Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ almost แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


74 ผลลัพธ์ สำหรับ almost  AO1 L M OW2 S T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -almost-, *almost*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
almost(adv) เกือบจะ, See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง, Syn. nearly, all but

Hope Dictionary
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)

Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
almost periodic functionฟังก์ชันเกือบเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Almost widespread rainฝนเกือนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Almost empty. มันใกล้จะหมด The Great Dictator (1940)
He almost looks alive. เขาเกือบจะดูเหมือนมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
Almost forgot about you. เกือบลืม เกี่ยวกับคุณ Pinocchio (1940)
Ohh. Oh, Cleo, I almost forgot. โอ๋ โอ้ คลีโอ ฉันเกือบลืม Pinocchio (1940)
I can almost hear it now. ตอนนี้ฉันก็เเทบจะได้ยิน Rebecca (1940)
She looked almost triumphant. หล่อนดูราวกับเป็นผู้ชนะ Rebecca (1940)
- It's almost empty. - Very good, sir. - ได้ครับท่าน Rebecca (1940)
At the top, the Kapo, almost always a common criminal. ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป Night and Fog (1956)
I almost fell asleep. ฉันเกือบจะผล็อยหลับไป 12 Angry Men (1957)
I saw it. I was so embarrassed, I almost threw up. ฉันเห็นมัน ผมอายมากฉันเกือบจะโยนขึ้น 12 Angry Men (1957)
You can reach out and almost touch the el tracks, right? คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
When the window's open, the train noise is almost unbearable. เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
almostA cookie almost choked the baby.
almostAgain Hawking was almost ready to give up.
almostAlmost.
almostAlmost all boys can play baseball.
almostAlmost all girls are kind.
almostAlmost all Japanese boys like to play baseball.
almostAlmost all my records were imported from Germany.
almostAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
almostAlmost all of the pupils were in the classroom.
almostAlmost all of the reviews of the play were favorable.
almostAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
almostAlmost all parents see to the education of their children.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ค่อนคืน(adv) almost the whole night, Ant. ค่อนวัน, Example: มันเที่ยวเลาะเล็มหญ้าระบัดอยู่จนค่อนคืน, Thai Definition: เกือบทั้งคืน, เกือบสว่าง
ค่อนวัน(adv) almost the whole day, Ant. ค่อนคืน, Example: แม่จำปีคนแข็งแรงเคยโม่แป้งได้เป็นค่อนวัน, Thai Definition: เกือบทั้งวัน
จ่อคอหอย(v) point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai Definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
หมาด(v) half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai Definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
แทบจะ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai Definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
จวนเจียนจะ(aux) nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai Definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ร่วม(adv) almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
เกือบจะ(adv) about, See also: almost, shortly, nearly, Syn. แทบจะ, เกือบ, Example: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย
เกือบ(adv) nearly, See also: almost, shortly, closely, Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ, Example: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉียด[chīet] (adv) EN: nearly ; almost
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping  FR: effleurer ; frôler
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
เจียน[jīen] (x) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of  FR: presque ; sur le point de
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de
จวบจวน[jūapjūan] (prep) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost
เกือบ[keūap] (adv) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly  FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบตาย[keūap tāi] (v, exp) EN: almost die ; nearly die  FR: être sur le point de mourir
คล้าย[khlāi] (adv) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike  FR: tel que ; comme ; pareil à

CMU Pronouncing Dictionary
ALMOST AO1 L M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary
almost (a) ˈɔːlmoust (oo1 l m ou s t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] almost, #173 [Add to Longdo]
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, ] almost; nearly; more or less, #3,118 [Add to Longdo]
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] almost; nearly; close to, #5,698 [Add to Longdo]
快要[kuài yào, ㄎㄨㄞˋ ㄧㄠˋ, ] almost; nearly; almost all, #7,359 [Add to Longdo]
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, / ] almost similar; except slight differences, #30,933 [Add to Longdo]
伯仲之间[bó zhòng zhī jiān, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] almost on a par, #69,622 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] almost succeed; crafty; suddenly, #184,105 [Add to Longdo]
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
几乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] almost impossible [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
fast sicher [math.]almost surely [Add to Longdo]
unwegsam {adj}almost impassable [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あっぷあっぷ[appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
いられないくらい[irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
そうになった[souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all [Add to Longdo]
危うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See 危うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1751 seconds, cache age: 25.053 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม