Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ alphabet แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
115 ผลลัพธ์ สำหรับ alphabet  AE1 L F AH0 B EH2 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -alphabet-, *alphabet*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
alphabet[N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters
alphabet[N] สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabetic[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetize[VT] จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically
alphabetical[ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic
alphabet soup[SL] คำย่อ
Hope Dictionary
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
latin alphabetn. พยัญชนะภาษาลาติน
Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabet bookหนังสือสอนตัวอักษร

Alphabet book หมายถึง หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงตัวอักษรพร้อมด้วยคำที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับภาพซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด บางครั้ง ใช้จังหวะที่สอดคล้องในบทกวี หรือใช้เพียงแค่ประโยคเดียวเพื่อเน้นตัวอักษรที่กำลังเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อสอนอ่านให้กับเด็กเล็ก ตัวอย่างของหนังสือนี้ ได้แก่ หนังสือ ก. ไก่ และ หนังสือ A B C

หนังสือ ก. ไก่ มีประวัติวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีการนำเอา ก ข ไปเขียนควบคู่กับตัวหวย จากนั้นจึงมีการคิดคำกำกับ ก ข ครบทั้ง 44 ตัว เพื่อให้เด็กจดจำได้ง่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มมีการผูกกลอน เพื่อให้เด็กท่องจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีกลอนกำกับ ก ข ตามมาอีกมากมาย แต่กลอนที่คนรุ่นปัจจุบันจำได้มากที่สุด คือ กลอนของบริษัทประชาช่าง จำกัด เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา (อเนก นาวิกมูล, 2536)

ในต่างประเทศ หนังสือ Alphabet Book มีวิวัฒนาการเริ่มต้นจาก Hornbooks ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 15 ในยุโรปและอเมริกา แต่แรก Hornbook ทำด้วยแผ่นไม้มีด้ามถือ มีแผ่นหนังที่เขียนตัวอักษรติดไว้บนแผ่นไม้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในศตวรรษที่ 18 มีการใช้กระดาษแข็งและพิมพ์ตัวอักษรบนกระดาษแข็ง เรียกว่า Battledores ใน Battledores นี้มีภาพประกอบด้วย จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อการพิมพ์มีวิวัฒนาการดีขึ้นและมีความสะดวกในการเย็บเล่มหนังสือมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการจัดพิมพ์หนังสือ ABC ในแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphabetadiacylglycerolอัลฟ่าเบต้าไดอะซิลกลีเซอรอล [การแพทย์]
Alphabetizationการเรียงลำดับอักษร
Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง

New

Newel

Newfoundland

New Haven

Newton

New York

การเรียงแบบคำต่อคำ เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง

Book

Book binding

Book of English essays

Book of famous ship

Booking

Books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux. verb ) เรียงตามลำดับตัวอักษร
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Who knows the next letter in the alphabet after E? Who knows the next letter in the alphabet after E? Anna and the King (1999)
-Why? You've covered much more of the alphabet than I have. Who's J.M.? โอ ดูสิ ไม่ใช่แมคแฮะ "จ.ม." Valentine (2001)
Recite the alphabet backwards. ท่องเอบีซีกลับหลัง. 11:14 (2003)
Why is the alphabet in that order? ทำไมตัวอักษรถึงเรียงกันแบบนั้นคะ Imagine Me & You (2005)
CDC, FBI, DHS, CIA, I've got the whole damn alphabet on my ass, demanding that we shut this operation down. CDC, FBI, DHS, CIA, ฉันจะเอาชื่อย่อทั้งหมดมาติดก้น ต้องการให้เราหยุดปฎิบัติการนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Officer Alphabet made sure of that. คุณตำรวจพยัญชนะ ทำให้ผมแน่ใจ Living the Dream (2009)
[ji] ...like a letter of the alphabet vending machine... อย่างตัวหนังสือน่ะ ตู้หยอดเหรียญ [ji-do-u-ha-n-ba-i-ki] Episode #1.3 (2009)
And each letter in the Hebrew alphabet is ascribed a number. และทุกตัวอักษร ในพยัญชนะฮิบรู ถูกใช้แทนตัวเลข 137 Sekunden (2009)
Rebuilding community gardens in alphabet city. สร้างสวนชุมชนใหม่ ในเมือง Alphabet The Treasure of Serena Madre (2009)
Yes, yes! I went to kindergarten. I know how the alphabet works! ฉันรู้ฉันก็เรียนมา ฉันรู้ว่าอักษรมันรียงยังไง Despicable Me (2010)
Then a plan d, and--you know how the alphabet works, แล้วก็แผนสี่ และคุณนับเลขเป็น Plan B (2010)
And then later, we'll begin adding the alphabet as more of a support system. จากนั้นค่อยเติมพยัญชนะ เพื่อช่วยสนับสนุน Take Shelter (2011)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alphabet'A' comes before 'B' in the alphabet.
alphabetA is the first letter of the alphabet.
alphabetAll the names are listed in alphabetical order.
alphabetHe cannot so much as write the alphabet.
alphabetHow many letters are there in the alphabet?
alphabetIn the alphabet B comes after A.
alphabetIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
alphabetI remember my mother's teaching me the alphabet.
alphabetLet's classify the names of the students alphabetically.
alphabetSay the alphabet backward.
alphabetThe alphabet consists of 26 letters.
alphabetThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อักขรานุกรม[N] alphabetic index, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aksøn) EN: aphabetic keys   FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]
เลขอนุกรม[n. exp.] (lēk anukrom) EN: alphabetical order   
CMU Pronouncing Dictionary
ALPHABET   AE1 L F AH0 B EH2 T
ALPHABETIC   AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K
ALPHABETIZE   AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z
ALPHABETICAL   AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L
ALPHABETIZED   AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z D
ALPHABETIZES   AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z IH0 Z
ALPHABETIZING   AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z IH0 NG
ALPHABETICALLY   AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K L IY0
ALPHABETIZATION   AE2 L F AH0 B EH2 T AH0 Z EY1 SH AH0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
alphabet  (n) ˈælfəbɛt
alphabets  (n) ˈælfəbɛts
alphabetical  (j) ˌælfəbˈɛtɪkl
alphabetically  (a) ˌælfəbˈɛtɪkliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] alphabetic stage [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Alphabet {n}; ABC {n}alphabet [Add to Longdo]
Alphabetisierung {f}alphabetization [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier [Add to Longdo]
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort [Add to Longdo]
alphabetisch {adj}alphabetic [Add to Longdo]
alphabetischalphabetical [Add to Longdo]
alphabetisch {adv}alphabetically [Add to Longdo]
alphabetisch ordnento arrange alphabetically; to arrange in alphabetical order [Add to Longdo]
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing [Add to Longdo]
alphabetischer Katalogalphabetical catalogue [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Registeralphabetical index [Add to Longdo]
alphabetisches Zeichen; Alphazeichen {n}; Buchstabe {m}alphabetic character [Add to Longdo]
alphabetisieren | alphabetisierend | alphabetisiert | alphabetisierteto alphabetize | alphabetizing | alphabetized | alphabetizes [Add to Longdo]
Longdo Approved FR-TH
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
EDICT JP-EN Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet [Add to Longdo]
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence [Add to Longdo]
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
Time: 0.0193 seconds, cache age: 125.967 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม