Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ abridge แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


47 ผลลัพธ์ สำหรับ abridge  AH0 B R IH1 JH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -abridge-, *abridge*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abridge(vt) ตัดสิทธิ์, See also: ลดทอนสิทธิ์
abridge(vt) ย่อ, See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง, Syn. shorter
abridgement(n) การย่อ, See also: ย่อความ, Syn. reduction, abridgment
abridgement(n) ฉบับย่อ

Hope Dictionary
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten, Ant. expand
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ, ไม่ได้ย่อ, ไม่ได้ตัดตอน, สมบูรณ์เหมือนเดิม

Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น, ย่อ, ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ, การทำให้สั้น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a group of people want to build abridge over the Charles River or something like that. เช่น คนกลุ่มหนึ่งต้องการสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำชาร์ลส์ เป็นต้น The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abridgeAbridge the king's power.
abridgeThis book is abridged from the original.
abridgeThis dictionary is an abridged edition.
abridgeWe ran out of time end had to abridge the interview.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ย่อ(v) shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai Definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
คำย่อ(n) abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
ตัดทอน(v) abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai Definition: ทำให้น้อย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉบับพิสดาร[chabap phitsadān] (n, exp) EN: unabridged édition ; enlarged edition  FR: édition complète [ f ]
ฉบับย่อ[chabap yø] (n, exp) EN: abridged edition  FR: édition abrégée [ f ]
ห้วน[hūan = huan] (adv) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly
การย่อ[kān yø] (n) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract  FR: sommaire [ m ] ; abrégé [ m ] ; abstract [ m ]
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete  FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
ตัดทอน[tatthøn] (v) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down  FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[tattøn] (v) EN: abridge ; sever a connection ; excise  FR: abréger
ย่อ[yø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down  FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อ[yø] (adj) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed  FR: bref

CMU Pronouncing Dictionary
ABRIDGE AH0 B R IH1 JH
ABRIDGED AH0 B R IH1 JH D
ABRIDGES AH0 B R IH1 JH AH0 Z
ABRIDGEMENT AH0 B R IH1 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary
abridge (v) ˈəbrˈɪʤ (@1 b r i1 jh)
abridged (v) ˈəbrˈɪʤd (@1 b r i1 jh d)
abridges (v) ˈəbrˈɪʤɪz (@1 b r i1 jh i z)
abridgement (n) ˈəbrˈɪʤmənt (@1 b r i1 jh m @ n t)
abridgements (n) ˈəbrˈɪʤmənts (@1 b r i1 jh m @ n t s)

EDICT JP-EN Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] (n) { comp } abridged version [Add to Longdo]
抄訳[しょうやく, shouyaku] (n, vs) abridged translation [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n, vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P) [Add to Longdo]
端折る[はしおる;はしょる, hashioru ; hashoru] (v5r, vt) to tuck up; to abridge [Add to Longdo]
約する[やくする, yakusuru] (vs-s, vt) (1) { math } to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce [Add to Longdo]
約める[つづめる, tsudumeru] (v1, vt) to abridge; to shorten; to economize [Add to Longdo]
略記法[りゃっきほう, ryakkihou] (n) abridged notation [Add to Longdo]
略文[りゃくぶん, ryakubun] (n) abridged sentence [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1123 seconds, cache age: 9.961 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม