Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ OBEY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ obey  OW0 B EY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -obey-, *obey*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
obey(vt) เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. follow, give in, Ant. disobey, reject, ignore
obey(vi) เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. comply, conform, accede, Ant. disobey

Hope Dictionary
obey(โอเบ') { obeyed, obeying, obeys } vi., vt. เชื่อฟัง, ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.
disobey(ดิสอะเบ') vt., vi. ไม่เชื่อฟัง

Nontri Dictionary
obey(vt) เชื่อฟัง, ว่าง่าย, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง, ขัดขืน, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดื้อแพ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,  ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
I am a boy and I must obey him. ฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งและฉัน ต้องเชื่อฟังเขา The Old Man and the Sea (1958)
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat? เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา, \ Nimpertinent เด็กสารเลว? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But blood from one of you things won't obey when it's attacked. เอาละ , กลับไปที่เดิม, ของนาย. The Thing (1982)
You'll never do well if you don't obey the rules. เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง. Return of the Condor Heroes (1983)
Come, my princess, you must learn to obey me. มาสิ เจ้าหญิงของฉัน เธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะ Mannequin: On the Move (1991)
You obey everyone. เธอเชื่อฟังทุกคนเลย Wild Reeds (1994)
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties. ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน Anna and the King (1999)
A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law. หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นกรณีที่คำสั่งนั้นขัดกับกฎข้อแรก Bicentennial Man (1999)
One would still obey the three laws, and serve you in exactly the same fashion. แต่ตนก็ยังเคารพกฎ 3 ข้ออยู่ และยังรับใช้ท่านเหมือนเดิม Bicentennial Man (1999)
I am a boy and I must obey him. ผมยังเด็กผมจึงต้องเชื่อฟังเขา The Old Man and the Sea (1999)
if you care about them you'll obey me หากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obeyA good citizen obeys the laws.
obeyAll the man could do was obey them.
obeyAll you have to do is to obey my orders.
obeyAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
obeyAlways obey your father.
obeyBill was adamant that she should obey him.
obeyChildren are to obey their parents.
obeyChildren should obey their elders, mind you.
obeyChildren should obey their parents.
obeyEverybody is bound to obey the laws.
obeyHe told me to go home and I obeyed him.
obeyHe urged us to obey the rule.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฟัง(v) obey, See also: comply with, Syn. เชื่อ, เชื่อฟัง, Example: เธอฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดี ยังไงเขาก็ผ่านมาก่อนเรา, Thai Definition: ทำตามถ้อยคำที่บอก
อ่อนหู(v) obey, See also: comply, Thai Definition: ยอมเชื่อฟัง
เบาไม้(v) obey, Thai Definition: ว่านอนสอนง่าย ไม่ค่อยถูกเฆี่ยนถูกตีนัก (ใช้แก่เด็ก)
เชื่อ(v) believe, See also: obey, Syn. เชื่อฟัง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชื่อ[cheūa] (v) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey  FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง[cheūafang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนคำสั่ง[fāfeūn khamsang] (v, exp) EN: disobey an order
ฟัง[fang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[jongjai khat khamsang sān] (v, exp) EN: disobey a court order
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[khat khamsang] (v, exp) EN: disobey an order  FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir

CMU Pronouncing Dictionary
OBEY OW0 B EY1
OBEYS OW0 B EY1 Z
OBEYED OW0 B EY1 D
OBEYING OW0 B EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
obey (v) ˈəbˈɛɪ (@1 b ei1)
obeys (v) ˈəbˈɛɪz (@1 b ei1 z)
obeyed (v) ˈəbˈɛɪd (@1 b ei1 d)
obeying (v) ˈəbˈɛɪɪŋ (@1 b ei1 i ng)

EDICT JP-EN Dictionary
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r, vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
違勅[いちょく, ichoku] (n) disobeying the emperor's order [Add to Longdo]
延床面積[のべゆかめんせき, nobeyukamenseki] (n) total floor space [Add to Longdo]
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room [Add to Longdo]
逆らう[さからう, sakarau] (v5u, vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp, v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
仕事部屋[しごとべや, shigotobeya] (n) workroom [Add to Longdo]
子供部屋[こどもべや, kodomobeya] (n) child's room; nursery [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) [Add to Longdo]
従う(P);随う;順う;隨う(oK);從う(iK)[したがう, shitagau] (v5u, vi) to abide (by the rules); to obey; to follow; to accompany; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1164 seconds, cache age: 16.982 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม