Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ actually แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดง







ประเภทคำอ่านที่แสดง


64 ผลลัพธ์ สำหรับ actually  AE1 K CH UW2 AH0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -actually-, *actually*, actual

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
actually(adv) อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly

Hope Dictionary
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really

Nontri Dictionary
actually(adv) ตามจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him. เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
- That's right. She actually saw the killing. - ที่เหมาะสม เธอเห็นจริงฆ่า 12 Angry Men (1957)
What actually happened is this. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้ 12 Angry Men (1957)
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. 12 Angry Men (1957)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge! พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
When I was on the beach, I turned around and actually saw my boat being taken apart. พอขึ้นฝั่งเเล้ว ผมหันกลับไป ยังเห็นมันฉีกเรือผมเล่นอยู่เลย Jaws (1975)
-Do you actually expect people to believe-- ท่านคาดหวังว่าคนเขาจะเชื่อเหรอ Oh, God! (1977)
Because, you know, I was thinking you didn't actually see, all you did was hear. คุณไม่ได้เห็น คุณแค่ได้ยินเท่านั้น Oh, God! (1977)
And how do I convince anybody that I've actually seen you? ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ Oh, God! (1977)
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God. ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้ Oh, God! (1977)
Jerry, I don't believe you actually did this. เหรอคะ ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำอย่างนี้ Oh, God! (1977)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact... รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuallyActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
actuallyActually, I did not witness the traffic accident.
actuallyActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
actuallyActually, I have a favor to ask of you.
actuallyActually, I haven't gotten any letters yet.
actuallyActually it might be a good idea to start right now.
actuallyActually it was only a rumor.
actuallyActually, it was only a rumor.
actuallyActually I wrote her a card.
actuallyActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
actuallyActually, that's what I thought.
actuallyActually, the earth is getting warmer.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
อย่างแท้จริง(adv) actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
อย่างเป็นจริงเป็นจัง(adv) really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้(adv) really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai Definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ที่จริง(adv) actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้(conj) in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย
จริงอยู่(adv) in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai Definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
แท้(adv) really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยข้อเท็จจริง[dōi khøthetjing] (adv) EN: actually
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จุดไต้ตำตอ[jut tai tam tø] (v, exp) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks
แน่[naē] (adv) EN: clearly ; actually  FR: clairement ; vraiment
ตามความเป็นจริง[tām khwām pen jing] (adv) EN: actually ; indeed ; really ; truly  FR: réellement
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
ที่จริง[thījing] (adv) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire
อย่างแท้จริง[yāng thaējing] (adv) EN: actually  FR: absolument ; vraiment

CMU Pronouncing Dictionary
ACTUALLY AE1 K CH UW2 AH0 L IY0
ACTUALLY AE1 K CH L IY0
ACTUALLY(2) AE1 K SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
actually (a) ˈæktʃuliː (a1 k ch u l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact, #20,187 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
現に[げんに, genni] TH: ในความเป็นจริง  EN: actually

EDICT JP-EN Dictionary
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ものか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
ガビーン[gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it) [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3708 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม