Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ NPL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
37 ผลลัพธ์ สำหรับ npl  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -npl-, *npl*

Longdo Approved EN-TH
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
Hope Dictionary
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
nonplus(นอน'พลัส,นอนพลัส') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด. n. ภาวะที่ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด, Syn. perplex,
screenplay(สครีน'เพล) n. บทภาพยนตร์,ภาพยนตร์
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable
unplug(อันพลัก') vt. เอาจุกออก
Nontri Dictionary
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หนี้เสีย[N] non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
หนี้เสีย[N] non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
การวางแผนกลยุทธ์[n. exp.] (kān wāngphaēn konlayut) EN: strategic nplanning   FR: plan stratégique [m]
เกะกะ[v.] (keka) EN: be unplesant to look at ; offend the eye ; be an eyesore   
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[v. exp.] (khet fan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth   
ความน่าเบื่อ[n.] (khwām nābeūa) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness   FR: ennui [m]
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
เหล็กวิลาด[n. exp.] (lek wilāt) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate   
ไม่ได้วางแผน[adj.] (mai dāi wāngphaēn) EN: unplanned   
น่าเบื่อ[X] (nābeūa) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace   FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal
Longdo Approved DE-TH
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
EDICT JP-EN Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music) [Add to Longdo]
アンプレイアブル;アンプレヤブル;アンプレーアブル;アンプレアブル[, anpureiaburu ; anpureyaburu ; anpure-aburu ; anpureaburu] (n,adj-no) unplayable [Add to Longdo]
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
何の変哲も無い;何の変哲もない[なんのへんてつもない, nannohentetsumonai] (adj-i) ordinary; plain; commonplace [Add to Longdo]
Time: 0.0125 seconds, cache age: 153.186 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม