Material แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


150 ผลลัพธ์ สำหรับ material  M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -material-, *material*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
material(n) วัตถุ, See also: สิ่งของ, สสาร, Syn. body, object
material(n) ข้อเท็จจริง, See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
material(n) ผ้า, See also: สิ่งทอ, Syn. fabric
material(n) ผู้เหมาะสม, See also: คนเหมาะสม
material(adj) ทางกาย, See also: ทางกายภาพ, Syn. physical
material(adj) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ, See also: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ, Syn. concrete, objective, materialistic, Ant. indefinite, unreal
material(adj) สำคัญ, See also: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน, Syn. crucial, essential, relevant
materials(n) เครื่องมือ, See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
materially(adv) ทางวัตถุนิยม
materialise(vi) กลายเป็นจริง, See also: เป็นจริง, Syn. actualize, become real, Ant. dissolve, disembody

Hope Dictionary
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ, ส่วนประกอบ, วัสดุ, ปัจจัย, เนื้อหา, เนอความ, สาระ, กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล, สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ, ทางกาย, เป็นปัจจัยสำคัญ, เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม, ลัทธิเห็นแก่เงินทอง, ลัทธิเห็นแก่เงินทอง, ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ, ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ, เปลี่ยนเป็นเงิน, ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย, ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง, ปรากฎให้เห็นจริง, กลายเป็นความจริง, See also: materialization n. material, Syn. materialise
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก, ทางกาย, เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ, ไม่มีตัวตน, ไร้แก่นสาร, เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant

Nontri Dictionary
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย, เป็นรูปธรรม, สำคัญ, ประกอบด้วยวัตถุ
material(n) สิ่งของ, วัตถุ, เนื้อหา, ส่วนประกอบ, ปัจจัย, สิ่งทอ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม, มีตัวตน, ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi, vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย, เกี่ยวกับวัตถุ
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน, ไม่เป็นแก่นสาร, ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material factข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material issueประเด็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material partส่วนสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
material propertyทรัพย์สินที่มีตัวตน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material, criticalวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
material, obsceneสิ่งลามก, วัตถุลามก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
material, obsceneวัตถุลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
Material Controlการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ [การแพทย์]
Material Control, Rawการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ [การแพทย์]
Material costต้นทุนวัสดุ [การบัญชี]
Material cultureวัฒนธรรมทางวัตถุ [TU Subject Heading]
Material Handlingอุปกรณ์การขนย้าย [การแพทย์]
Material Managementการจัดการด้านวัสดุ [การแพทย์]
Material Recoveryการนำกลับคืนวัสดุ, Example: การนำขยะมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้อีก เช่น การคัดแยก การทำปุ๋ย การทำเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Material Recovery Facilityโรงนำกลับคืนวัสดุ, Example: สถานที่สำหรับแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้อีก เช่น การทำปุ๋ย การทำเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
material handling(n) การขนถ่ายวัสุด
material obligationข้อผูกพันเป็นสำคัญ
materiallyอย่างร้ายแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bulletproof uniform. The material is as light as silk. ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ The Great Dictator (1940)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion. การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed. เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets. ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,  อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา Suspiria (1977)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious. การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
I ran a lab test on it. The material could not be identified. ฉันเก็บมันไว้ในกระเป๋า เป็นหลักฐาน เพียงชิ้นเดียวที่ไม่ถูกไฟไหม้ทำลาย Deep Throat (1993)
Look at me, Dimitri. I am not exactly grand duchess material here. ดูฉันสิ ดิมิทรี ภายใต้เสื้อผ้านี้ ฉันไม่ใช่องค์หญิงอย่างแน่นอน Anastasia (1997)
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible. ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย Contact (1997)
The material is changing. วัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง Contact (1997)
Politovsky's briefcase contained bigraphical material on your Donald Brown, Director of the fbi. ในกระเป๋าโพลิโทฟสกี้ มีกล่าวถึงโดนัล บราวน์ หัวหน้าเอฟบีไอของคุณ The Jackal (1997)
- Reject civilisation, ... ..especially material possessions. คุณ.. เต้นทั้งคืน Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
materialActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
materialAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
materialAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
materialArtificial coloring material.
materialBill is excellent scientist material.
materialBuilding materials are expensive now.
materialBut light does not travel at the same speed through all materials; it goes slower through some than through others.
materialCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
materialDelivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
materialFood and drink are material needs.
materialFurniture made of good materials sells well.
materialHe draws on his childhood experiences for the material of most of his stories.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คลังพัสดุ(n) materials store
วัตถุนิยม(adj) materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai Definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
รูปธรรม(n) concrete object, See also: material object, natural form, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วัตถุดิบ(n) raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วัสดุ(n) material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai Definition: วัตถุที่นำมาใช้
โลกิยะ(adj) worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกีย์, ของโลก, ทางโลก, Example: คนที่มองไม่เห็นสัจธรรมยังมัวหลงระเริงในทางโลกิยะ, Thai Definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)
โลกีย์(adj) worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกิยะ, ของโลก, ทางโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)
วัตถุปัจจัย(n) material element, Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย, Example: งานที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังช่วยให้มีวัตถุปัจจัยตามต้องการด้วย
เชิงวัตถุ(adj) material, Example: รูปแบบของการแสดงข้อมูลจะแตกต่างกันถ้ามีการสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรจุหีบห่อ[banju hīphø] (v, exp) EN: packaging ; containers ; packaging material
เอกสารประกอบการพิจารณา[ēkkasān prakøp kān phijāranā] (n, exp) EN: supporting documents ; records ; material
กำลังทางวัตถุ[kamlang thāng watthu] (n, exp) EN: material strength  FR: résistance des matériaux [ f ]
การเบิกจ่าย[kān boēk jāi] (n, exp) EN: issue of materials
ข้าวของสัมภาระ[khāokhøng sampāra] (n, exp) EN: belongings ; stuff ; materials
ค่าวัสดุ[khā watsadu] (n, exp) EN: cost of material
เครื่องใช้สำนักงาน[khreūangchai samnakngān] (n, exp) EN: office equipment ; office supplies ; office materials  FR: équipement de bureau [ m ]
เครื่องเขียน[khreūangkhīen] (n) EN: stationery ; writing materials  FR: article de papeterie [ m ]
แหล่งวัตถุดิบ[laeng watthudip] (n, exp) EN: source of raw materials  FR: source de matière première [ f ]
ไม่มีตัวฅน[mai mī tūaton] (adj) EN: immaterial ; abstract  FR: immatériel ; abstrait

CMU Pronouncing Dictionary
MATERIAL M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L
MATERIALS M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L Z
MATERIALS' M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L Z
MATERIALLY M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L IY0
MATERIALIST M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L IH0 S T
MATERIALITY M AH0 T IH2 R IY0 AE1 L IH0 T IY0
MATERIALISM M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M
MATERIALIZE M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L AY2 Z
MATERIALIZED M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L AY2 Z D
MATERIALIZES M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
material (n) mˈətˈɪəʳrɪəʳl (m @1 t i@1 r i@ l)
materials (n) mˈətˈɪəʳrɪəʳlz (m @1 t i@1 r i@ l z)
materially (a) mˈətˈɪəʳrɪəʳliː (m @1 t i@1 r i@ l ii)
materialism (n) mˈətˈɪəʳrɪəʳlɪzəm (m @1 t i@1 r i@ l i z @ m)
materialist (n) mˈətˈɪəʳrɪəʳlɪst (m @1 t i@1 r i@ l i s t)
materialize (v) mˈətˈɪəʳrɪəʳlaɪz (m @1 t i@1 r i@ l ai z)
materialists (n) mˈətˈɪəʳrɪəʳlɪsts (m @1 t i@1 r i@ l i s t s)
materialized (v) mˈətˈɪəʳrɪəʳlaɪzd (m @1 t i@1 r i@ l ai z d)
materializes (v) mˈətˈɪəʳrɪəʳlaɪzɪz (m @1 t i@1 r i@ l ai z i z)
materialistic (j) mˈətˌɪəʳrɪəʳlˈɪstɪk (m @1 t i@2 r i@ l i1 s t i k)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ,   /  ] material; resources; data; information #954 [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ,  ] material; data; makings; stuff #1,099 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess #2,306 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent #3,696 [Add to Longdo]
实物[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ,   /  ] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.) #8,187 [Add to Longdo]
物料[wù liào, ㄨˋ ㄌㄧㄠˋ,  ] material #18,087 [Add to Longdo]
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality #20,330 [Add to Longdo]
材料科学[cái liào kē xué, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] materials science #44,460 [Add to Longdo]
料子[liào zi, ㄌㄧㄠˋ ㄗ˙,  ] material #45,657 [Add to Longdo]
质料[zhì liào, ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ,   /  ] material; matter #51,076 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Materialismus { m }materialism [Add to Longdo]
Material { n }; Werkstoff { m }; Stoff { m } | Materialien { pl }; Werkstoffe { pl }; Stoffe { pl } | eingeleitetes Material | fehlerhaftes Material | leitfähiges Material | nahvernetztes Materialmaterial | materials | dumped material | defective material | conductive material | post-cured material [Add to Longdo]
Material { n }; Informationen { pl }blurb [Add to Longdo]
Materialanforderungsschein { m }assembly order [Add to Longdo]
Materialaufzug { m }lift for material [Add to Longdo]
Materialausgabe { f }stock issue [Add to Longdo]
Materialbenennung { f } | allgemeine Materialbenennung { f } | spezifische Materialbenennung { f }material designation | general material designation | specific material designation [Add to Longdo]
Materialbilanz { f }material balance [Add to Longdo]
Materialbruch { m }material breach; material cracking [Add to Longdo]
Materialcharge { f }batch of material [Add to Longdo]
Materialeigenschaften { pl }material properties [Add to Longdo]
Materialeinsparung { f }saving in material [Add to Longdo]
Materialfehler { m } | Materialfehler { pl }material defect; fault in the material | faults in the material [Add to Longdo]
Materialfluss { m }material flow [Add to Longdo]
Materialfuge { f }material joint [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) #376 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] (n, adj-no) materials; data; document; (P) #660 [Add to Longdo]
具体[ぐたい, gutai] (n) concrete; tangible; material; (P) #1,836 [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n, vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) #2,240 [Add to Longdo]
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) #2,600 [Add to Longdo]
物質[ぶっしつ, busshitsu] (n) material; substance; (P) #2,788 [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) #2,925 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.526 seconds, cache age: 8.529 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม