Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ accent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
100 ผลลัพธ์ สำหรับ accent  AH0 K S EH1 N T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -accent-, *accent*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
accent[N] การเน้น, See also: การเน้นหนัก, Syn. stress, emphasis, weight
accent[N] การเน้นเสียง
accent[N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
accent[N] เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent[VT] เน้น, Syn. stress
accent[VT] ลงเสียงหนัก, See also: ออกเสียงหนัก, Syn. accentuate
accent[N] ลักษณะเฉพาะ
accent[N] สำเนียง, Syn. dialect, speech pattern
accentuate[VT] ทำให้เด่น
accentuate[VT] พูดเน้น, See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น, Syn. stress, accent
Hope Dictionary
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก
Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; accentuationการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; stress๑. พยางค์เน้น๒. การเน้นพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
accentuationการเน้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accentuation; accentการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
accentสำเนียง
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
The accents will confuse him. สำเนียงจะสับสนเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ] [เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส] เลอบิ๊กแม็ค [หัวเราะ] Pulp Fiction (1994)
My accent has been colored by my many travels. สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก Don Juan DeMarco (1994)
Because I'm wearing a dress that accents my boobs. นั่นเพราะฉันใส่ชุดที่ยกหน้าอกขึ้นน่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Well, I've never been to Abyssinia or to Aden, or Sebastopol and I can't speak with a posh accent for long. คือ... ฉันไม่เคยไปที่อบิสซิเนีย หรือเอเด็น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My accent in the game was so thick, I could hardly understand myself. สำเนียงของผมในเกมเป็นลูกเล่น ทำให้จะเข้าใจตัวเองในเกม eXistenZ (1999)
Ricki, your accent is as lame as your playing. นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ Rock Star (2001)
You're accent sexy. เซ็กซี่ชะมัด Eating Out (2004)
You accent the backbeat เราเน้นที่จังหวะที่หนักแน่น Swing Girls (2004)
With most music, you accent the top of the beat เพลงทั่วๆไป เราต้องควบคุมจังหวะ Swing Girls (2004)
Don't let the charming accent and my impeccable syntax mislead you. ไม่ต้องพูดหวานๆ และผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิด. Transporter 2 (2005)
There's the accent again. เหน่ออีกแล้วนะ Innocent Steps (2005)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accentAsk your teacher where to place the accent.
accentHe is a foreigner, as is evident from his accent.
accentHe is from Osaka, as is shown by his accent.
accentHe is good at imitating her Irish accent.
accentHe pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him away.
accentHer accent gave her away.
accentHer striped dress accentuates her slimness.
accentHe speaks English with a German accent.
accentHe speaks English with a strong German accent.
accentHe was a Frenchman, as I discovered from his accent.
accentHe was an American, as I knew from his accent.
accentHe was an Australian, as I knew by his accent.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สำเนียง[N] accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count unit: สำเนียง, Thai definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
เสียงหนักเบา[N] stress, See also: accent, accentuation, Example: การฝึกการอ่านขั้นสูงมีหลายอย่าง เช่น ฝึกอ่านออกเสียงหนักเบา ฝึกออกเสียงสระกึ่งมาตรา, Thai definition: เสียงที่เปล่งโดยเน้นความหนักเบาต่างกัน
ตีนเหยียด[N] name of a Thai vowel, See also: accent mark, Syn. สระอุ, Example: เด็กนักเรียนสมัยปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักตีนเหยียดแล้ว พวกเขารู้จักแต่สระอุ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเรียกสระอุ
ตีนคู้[N] name of Thai vowel, See also: accent mark, tone, Syn. สระอู
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จัตวา (–๋)[n.] (jattawā) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language)   FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
ลหุ[adj.] (lahu) EN: unaccented   FR: non accent
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to   FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นเสียง[n.] (nēn sīeng) EN: accent   FR: accent [m]
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites   FR: avec un accent provincial
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สำเนียงเปล่ง[n. exp.] (samnīeng pleng) EN: accent   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; parler [m]
เสียงหนัก[n. exp.] (sīeng nak) EN: stress ; accent   FR: accent [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wannayuk) FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]
CMU Pronouncing Dictionary
ACCENT   AH0 K S EH1 N T
ACCENT   AE1 K S EH2 N T
ACCENTS   AE1 K S EH0 N T S
ACCENTED   AE1 K S EH0 N T IH0 D
ACCENTING   AE1 K S EH0 N T IH0 NG
ACCENTUATE   AE0 K S EH1 N CH UW0 EY0 T
ACCENTUATED   AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T IH0 D
ACCENTUATES   AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T S
ACCENTUATING   AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
accent  (v) ˈæksˈɛnt
accent  (n) ˈæksənt
accents  (v) ˈæksˈɛnts
accents  (n) ˈæksənts
accented  (v) ˈæksˈɛntɪd
accenting  (v) ˈæksˈɛntɪŋ
accentuate  (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪt
accentuated  (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪtɪd
accentuates  (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪts
accentuating  (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪtɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
口音[kǒu yīn, ㄎㄡˇ ㄧㄣ, ] accent, #14,040 [Add to Longdo]
腔调[qiāng diào, ㄑㄧㄤ ㄉㄧㄠˋ, / 調] accent, #26,398 [Add to Longdo]
重音[zhòng yīn, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ, ] accent; stress, #52,564 [Add to Longdo]
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] accented syllable; stress [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Akzent {m} | Akzente {pl} | irischer Akzentaccent | accents | Irish accent; brogue [Add to Longdo]
Akzentbuchstabe {m}accent character [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent [Add to Longdo]
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサングラーブ[, akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
アクサンテギュ[, akusantegyu] (n) "acute" accent (fre [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P) [Add to Longdo]
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark [Add to Longdo]
アクセント照明[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
Time: 0.0102 seconds, cache age: 123.959 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม