Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ WITHDRAW แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


104 ผลลัพธ์ สำหรับ withdraw  W IH0 DH D R AO1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -withdraw-, *withdraw*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
withdraw(vt) เก็บคืน, See also: เอากลับ, ถอนคืน, Syn. remove
withdraw(vt) ถอนคำพูด, Syn. take back, retract
withdraw(vi) ถอนทหาร, See also: ถอนตำแหน่ง, Syn. retreat, retire, Ant. send in
withdraw(vi) ถอนเงิน, See also: เบิกเงิน
withdrawn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn(adj) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม, Syn. aloof, introverted, remote, Ant. intimate, sociable, unreserved
withdrawal(n) การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal
withdrawer(n) ผู้ถอน
withdrawable(adj) ซึ่งถอนออกมา, See also: ซึ่งถอนกลับ
withdraw from(phrv) ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก

Hope Dictionary
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away, remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat, flight, flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

Nontri Dictionary
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdraw(vt) ถอย,ถอน,ชัก,หด,เสด็จขึ้น,เข้าข้างใน,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place? แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้ Contact (1997)
Wait two dances... then withdraw to your room... and spend the night in safety. อีก 2 เพลง แล้วเจ้าลุกได้ จงหลับอย่างปลอดภัย The Man in the Iron Mask (1998)
Withdraw or we will all die here. ข้าสัญญา. Kingdom of Heaven (2005)
I'd like to make a withdraw please. ผมขอถอนเงินครับ Lonesome Jim (2005)
And then with the program on this, you'll withdraw $ 10,000 from each and transfer the money to my offshore accounts. และด้วยโปรแกรมนี้, คุณจะถอนเงินออกมา $10,000 ของแต่ละคน... ...และโอนเงิน ไปเข้าบัญชีของฉัน Firewall (2006)
Right, I'll withdraw from the bank. ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี Heavenly Forest (2006)
I want you to withdraw from this assignment. ผมอยากให้คุณถอนตัวจากปฏิบัติการครั้งนี้ Appleseed Ex Machina (2007)
- So if I were to withdraw my invitation, would you have to leave? - เดี๋ยว ถ้าฉันถอนคำเชิญ คุณต้องไปรึเปล่า The First Taste (2008)
Can you ask your men to withdraw until I give the all-clear? คุณช่วยบอกให้คนของคุณถอนกำลังออกไป เพื่อให้ฉันเคลียร์ทุึกอย่างได้ไหม? Episode #2.2 (2008)
Don't tell me you're going to withdraw it all at one go? อย่าบอกนะว่าคุณคิดจะถอดเงินทั้งหมดออกมา? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
But it'll be bad if you lose it, so I recommend you withdraw a moderate amount for now แต่คงแย่นะถ้าคุณทำมันหาย, ผมขอแนะนำ ให้คุณถอดออกมาเท่าที่จำเป็นตอนนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I withdraw the allegation against Knight Valiant. หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
withdrawIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
withdrawI have to withdraw some cash from the bank.
withdrawIn the end the bill was forced into being withdrawn.
withdrawIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
withdrawIt looks like I'm outnumbered here. I hate to do it but I'll withdraw my plan.
withdrawI went to the bank to withdraw $20,000 from deposit.
withdrawShe had to withdraw her son from the club.
withdrawShe intended to withdraw all her savings from the bank.
withdrawThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
withdrawThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.
withdrawWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หดกลับ(v) withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai Definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถอนหมั้น(v) break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai Definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
เพิกถอน(v) withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
เพิก(v) withdraw, Syn. ถอน, เพิกถอน, Example: ศาลจังหวัดมีคำพิพากษาเพิกถอนอายัดไม้
ล่าถอย(v) withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
ถอน(v) withdraw, See also: quit, secede from, Example: พล.อ.ชวลิตยงใจยุทธถอนตัวจากคณะรัฐบาล, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะ
ถอน(v) draw, See also: withdraw, Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน, Example: ลูกค้าถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนค้าขาย, Thai Definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอนกำลัง(v) withdraw, See also: pull sth/sb out, Example: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น
ถอนเงิน(v) withdraw money, See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check, Ant. ฝากเงิน, Example: ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง, Thai Definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[boēk ngoen jāk thanākhān] (v, exp) EN: withdraw money from the bank  FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
หด[hot] (v) EN: draw back ; withdraw  FR: retirer ; ôter
การเลิกล้ม[kān loēklom] (n) EN: withdrawal
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [m] ; extraction [f]

CMU Pronouncing Dictionary
WITHDRAW W IH0 DH D R AO1
WITHDRAW W IH0 TH D R AO1
WITHDRAWN W IH0 DH D R AO1 N
WITHDRAWN W IH0 TH D R AO1 N
WITHDRAWS W IH0 DH D R AO1 Z
WITHDRAWS W IH0 TH D R AO1 Z
WITHDRAWAL W IH0 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL W IH0 DH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWING W IH0 TH D R AO1 IH0 NG
WITHDRAWING W IH0 DH D R AO1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
withdraw (v) wˈɪðdrˈɔː (w i1 dh d r oo1)
withdrawn (v) wˈɪðdrˈɔːn (w i1 dh d r oo1 n)
withdraws (v) wˈɪðdrˈɔːz (w i1 dh d r oo1 z)
withdrawal (n) wˈɪðdrˈɔːəl (w i1 dh d r oo1 @ l)
withdrawals (n) wˈɪðdrˈɔːəlz (w i1 dh d r oo1 @ l z)
withdrawing (v) wˈɪðdrˈɔːɪŋ (w i1 dh d r oo1 i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, ] withdraw, #17,920 [Add to Longdo]
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, ] withdraw, #25,496 [Add to Longdo]
退避[tuì bì, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, 退] withdraw, #61,975 [Add to Longdo]
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, ] withdraw troops; retreat, #63,912 [Add to Longdo]
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, / ] withdraw troops from the front; return after victory, #70,849 [Add to Longdo]
取钱[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] withdraw money [Add to Longdo]
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, / ] withdraw troops [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ヒッキー[hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2812 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม