Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ allot แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
84 ผลลัพธ์ สำหรับ allot  AH0 L AA1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -allot-, *allot*

Longdo Approved EN-TH
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
allot[VT] แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allotted[ADJ] ที่แบ่งสันปันส่วน, Syn. shared, divided
allotment[N] การจัดแบ่ง, Syn. distribution, allocation
allotrope[N] รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
allotropy[N] คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
Hope Dictionary
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment of bonusการจัดสรรเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotment, letter ofหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allotriomorphic; xenomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allotropic-อัญรูป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Allotetraploidอัลโลเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allotAdmission will be allotted in order of application.
allotA good method for investing is a monthly allotment.
allotAllot the money for R&D.
allotEach speaker was allotted five minutes.
allotThe boss allotted tasks to his men.
allotThe room allotted to me was anything but comfortable.
allotThe teacher allotted the longest chapter to me.
allotThey allotted the profits fairly.
allotThey allotted to each player the benefits due him.
allotTickets will be allotted in order of application.
allotTime is allotted for work, recreation, and study.
allotYour allotment is $20.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อัญรูป[N] allotropy, See also: allotropism, Example: ทั้งโลภะ โทสะ และโมหะต่างก็เป็นอัญรูปของกันและกัน, Thai definition: ธาตุเดียวกันแต่มีสมบัติและรูปแบบต่างกัน เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นธาตุเดียวกัน จะให้ผลเป็นสารประกอบอันเดียวกัน
จ่ายแจก[V] distribute, See also: allot, divide, Syn. แจกจ่าย, Example: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม, Thai definition: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
เจียดเงิน[V] allot, See also: distribute, portion, apportion, share, Syn. แบ่งเงิน, ปันเงิน, Example: ทางการต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เลี้ยงดูคนชรา
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
แบ่งส่วน[adj.] (baengsuan) EN: allotted   FR: alloué
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
CMU Pronouncing Dictionary
ALLOT   AH0 L AA1 T
ALLOTS   AH0 L AA1 T S
ALLOTED   AH0 L AA1 T IH0 D
ALLOTTED   AH0 L AA1 T IH0 D
ALLOTMENT   AH0 L AA1 T M AH0 N T
ALLOTROPE   AE1 L AH0 T R OW2 P
ALLOTTING   AH0 L AA1 T IH0 NG
ALLOTMENTS   AH0 L AA1 T M AH0 N T S
ALLOTROPES   AE1 L AH0 T R OW2 P S
Oxford Advanced Learners Dictionary
allot  (v) ˈəlˈɒt
allots  (v) ˈəlˈɒts
allotted  (v) ˈəlˈɒtɪd
allotment  (n) ˈəlˈɒtmənt
allotting  (v) ˈəlˈɒtɪŋ
allotments  (n) ˈəlˈɒtmənts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble, #3,558 [Add to Longdo]
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] allotropy, #259,360 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Kleingartensiedlung {f}allot settlement [Add to Longdo]
allotropisch {adv}allotropically [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アロタイプ[, arotaipu] (n,adj-no) allotype [Add to Longdo]
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre [Add to Longdo]
カペリン;キャペリン[, kaperin ; kyaperin] (n) (See 樺太柳葉魚) capelin; caplin (Mallotus villosus) [Add to Longdo]
シャロット[, sharotto] (n) shallot; (P) [Add to Longdo]
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot [Add to Longdo]
バロット[, barotto] (n) ballot [Add to Longdo]
ファロー四徴症[ファローしちょうこう, faro-shichoukou] (n) tetralogy of Fallot [Add to Longdo]
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law [Add to Longdo]
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement [Add to Longdo]
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
Time: 0.016 seconds, cache age: 156.559 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม