Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Partition แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


75 ผลลัพธ์ สำหรับ partition  P AA0 R T IH1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -partition-, *partition*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
partition(n) ฉาก, See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
partition(n) การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
partition(vt) แบ่ง, See also: กั้น, Syn. partition off
partition off(phrv) แบ่งหรือกั้น (ด้วยผนังกั้นบางๆ)

Hope Dictionary
partition(พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง, แยก, ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt., n. (การ) แจกจ่าย, แจกแจง, แบ่งสรร, ปันส่วน
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน

Nontri Dictionary
partition(n) การแบ่ง, ผนังกั้น, กำแพง, ฉาก
partition(vt) แบ่งแยก, กั้น, แบ่งเป็นส่วนๆ, แยก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partitionการแบ่งทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Partitionส่วน [คอมพิวเตอร์]
Partition coefficient (Chemistry)สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lines are so clean, and there's none of that partition quality. จิตใจฉันเปราะบางจริง ๆ และฉันก็.. Big (1988)
Which means they restored the partitions to the system default settings. ระบบพาร์ทิชั่นมันยังเป็นค่าเดิม ๆ อยู่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
- then why did he partition Tyler Faris? - Ah, because tragically... แล้วทำไมเขาต้องตัดแบ่งไทเลอร์เป็นส่วนๆ เอ่อ เพราะว่า Heroes and Villains (2011)
You said you were going to stop your analyst from retrieving the deleted partitions from Adam Morgan's files. คุณบอกว่าคุณจะหยุด นักวิเคราะห์ของคุณไม่ให้กู้ พาร์ทิชั่นที่ถูกลบไป จากไฟล์ข้อมูลของอดัม มอร์แกน 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partitionThe bullet penetrated the partition.
partitionThe hall could seat a thousand people before it was partitioned.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฝาเรือน(n) wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
ฝา(n) partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝากั้นห้อง(n) partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝาขัดแตะ(n) wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
ฝาผนัง(n) wall, See also: partition, Syn. ผนัง, ฝา, Example: ฝาผนังโบสถ์ได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงาม, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาอันก่อด้วยอิฐหรือปูน
ผนัง(n) wall, See also: partition, screen, enclosure, Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง, ฉาก, Example: บ้านตั้งอยู่ในบริเวณสวนมีช่องไม้ให้ลอดแลเห็นผนังของบ้านเป็นสีเขียว, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน
ผนังห้อง(n) room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
ลับแล(n) screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฝา[fā] (n) EN: wall ; partition  FR: mur [ m ] ; cloison [ f ]
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [ f ]
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]
กำแพง[kamphaēng] (n) EN: wall ; barrier ; partition  FR: mur [ m ] ; muraille [ f ] ; barrière [ f ]
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: separate ; be in order to make a partition
การกระจาย[kān krajāi] (n) EN: spread ; distribution  FR: répartition [ f ] ; analyse [ f ]
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [ f ]
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
ผนัง[phanang] (n) EN: wall (interior ~) ; partition ; screen ; enclosure  FR: mur (intérieur) [ m ] ; cloison [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
PARTITION P AA0 R T IH1 SH AH0 N
PARTITIONS P AA0 R T IH1 SH AH0 N Z
PARTITIONED P AA0 R T IH1 SH AH0 N D
PARTITIONING P AA0 R T IH1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
partition (v) pˈaːtˈɪʃən (p aa1 t i1 sh @ n)
partitions (v) pˈaːtˈɪʃənz (p aa1 t i1 sh @ n z)
partitioned (v) pˈaːtˈɪʃənd (p aa1 t i1 sh @ n d)
partitioning (v) pˈaːtˈɪʃənɪŋ (p aa1 t i1 sh @ n i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ, ] partition; divide up, #23,677 [Add to Longdo]
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] partition; to stand between; wall or fence serving as partition, #28,013 [Add to Longdo]
隔断板[gé duàn bǎn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄢˇ, / ] partition board [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Partition { f } | Partitionen { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Partitionierung { f }partitioning [Add to Longdo]
Scheidewand { f }partition wall [Add to Longdo]
Teil { m, n }; Teilung { f }; Aufteil { n } | Teile { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Teilung der Eins [ math. ]partition of unity [Add to Longdo]
Verteilungschromatographie { f }partition chromatography [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ディスクパーティション[deisukupa-teishon] (n) { comp } disk partition [Add to Longdo]
パーティショニング[pa-teishoningu] (n) { comp } partitioning [Add to Longdo]
パーティション[pa-teishon] (n, vs) partition; cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp, v5r) { comp } to partition (e.g. a hard drive) [Add to Longdo]
パーティションテーブル[pa-teishonte-buru] (n) { comp } partition table [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) { comp } memory partitioning; storage partitioning [Add to Longdo]
ローパーテーション[ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) [Add to Longdo]
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P) [Add to Longdo]
隔壁[かくへき, kakuheki] (n, adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 6.4262 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม