Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ USELESS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


70 ผลลัพธ์ สำหรับ useless  Y UW1 S L AH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -useless-, *useless*, useles

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
useless(adj) ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้, Syn. worthless, unusable, Ant. useful
useless(adj) ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. ineffective, Ant. efficient
uselessly(adv) อย่างไม่มีประโยชน์, Syn. vainly
uselessness(n) การที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. workability, Ant. usefulness
uselessness(n) การไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. failure, Ant. usefulness

Hope Dictionary
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile, unavailing

Nontri Dictionary
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Useless to describe what went on in these cells. ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน Night and Fog (1956)
We're risking our lives to preserve a useless member. ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์ Help! (1965)
Stupid useless bridge. สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's useless to try and explain it to you. มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง Suspiria (1977)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents. เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
a weapon unused is a useless weapon. อาวุธที่ไม่ได้ใช้ ก็คืออาวุธที่ไร้ประโยชน์ Spies Like Us (1985)
Mama, it's useless to call. แม่คะ, ไร้ประโยชน์ที่จะโทรไปมั้ง. Cinema Paradiso (1988)
We can't keep a useless baseball diamond in rich farmland. ถ้างั้นนายก็รู้ว่าเราไม่สามารถเก็บ สนามเบสบอลไร้ประโยชน์ไว้ได้ Field of Dreams (1989)
He's been useless since the day he was busted. เขาไม่มีค่าอะไรแล้ว ตั้งแต่โดนจับได้ Cool Runnings (1993)
Twice as useless ! Yes, yes. ไม่มีมูลค่าซักนิด Schindler's List (1993)
You're looking at him So you weren't so useless after all ก็ยืนอยู่นี่ไง งั้นนายก็ไม่เชิงทำตัวไร้ค่า The Legend of 1900 (1998)
Farewell to useless Porthos. ลาก่อน คนที่ไม่เอาไหนปอร์โธส The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uselessAll his efforts were useless.
uselessAll my efforts turned out to be useless.
uselessDesist from useless resistance.
uselessDon't waste your allowance on useless things.
uselessHe regards so-called compulsory education as useless.
uselessHis book are almost useless.
uselessHis books are almost useless.
uselessHis negative attitude rendered all my efforts useless.
uselessHis new secretary proved useless.
uselessI can't work at all with all these useless calls coming in.
uselessIt is useless even if I discuss with you.
uselessIt is useless to discuss the matter any further.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เสียเปล่า(adj) useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
เปล่าประโยชน์(adj) useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าดาย(adj) useless, Example: เขาน่าจะหาอะไรทำ ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เปล่าดาย เงียบเหงาอย่างนี้, Thai Definition: ที่หาประโยชน์ไม่ได้
ไม่เอาไหน(adv) uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่เอาไหน[mai ao nai] (adv) EN: uselessly ; incompetently
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (adj) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless
ไม่มีประโยชน์[mai mī prayōt] (adj) EN: useless  FR: inutile ; sans intérêt ; vain
เปล่าดาย[plāodāi] (adj) EN: useless
เปล่าประโยชน์[plao prayōt] (x) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain  FR: inutile ; vain
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ผล[rai phon] (v) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective
ไร้ผล[rai phon] (adj) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless  FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[rai prayōt] (adj) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless  FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU Pronouncing Dictionary
USELESS Y UW1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
useless (j) jˈuːsləs (y uu1 s l @ s)
uselessly (a) jˈuːsləsliː (y uu1 s l @ s l ii)
uselessness (n) jˈuːsləsnəs (y uu1 s l @ s n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, / ] useless, #6,430 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
赘瘤[zhuì liú, ㄓㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] useless; superfluous, #299,513 [Add to Longdo]
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, / ] useless; regard as useless [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
毫无用处[háo wú yòng chù, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄩㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] useless [Add to Longdo]
空心萝卜[kōng xīn luó bo, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] useless person [Add to Longdo]
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] useless weakling [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
nutzlos; unnütz; zwecklos {adj} | nutzloser | am nutzlosestenuseless | more useless | most useless [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.8879 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม