพยายามจะลบล้างมันให้แกดู Cell Test (2005)
to do penance and to amend my life. ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า The Da Vinci Code (2006)
Making amends requires much more than saying "I'm sorry." การแก้ตัวต้องทำมากกว่าพูดว่า "ฉันเสียใจ" Map 1213 (2006)
I pray that you make him to amend things that meant to be. ขอให้เขาได้แก้ไขสิ่งต่างๆ ให้เป็นอย่างที่ควร Faith Like Potatoes (2006)
[ both laugh ] # make no amends # ใช่ นี่เป็นห้องที่ฉันหนีมาจากงานที่ทำ - นี่เหรอ Harold (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted. จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
If you kill one, you must make amends by proving that you also are pure of heart. หากเจ้าฆ่าไปหนึ่งตัว เจ้าต้องแก้ไข โดยการพิสูจน์ให้รู้ว่าเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์เช่นกัน The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll amend my offer. ฉันกำลังพิจารณาข้อเสนอ S.O.B. (2009)
So my amends would be to entrap poppy lifton,  งั้นฉันจะแก้ตัวได้โดยการเป็นเหยื่อล่อป๊อปปี้ ลิฟตัน The Wrath of Con (2009)
That's the only thing that we can do to make amends to him, isn't it? นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำให้เค้า ดีขึ้นได้, ถูกมั๊ย? Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amendHe amended his way of living.
amendHe made amends for his mistakes.
amendHe will make amends for the damage.
amendI'll have to make amends to them for my mistake.
amendIt is never too late to make amends. [ Proverb ]
amendIt's never too late to make amends. [ Proverb ]
amendSome people want to amend the constitution.
amendThe constitution was amended so that women could vote.
amendThe Diet is likely to amend this unpopular law.
amendThe existing law concerning car accidents requires amending.
amendThe law needs to be amended.
amendTogether, the developers may: Amend this constitution, provided they agree with a 3:1 majority.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แปรญัตติ(v) amend, See also: amend a motion, propose an amendment, move to amend, propose a motion to amend, change a, Example: ส.ส.ขอให้สภาแปรญัติก่อนจะผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้น, Count Unit: หัวข้อ, ญัตติ, Thai Definition: เปลี่ยนหรือแก้ไขถ้อยคำหรือเนื้อความที่สภารับหลักการแล้ว
ญัตติ(n) motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)
แก้ไข(v) amend, See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter, Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง, Example: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง, Thai Definition: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter  FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
แก้รัฐธรรมนูญ[kaē ratthathammanūn = ratthammanūn] (v, exp) EN: amend a constitution  FR: modifier la constitution ; amender la constitution
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ไข[kān kaēkhai] (n) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction
ค่าปรับ[khāprap] (n) EN: fine ; penalty  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
ค่าทำขวัญ[khā thamkhwan] (n, exp) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends
กลับตัว[klaptūa] (v) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend  FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
เงินค่าปรับ[ngoen khāprap] (n, exp) EN: fine ; forfeit ; forfeit money  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
พินัย[phinai] (n) EN: fine  FR: amende [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
AMEND AH0 M EH1 N D
AMENDS AH0 M EH1 N D Z
AMENDED AH0 M EH1 N D IH0 D
AMENDING AH0 M EH1 N D IH0 NG
AMENDOLA AA0 M EH0 N D OW1 L AH0
AMENDABLE AH0 M EH1 N D AH0 B AH0 L
AMENDMENT AH0 M EH1 N D M AH0 N T
AMENDMENTS AH0 M EH1 N D M AH0 N T S
AMENDMENT'S AH0 M EH1 N D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
amend (v) ˈəmˈɛnd (@1 m e1 n d)
amends (v) ˈəmˈɛndz (@1 m e1 n d z)
amended (v) ˈəmˈɛndɪd (@1 m e1 n d i d)
amending (v) ˈəmˈɛndɪŋ (@1 m e1 n d i ng)
amendable (j) ˈəmˈɛndəbl (@1 m e1 n d @ b l)
amendment (n) ˈəmˈɛndmənt (@1 m e1 n d m @ n t)
amendments (n) ˈəmˈɛndmənts (@1 m e1 n d m @ n t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
修改[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] amend; alter, #2,635 [Add to Longdo]
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft, #16,716 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アメンド[amendo] (vs) to amend [Add to Longdo]
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] (n, vs, adj-no) revision; amendment; alteration; (P) [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (n) (arch) (See 律令) amendment (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp, vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]
憲法改正[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment [Add to Longdo]
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.) [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n, vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.225 seconds, cache age: 3.994 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม