Sozialamt แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


52 ผลลัพธ์ สำหรับ sozialamt
ภาษา
หรือค้นหา: -sozialamt-, *sozialamt*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *sozialamt*
Longdo Approved DE-TH
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์

DING DE-EN Dictionary
Sozialamt { n }social welfare office [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"'The Children's Society has approved her and her husband "'Das Sozialamt befürwortet sie und ihren Mann, Rock-a-Bye Baby (1958)
It's from the welfare department. Es ist vom Sozialamt. The Competition (1975)
I can only tell you in confidence that he was referred by welfare as a special case. Ich sage Ihnen im Vertrauen, dass das Sozialamt ihn uns geschickt hat. Small Change (1976)
Well, at least we've still got welfare. Wenigstens bekommen wir Kohle vom Sozialamt. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
You know, from the welfare office? - Donna, die vom Sozialamt. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
I think we can definitely rule out Social Security. Das Sozialamt können wir schon mal ausschließen. Steele Blue Yonder (1986)
you speak english? Ach, egal. Ich arbeite für das Sozialamt des Los Angeles County. Border Song (1987)
Where were you when I dreamt I was drowning? How could I swim? You said I have no feet. Es ist manchmal wirklich nicht leicht... wenn man aufs Sozialamt angewiesen ist. Nightmare on Al's Street (1987)
And then you come to my office on monday-- In other words, you want me to leave. Pete, ich arbeite fürs Sozialamt. Turkey in the Straw: Part 1 (1988)
Social Services. - Das Sozialamt. Rock the Cradle (1988)
Look, this is a problem for Social Services. Das ist eine Angelegenheit fürs Sozialamt. Rock the Cradle (1988)
Tell you one thing... we should have done the right thing in the first place and taken this child to Social Services. Richtig wäre es gewesen, wenn wir das Kind sofort dem Sozialamt übergeben hätten. Rock the Cradle (1988)
If welfare wasn't paying the rent, this wouldn't be your house. Das ist nur dein Haus, weil das Sozialamt die Miete zahlt. Poetic Justice (1993)
- Come on, listen, she's angry she's happy making you play her game. Scampy's indoors, all right? Wenigstens bezahlt meine Miete nicht das Sozialamt! Ladybird Ladybird (1994)
Mrs Porter, Samantha Gordon from Social Services. Mrs. Porter, hier ist Samantha Gordon vom Sozialamt. Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)
See, Social Services keeps pretty detailed records of their orphans. 10 FARMER VERSCHWUNDEN Das Sozialamt führt die Waisen-Akten gut. Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)
Works in a social service agency in Long Island. Arbeitet auf einem Sozialamt in Long Island. Sleepers (1996)
You work at Social Services. Du arbeitest doch beim Sozialamt. Sleepers (1996)
A hint of that and they'll be on to the DHSS, "This cunt is not trying." -And your Giro's fucking finished, right? Wenn das Sozialamt das hört, bist du am Arsch! Trainspotting (1996)
- Does Social Service have a name for that? - Hat das Sozialamt für so was einen Namen? Blood Relatives (1996)
- I'm Catherine Black from Social Services. - Ich bin Catherine Black vom Sozialamt. Blood Relatives (1996)
- She's in custody down at DSHS. - Das Sozialamt kümmert sich um sie. The Pilot (1996)
We go to Welfare, tellthem it's an emergency and we need to get into detox. Wir gehen zum Sozialamt, sagen, es sei dringend. Gridlock'd (1997)
She's on welfare. Die lebt vom Sozialamt. Truth or Consequences, N.M. (1997)
- I'm Susan Chambliss from the county. - Susan Chambliss vom Sozialamt. Christmas Carol (1997)
I haven't done Jacob yet. It's back to the welfare office for Jacob. Er muss zurück zum Sozialamt. A Simple Plan (1998)
That guy over at Social Services, Starkey, he's helping me canvass the area. Dieser Typ vom Sozialamt, Starkey, hilft mir, die Gegend zu durchsuchen. All Souls (1998)
You can get it on the Social. Zahlt's Sozialamt. Human Traffic (1999)
I know DSS was here interviewing you, Richard. Dem Sozialamt. Blue Christmas (1999)
When I went to see Georgia, DSS showed up at the office looking to talk to Renee. Als ich zu Georgia ging, kam das Sozialamt, um mit Renee zu sprechen. Blue Christmas (1999)
The people at Social Services are trained to make this kind of call. Die Leute beim Sozialamt sind dazu ausgebildet. Blue Christmas (1999)
If DSS had done any research, integrity would have prevented them from even raising it as a point. Hätte das Sozialamt nachgesehen, wäre es nicht zur Sprache gekommen. Blue Christmas (1999)
The welfare office? Auf dem Sozialamt Vielleicht? The Perfect Storm (2000)
Okay. So how's life in the social welfare department? Und wie läuft's so auf dem Gesundheits- und Sozialamt? Detector (2000)
You'll have to wait for welfare. Is that what you want? Dann bleiben Sie hier und warten, bis das Sozialamt kommt. The Princess and the Warrior (2000)
Get the fucking Social on to you. Ich hetze das Sozialamt auf Sie. Billy Elliot (2000)
He's known as George Phillips in de Bracknell Benefit office an' in de one in Slough, yeknow, in Upton Lodge, he's Sally Kemp. Im Sozialamt von Bracknell ist er als George Philips bekannt und in dem einen, in Slough, in Upton Lodge, ist er Sally Kemp. Gail Porter (2000)
Social Services, can I help you? Sozialamt, was kann ich für Sie tun? Charmed Again: Part 1 (2001)
South Bay Social Services, may I help you? South Bay Sozialamt, womit kann ich dienen? Charmed Again: Part 1 (2001)
I'm taking my mother to Social Security. Ich muss mit meiner Mutter morgen zum Sozialamt. Pine Barrens (2001)
- l'll go call Social Services. - Right. Ich rufe das Sozialamt an. Surekill (2001)
Government gives her a check once a month. Einmal im Monat kriegt sie 'n Scheck vom Sozialamt. Undisputed (2002)
SUMMONS TO SOCIAL WELFARE "Vorladung zum Sozialamt." Lilya 4-Ever (2002)
"I hereby hand her over to the care of the Social Services." In Zukunft soll sich das Sozialamt um sie kümmern." Lilya 4-Ever (2002)
- The social security office has taken her to her baby. - Das Sozialamt hat ihr ihr Baby weggenommen. Pure (2002)
If you did like you said, everyone in here would've been torn to pieces already, with even their organs ripped out! Das hier, das hier interessiert mich. Nur die Zahlen sind wichtig! Wir sind hier nämlich nicht beim Sozialamt, klar? No Blood No Tears (2002)
I'm from social services. Ich bin vom Sozialamt. A Paige from the Past (2002)
Social Services already told me they're taking me away. Das Sozialamt hat schon gesagt, dass Sie mich holen. Throwaway (2002)
We know from his mother's social service record... that Barksdale grew up in Franklin Terrace, right? Wir wissen aus den Sozialamtsakten seiner Mutter, ... dass Barksdale in der Franklin Terrace aufgewachsen ist, richtig? The Buys (2002)
Welfare will pay for everything. Die Kosten übernimmt das Sozialamt. Peas at 5:30 (2004)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0237 seconds, cache age: 9.031 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม