Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Non แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
170 ผลลัพธ์ สำหรับ non  N AA1 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -non-, *non*
Possible hiragana form: のん

Longdo Approved EN-TH
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education. , A. woven,
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
non[PRF] ไม่
non-[PRF] ไม่, See also: ไม่ใช่
none[PRON] ไม่มีสักสิ่ง, See also: ไม่มีสักคน, Syn. no one, not anyone, not any
none[ADV] ไม่เลย, See also: ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย
nonce[N] โอกาสปัจจุบัน, See also: ขณะปัจจุบัน
nonce[SL] ผู้ประทุษร้ายทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)
nonage[N] วัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Syn. minority
noncom[N] นายทหารชั้นประทวน, Syn. noncommissioned officer
non dit[N] สิ่งที่ไม่ได้พูดถึง
nonagon[N] รูปเก้าเหลี่ยมเก้าด้าน
Hope Dictionary
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ
non system diskจานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบหมายถึง จานบันทึกที่ไม่สามารถนำมาใช้ ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) ได้ ทั้งนี้ เพราะเมื่อจัดระบบการเก็บข้อมูล (format) ไม่ได้สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลระบบมาด้วย แฟ้มข้อมูลระบบมี 3 แฟ้ม คือ Ibmbio.Com (Io.Sys) , Ibmdos.Com (Msdos.Sys) และ Command.Com สองแฟ้มแรกจะซ่อนอยู่ (hidden file) มองไม่เห็นบนจอภาพ จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบทั้งสามนี้ เมื่อนำมาเริ่มเครื่องใหม่ จะมีข้อความระบุความผิดพลาดบนจอภาพ ว่า เป็น non-system disk และจะมีคำสั่งว่าให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้เพื่อคอมพิวเตอร์จะได้ไปหาแฟ้มระบบนี้ในหน่วยบันทึกอื่นต่อไป
non-Pref. ไม่,ไม่ใช่
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased
nonce(นอนซฺ) n. ขณะปัจจุบัน,ชั่วขณะหนึ่ง,จุดประสงค์ปัจจุบัน, Syn. present
nonchalancen. ความเมินเฉย,ความห่างเหิน, Syn. indifference
nonchalantadj. เมินเฉย,ห่างเหิน, Syn. indifferent
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง,ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral
noncommunicable(นอนคะมิว'นิคะเบิล) adj. ไม่ติดต่อกันได้
Nontri Dictionary
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน
noncommissioned(adj) ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
nondescript(adj) พันทาง,จัดเข้าพวกไม่ได้
none(adj,adv) ไม่ ,ไม่มีเลย,ไม่ใช่,ไม่
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
non assumpsit (L.)ไม่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non cepit (L.)ไม่ได้เอาทรัพย์ไป (ตามที่กล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non compos mentis (L.)วิกลจริต, จิตวิปลาส [ดู unsound mind] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non constat (L.)ไม่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non contentious caseคดีที่ไม่มีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non dat qui non habet (L.)ผู้ไม่มีไม่อาจให้สิ่งที่ตนไม่มี [ดู nemo dat quod non habet ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non departmental ministerรัฐมนตรีลอย [ดู Minister without Portfolio และ ดู minister of state ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non est factum (L.)ไม่ใช่ข้อตกลงที่ทำไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non fecit (L.)ไม่ได้ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non liquet (L.)ยังไม่กระจ่างชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Non - Combusible Wastes ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้
ขยะมูลฝอยที่ลุกไหม้ไม่ได้ ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Non - Composable Wastes ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้
สารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์ ที่ย่อยสลายได้ในขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ โดยปฏิกริยาชีวเคมี เช่น เศษโลหะ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
non discriminationการไม่เลือกประติบัติ [การทูต]
Non monetary itemsรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน [การบัญชี]
Non rubber contentปริมาณของแข็งที่ไม่ใช่ยาง หมายถึง ปริมาณของแข็งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อยางที่มีอยู่ในน้ำยาง เช่น แมกนีเซียม ทองแดง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น สามารถหาได้จากการนำเอาค่า DRC ไปหักออกจากค่า TSC ก็จะได้ค่า NRC ถ้าน้ำยางข้นชุดใดมีค่า NRC สูง ก็บ่งชี้ว่า น้ำยางชุดนั้นมีสารที่ไม่ใช่เนื้อยางมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสถียรของน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
non volatile memoryหน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง ตัวอย่างของหน่วยความจำชนิดนี้ เช่น รอม และหน่วยความจำแบบแฟลช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Non-Aligned Movementกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีสมาชิกจำนวน 114 ประเทศ (ตุลาคม 2547) ไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 [การทูต]
Non-arable landNon-arable land, พื้นดินเพาะปลูกไม่ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Non-associated Gasก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำมันปนอยู่ด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Non-circulationทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ให้ยืมออก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Longdo Unapproved EN-TH
non-cooperation[นอน คอปอเรชั่น] (n ) ตายด้าน
non-environmentไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
non-exclusive (adj ) โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว
non-exclusive jurisdiction of court (n ) ศาลที่่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่่วไป
non-refoulement (n ) หลักการไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังดินแดนหรือถิ่นที่ชีวิตและเสรีภาพของพวกเขาจะถูกคุกคาม Non-refoulement is a principle in international law, specifically, refugee law,which protects refugees from being returned to places where their lives and freedoms would be threatened.[Google] Art.33(1) of the 1951 UN Convention on the Status of Refugees, and its 1967 protocol.
non-resident (n) ผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำในประเทศ
non-state actorผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ
non-voting depository right (n) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
nondisclosure (n ) ปกปิด, ไม่เปิดเผย
none of your business (n vi vt abbrev or) เกี่ยวอะไรกับคุณ
See also: S. tact, A. anin,
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
nonA friend to all is a friend to none. [Proverb]
nonA jack of all trades is a master of none.
nonAll of them say so, but I believe none of them.
nonAmerica is second to none in natural resources.
nonAnn is second to none in tennis.
nonAny house is better than none.
nonAre we making a nonstop flight to the U.S?
nonAs a soccer player he is second to none.
nonAs far as English is concerned, she is second to none in her class.
nonA watered down compromise resolution is better than none at all.
nonCould we have a table in the non-smoking section.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน
เอ็นจีโอ[N] Non Government Organizations, See also: NGOs, Syn. องค์กรพัฒนาเอกชน
เรื่องไร้สาระ[N] trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
ไร้สาระ[ADJ] nonsensical
สารคดี[N] non-fiction, Ant. บันเทิงคดี, Count unit: เรื่อง
กระแสทวน[N] maverick, See also: nonconformist, one who acts independently, one who does not act like others, Example: กระแสทวนเหล่านี้เป็นกระแสทวนที่มีอยู่จริงตามวิวัฒนาการของสังคม, Thai definition: แนวความคิดหรือการกระทำที่สวนทางกับแนวความคิด หรือการกระทำของคนหมู่มาก
เมืองนอก[N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ไม่เป็นเรื่อง[ADV] nonsensically, See also: absurdly, dully, Syn. ไร้สาระ, ไม่เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เรื่องโยกย้ายกันในกระทรวงในกรมในกองทำกันอย่างไร้สาระไม่เป็นเรื่อง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
อวัจนะภาษา[n.] (awatjanaphāsā) EN: non verbal language   
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
CMU Pronouncing Dictionary
NON   N AA1 N
NONA   N OW1 N AA0
NONE   N AH1 N
NONCE   N AA1 N S
NONIE   N AA1 N IY0
NONJET   N AA1 N JH EH1 T
NONFAT   N AA1 N F AE1 T
NONFARM   N AA1 N F AA1 R M
NON-JET   N AA1 N JH EH1 T
NONCORE   N AA1 N K AO1 R
Oxford Advanced Learners Dictionary
non-  (j) nˌɒn-
none  (a) nʌn
non-U  (j) nˈɒn-juː
nonce  (n) nˈɒns
nonage  (n) nˈounɪʤ
nonces  (n) nˈɒnsɪz
nonplus  (v) nˈɒnplˈʌs
nonstop  (j) nˈɒnstɒp
nonsuch  (n) nˈʌnsʌtʃ
non-skid  (j) nˈɒn-skɪd
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
农村[nóng cūn, ㄋㄨㄥˊ ㄘㄨㄣ, / ] rural area; village, #671 [Add to Longdo]
农民[nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] peasant, #821 [Add to Longdo]
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming, #939 [Add to Longdo]
[nòng, ㄋㄨㄥˋ, ] to do; to manage; to handle; to play with; to fool with; to mess with; to fix; to toy with, #1,636 [Add to Longdo]
无聊[wú liáo, ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored, #2,414 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture, #3,012 [Add to Longdo]
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity, #3,597 [Add to Longdo]
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] migrant workers, #4,032 [Add to Longdo]
Longdo Unapproved JP-TH
のんびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน
DING DE-EN Dictionary
Annahmeverweigerung {f}non acceptance [Add to Longdo]
Eidverweigerer {m}non juror [Add to Longdo]
Nichterscheinung {f}non appearance [Add to Longdo]
Nonius {m}vernier (scale) [Add to Longdo]
Noniusskale {f}; Nonius {m}vernier scale [Add to Longdo]
Nonkonformist {m}; Nonkonformistin {f}contrarian [Add to Longdo]
Nonne {f}; Klosterfrau {f}nun [Add to Longdo]
Nonne {f} (Ziegel)concave tile [Add to Longdo]
Nonnenkloster {n} | Nonnenklöster {pl}nunnery | nunneries [Add to Longdo]
Nonnenkloster {n}convent of nuns [Add to Longdo]
Schulversäumnis {n}non attendance [Add to Longdo]
nonkonformistisch {adj}contrarian [Add to Longdo]
ungleichförmignon uniform [Add to Longdo]
Nonnensteinschmätzer {m} [ornith.]Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) [Add to Longdo]
Nonnenspecht {m} [ornith.]White-headed Woodpecker [Add to Longdo]
Longdo Approved FR-TH
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,
EDICT JP-EN Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ゼロ以外[ゼロいがい, zero igai] non-zero [Add to Longdo]
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
ノンターミナル[のんたーみなる, nonta-minaru] non-terminal [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function [Add to Longdo]
ノンリニア[のんりにあ, nonrinia] nonlinear [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
[あま, ama] Nonne [Add to Longdo]
尼寺[あまでら, amadera] Nonnenkloster [Add to Longdo]
Time: 0.0074 seconds, cache age: 153.201 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม