alone แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


85 ผลลัพธ์ สำหรับ alone
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -alone-, *alone*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
alone(adv) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone(adj) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

Hope Dictionary
alone(อะโลน') adj., adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated, Ant. befriended, together
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear

Nontri Dictionary
alone(adj, adv) โดยลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เดี่ยว, เอกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I live alone. ฉันตัวคนเดียว Practically Perfect (2010)
Alone. เพียงลำพัง Slumber Party (2013)
Just leave me alone. เดี๋ยวก่อนสิ Aladdin (1992)
Here, have lots of crackers! Stop it! Jafar, Leave him alone! หยุดนะ จาฟา ปล่อยเขาไป Aladdin (1992)
Maybe Dr. Glass is right and we should be alone for this. บางที ดร. กลาส พูดถูก เราน่าจะอยู่ลำพังสำหรับเรื่องนี้ Basic Instinct (1992)
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state. เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ The Bodyguard (1992)
I'm afraid of being alone. ฉันกลัวไม่อยากอยู่คนเดียว Wuthering Heights (1992)
No, you're not alone. ไม่คะ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว Wuthering Heights (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's. อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
Leave me alone. Get out. ไปให้พ้น The Lawnmower Man (1992)
Leave me alone. ไปให้พ้น The Lawnmower Man (1992)
If I was alone, I could live so easy. ถ้าฉันอยู่คนเดียว ก็คงสบาย Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloneAbility alone is not enough.
aloneAlone in the big city, I began to get homesick.
aloneAlone in this world I'll be.
aloneAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
aloneAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
aloneA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.
aloneAnd the tree was often alone.
aloneA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
aloneAre we humans alone in this infinite universe?
aloneAt one time I lived alone in the mountains.
aloneAttend to your business alone!
aloneBeing left alone, he sank into meditation.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เอง(adv) alone, See also: by oneself, without company, on one's tod, Example: พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง, Thai Definition: ตามลำพัง, เฉพาะตน
ลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai Definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai Definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เอกา(adj) single, See also: alone, lonely, Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
เดี่ยว(adv) solo, See also: alone, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: เขาบินเดี่ยวไปอเมริกา, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
เดี่ยว(adj) alone, See also: single, sole, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: ครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูก, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
โดด(adj) alone, See also: single, solitary, lone, sole, Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว, Example: กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดดๆ, Thai Definition: อันเดียวเด่น
โดดเดี่ยว(adv) alone, See also: solitarily, single-handed, Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง, Example: โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ, Thai Definition: เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร
โดยลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, Syn. เพียงลำพัง, Example: แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
ตามลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, on one's own, Syn. โดยลำพัง, Example: เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น, Thai Definition: โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[dīo = dio] (adj) EN: alone ; single ; sole
เดี่ยว[dīo = dio] (adv) EN: solo ; alone  FR: en solo ; seul ; tout seul
โดยลำพัง[dōi lamphang] (adv) EN: alone ; by oneself  FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดด[dōt] (adj) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary  FR: seul
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
เอกา[ēkā] (adj) EN: alone ; single ; one ; solitary
เอง[ēng] (pr) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod  FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes

CMU Pronouncing Dictionary
alone

Oxford Advanced Learners Dictionary
alone

WordNet (3.0)
alone(adj) isolated from others
alone(adj) lacking companions or companionship, Syn. solitary, lone, lonely
alone(adj) exclusive of anyone or anything else, Syn. only
alone(adj) radically distinctive and without equal, Syn. unequalled, unequaled, unparalleled, unique
alone(adv) without anybody else or anything else, Syn. unaccompanied, solo
aloneness(n) a disposition toward being alone, Syn. solitariness, lonesomeness, loneliness
entirely(adv) without any others being included or involved, Syn. exclusively, only, solely, alone

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Alone

a. [ All + one. OE. al one all allone, AS. ān one, alone. See All, One, Lone. ] 1. Quite by one's self; apart from, or exclusive of, others; single; solitary; -- applied to a person or thing. [ 1913 Webster ]

Alone on a wide, wide sea. Coleridge. [ 1913 Webster ]

It is not good that the man should be alone. Gen. ii. 18. [ 1913 Webster ]

2. Of or by itself; by themselves; without any thing more or any one else; without a sharer; only. [ 1913 Webster ]

Man shall not live by bread alone. Luke iv. 4. [ 1913 Webster ]

The citizens alone should be at the expense. Franklin. [ 1913 Webster ]

3. Sole; only; exclusive. [ R. ] [ 1913 Webster ]

God, by whose alone power and conversation we all live, and move, and have our being. Bentley. [ 1913 Webster ]

4. Hence; Unique; rare; matchless. Shak. [ 1913 Webster ]

☞ The adjective alone commonly follows its noun. [ 1913 Webster ]


To let alone or
To leave alone
, to abstain from interfering with or molesting; to suffer to remain in its present state.
[ 1913 Webster ]

Alone

adv. Solely; simply; exclusively. [ 1913 Webster ]

Alonely

adv. Only; merely; singly. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

This said spirit was not given alonely unto him, but unto all his heirs and posterity. Latimer. [ 1913 Webster ]

Alonely

a. Exclusive. [ Obs. ] Fabyan. [ 1913 Webster ]

Aloneness

n. A state of being alone, or without company; solitariness. [ R. ] Bp. Montagu. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ,    /   ] alone #502 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] alone; independent; single; sole; only #2,487 [Add to Longdo]
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ,   /  ] alone; by oneself; on one's own #4,466 [Add to Longdo]
独自[dú zì, ㄉㄨˊ ㄗˋ,   /  ] alone #5,294 [Add to Longdo]
只身[zhī shēn, ㄓ ㄕㄣ,   /  ] alone; by oneself #23,193 [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] alone #57,167 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] alone; mosquito larvae; small #63,222 [Add to Longdo]
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ,  ] alone and without help #86,163 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] alone; desolate #97,924 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] alone; desolate [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
単行[たんこう, tankou] (n, vs) going alone; doing by oneself #4,535 [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] (n, vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P) #5,150 [Add to Longdo]
コラム[koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) #6,853 [Add to Longdo]
単体[たんたい, tantai] (n) (1) simple substance (e.g. chemical); (2) something standing alone; separate item #7,051 [Add to Longdo]
孤立[こりつ, koritsu] (n, vs) isolation; being alone; being friendless; (P) #7,378 [Add to Longdo]
単身[たんしん, tanshin] (n-adv, n-t) alone; unaided; away from home; (P) #11,174 [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
それ計り;其許り;其れ許り[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ほかっておく[hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0263 seconds, cache age: 0.22 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม