Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/ Search Result for advance | Longdo Dict Smartphone Web version
Search Result for advance
124 entries in 0.0017s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
advance [N] การขึ้นราคา, See also: การเพิ่มค่า
advance [N] การเคลื่อนไปข้างหน้า
advance [N] การจ่ายเงินล่วงหน้า
advance [N] การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า, Syn. development
advance [VT] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
advance [VI] คืบหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า, Syn. develop, improve
advance [VI] เคลื่อนไปข้างหน้า, Syn. preceed, move on, forge ahead
advance [N] เงินกู้
advance [VT] จ่ายล่วงหน้า, See also: ให้ล่วงหน้า
advance [ADJ] ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, แนวหน้า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advance manผู้เตรียมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advance mechanism; ignition advance mechanism; spark advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance payments bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance premiumเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance the costsออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advanced duneเนินทรายแนวหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanced ignition; advanced sparkการจุดระเบิดก่อน, ไฟแก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
advance curveadvance curve, กราฟน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
advance phaseadvance phase, ช่วงน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Advance Resilience Matching Systemระบบ ARMS, ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์

ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนจากระบบ ASSET เป็นระบบซื้อขายใหม่เรียกว่า ระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการและรูปแบบการดำเนินธุรกรรมในตลาดโลก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง หรือระบบสำรองกรณีระบบขัดข้องที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [ตลาดทุน]
Advance Technology eXtended (ATX)เอทีเอ็กซ์, มาตรฐานของเมนบอร์ดถูกกำหนดในรูปฟอร์มแฟกเตอร์ซึ่งแสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Advancedเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ [การแพทย์]
Advanced Coursesวิชาชั้นสูง [การแพทย์]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน
[นิวเคลียร์]
Advanced Stageระยะที่เป็นมาก [การแพทย์]
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advanceThe price in January advanced 20% on the year.
advanceEinstein was far in advance of his time.
advanceYou'll be told in advance.
advanceYou had better ask him advance how much it will cost.
advanceYou may as well say it to him in advance.
advanceYou have to make reservations in advance.
advanceYou don't have to pay for an apartment in advance.
advanceThe Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.
advanceThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
advanceYou should have telephoned in advance.

Hope Dictionary
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว

Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เทคโนโลยีสมัยใหม่ [N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ชาติมหาอำนาจ [N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
สืบเนื่อง [V] proceed, See also: advance, go on, Syn. ต่อเนื่อง, สืบไป
ประเทศอุตสาหกรรม [N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ศัพท์สูง [N] high level lexicon, See also: advanced lexicon, Example: ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร, Count unit: ศัพท์, คำ, Thai definition: คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
ยกพล [V] advance the army, See also: move the troops, dispatch troops, send out troops, Syn. ยกทัพ, ยกพวก, Example: ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา, Thai definition: โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่
ขั้นสูง [N] advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
เขยิบฐานะ [V] advance, See also: promote to higher position, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนชั้น, เลื่อนฐานะ, Ant. ตกต่ำ, ลดลง, ปลดลง, Example: ตอนนี้เธอเขยิบฐานะจากคนรับใช้ขึ้นเป็นภรรยาน้อยของคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เลื่อนจากสถานภาพที่เป็นอยู่ให้สูงหรือให้เจริญขึ้นไป
รุดหน้า [V] progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: การบริหารงานเทศบาลไม่ได้รุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น
คืบหน้า [V] progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. รุดหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: งานก่อสร้างโครงการนี้ไม่คืบหน้าเลย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order   
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoen lūang-nā) EN: pay in advance ; prepay   FR: payer à l'avance
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway   FR: avancer ; progresser
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng hai sāp lūang-nā) EN: give advance notice   
จ่ายล่วงหน้า[v. exp.] (jāi lūang-nā) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front   FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายไปก่อน[v. exp.] (jāi pai køn) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front   FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēnkāonā) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress   FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēnrungreūang) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead   FR: avancer

CMU Pronouncing Dictionary
ADVANCE AH0 D V AE1 N S
ADVANCED AH0 D V AE1 N S T
ADVANCER AH0 D V AE1 N S ER0
ADVANCES AH0 D V AE1 N S AH0 Z
ADVANCERS AH0 D V AE1 N S ER0 Z
ADVANCEMENT AH0 D V AE1 N S M AH0 N T
ADVANCEMENTS AH0 D V AE1 N S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
advance (v) @1 d v aa1 n s
advanced (v) @1 d v aa1 n s t
advances (v) @1 d v aa1 n s i z
advancers (n) @ d v a1 n s @@ s
advancement (n) @1 d v aa1 n s m @ n t

DING DE-EN Dictionary
Voranzeige {f}advance notice [Add to Longdo]
Vorverkauf {m}advance sale [Add to Longdo]
Vorverkauf {m}advance booking [Add to Longdo]
Vorabdruck {m}advance publication [Add to Longdo]
Voranmeldung {f}advance notification [Add to Longdo]
Voranmeldung {f}advance reservation [Add to Longdo]
Lombardkredit {m}advance against security [Add to Longdo]
Vorausleistung {f}advance performance [Add to Longdo]
Vorausrechnung {f}advance invoice [Add to Longdo]
Frachtvorschuss {m}advance freight [Add to Longdo]
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication [Add to Longdo]
Vorausbezahlung {f}advance payment [Add to Longdo]
Vorfinanzierung {f}advance financing [Add to Longdo]
Vorschubschritt {m}advance increment [Add to Longdo]
Gehaltsvorschuss {m}advance on salary [Add to Longdo]
Vorausbestellung {f}advance order [Add to Longdo]
Vorabinformation {f}advance information [Add to Longdo]
Vorausfestsetzung {f}advance fixing [Add to Longdo]
vorzeitige Abwicklungadvance termination [Add to Longdo]
Vorausveranlagung {f}advance assessment [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アドバンス[, adobansu] (n) advance(d) [Add to Longdo]
アドバンスト[, adobansuto] (adj-f) advanced [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
アドバンスド[, adobansudo] (n) advanced [Add to Longdo]
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
并进[bìng jìn, / ] advance together; advances together; keep abreast of [Add to Longdo]
先进[xiān jìn, / ] advanced (technology); to advance [Add to Longdo]
先进武器[xiān jìn wǔ qì, / ] advanced weapon [Add to Longdo]
先进水平[xiān jìn shuǐ píng, / ] advanced level [Add to Longdo]
前卫[qián wèi, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position) [Add to Longdo]
垫付[diàn fù, / ] advance of funds [Add to Longdo]
垫款[diàn kuǎn, / ] advance (of funds) [Add to Longdo]
步步为营[bù bù wéi yíng, / ] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step [Add to Longdo]
深造[shēn zào, ] advanced (studies) [Add to Longdo]
[zhēng, ] advance; many; steam [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user [Add to Longdo]