aggressive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


79 ผลลัพธ์ สำหรับ aggressive  AH0 G R EH1 S IH0 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -aggressive-, *aggressive*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
aggressive(adj) ก้าวร้าว, Syn. assertive, pushing
aggressive(adj) ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive(adj) มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggressive(adj) เริ่มต่อสู้, See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน

Hope Dictionary
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent

Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน, ล่วงละเมิด, ก้าวร้าว, แข็งขัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressive medicationโอสถบำบัดแบบโหม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressive treatmentการโหมรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]
Aggressive Behaviorพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Behaviourพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Childเด็กที่มีปัญหาด้านการก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Factorsปัจจัยที่กระตุ้น [การแพทย์]
Aggressive Personalitiesบุคลิกภาพก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive, Moreรุนแรงกว่า [การแพทย์]
Aggressivenessความก้าวร้าว [TU Subject Heading]
Aggressivenessก้าวร้าว, อาการก้าวร้าว, ความรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think there's something aggressive about it... ฉันว่ามีความก้าวร้าวอยู่ในที Mona Lisa Smile (2003)
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value. มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น The Corporation (2003)
- They're extremely aggressive birds. - พวกมันเป็นนกที่ก้าวร้าวสุด ๆ The Woodsman (2004)
The more aggressive you are, the more likely you'll score points. ยิ่งนายรุกมากเท่าไหร่ นายก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น Spin Kick (2004)
Did anyone ever tell you, you play a very aggressive game? ไม่เคยมีใครบอกคุณเหรอ ว่าที่คุณทำอยู่นี่มันก้าวร้าว Match Point (2005)
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become. แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance. ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
It is a chance to be more aggressive in your tactics. โอกาสดีที่จะปรับกลยุทธ์ ให้กราดเกรี้ยวกว่าเดิม Flyboys (2006)
Su-jin likes an aggressive guy. ความจริงแล้ว... คุณมาทำอะไรที่นี่? Yeolliji (2006)
We can be even more aggressive with the chemo and radiation than the last time. เราทำคีโมและฉายแสง เพิ่มจากครั้งที่ผ่านมาได้ The Heart of the Matter (2007)
You don't think the women will be aggressive enough, or be good enough at science, they'll be too emotional. คุณไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีความมั่นใจพอ หรือดีพอทางด้านวิทยาศาสตร์ พวกเธอใช้อารมณ์มากเกินไป 97 Seconds (2007)
If it's aggressive enough, It might have gotten Past the steroids. If it's aggressive enough, It might have gotten past the steroids. 97 Seconds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressiveHe assumed an aggressive attitude toward me.
aggressiveHe has none of his father's aggressiveness.
aggressiveHe is an aggressive person.
aggressiveHe is not aggressive enough to succeed in business.
aggressiveHe is so aggressive that others avoid him.
aggressiveHer behavior will become more aggressive.
aggressiveIf it's a aggressive strange salesman then call me right away, I'll chase him off.
aggressiveI like her style; she's aggressive and knows what she wants.
aggressiveShe is aggressive.
aggressiveThe aggressive man urged me to sign the contract.
aggressiveThe aggressive salesman urged me to sign the contract right away.
aggressiveThe Americans are an aggressive people.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คนก้าวร้าว(n) aggressive person, Example: ภายนอกเขาดูหงิมๆ แต่เนื้อแท้กลับเป็นคนก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่แสดงกริยาวาจาไม่เคารพผู้ใหญ่
ก้าวร้าว(adj) aggressive, See also: offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาแสดงกริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ของเขา
ความก้าวร้าว(n) aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย
หัวรุนแรง(adj) radical, See also: aggressive, extreme, Example: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง, Thai Definition: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชิงรุก[choēng ruk] (n, exp) EN: offense ; aggressive posture
หัวรุนแรง[hūarunraēng] (adj) EN: radical ; aggressive ; extreme  FR: radical ; extrême
ก้าวร้าว[kāorāo] (v) EN: be aggressive ; be offensive  FR: être agressif
ก้าวร้าว[kāorāo] (adj) EN: aggressive; offensive  FR: agressif
คนก้าวร้าว[khon kāorāo] (n, exp) EN: aggressive person ; aggressor  FR: personne agressive [ f ]
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively
พฤติกรรมก้าวร้าว[phreuttikam kāorāo] (n, exp) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.)  FR: comportement agressif [ m ]
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
อุกอาจ[uk-āt] (adj) EN: outrageous ; offensive ; aggressive  FR: audacieux ; téméraire

CMU Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVE AH0 G R EH1 S IH0 V
AGGRESSIVELY AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0
AGGRESSIVENESS AH0 G R EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
aggressive (j) ˈəgrˈɛsɪv (@1 g r e1 s i v)
aggressively (a) ˈəgrˈɛsɪvliː (@1 g r e1 s i v l ii)
aggressiveness (n) ˈəgrˈɛsɪvnəs (@1 g r e1 s i v n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] aggressive #34,357 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] aggressive #113,470 [Add to Longdo]
有进取心[yǒu jìn qǔ xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄣ, ] aggressive; go-getter [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
aggressive Fahrweise { f }road rage [Add to Longdo]
aggressiv; streitlustig; angriffslustig { adj } | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive [Add to Longdo]
baustoffschädlich { adj }aggressive to building material [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int, suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you [Add to Longdo]
アグレッシブ(P);アグレシブ[aguresshibu (P); agureshibu] (adj-na) aggressive; (P) [Add to Longdo]
居直る[いなおる, inaoru] (v5r, vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n, adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n) aggressive [Add to Longdo]
向こう気[むこうき, mukouki] (n) aggressive [Add to Longdo]
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression [Add to Longdo]
攻撃精神[こうげきせいしん, kougekiseishin] (n) aggressiveness [Add to Longdo]
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1137 seconds, cache age: 4.368 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม