Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Instinct แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


78 ผลลัพธ์ สำหรับ instinct  IH1 N S T IH0 NG K T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -instinct-, *instinct*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
instinct(adj) มีชีวิตชีวา, See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
instinct(n) สัญชาตญาณ, See also: ปฐมฌาน
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด

Hope Dictionary
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา, เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency, impulse
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate

Nontri Dictionary
instinct(n) สัญชาตญาณ
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instinctสัญชาตญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Instinctสัญชาตญาณ [TU Subject Heading]
Instinctสัญชาตญาณ [การแพทย์]
Instinct (Philosophy)สัญชาตญาณ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Instinct, Aggressiveสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย [การแพทย์]
Instinct, Basicสัญชาตญาณมูลฐาน [การแพทย์]
Instinct, Deathสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย, สัญชาตญานแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Life and Deathสัญชาตญานดำรงชีพและสัญชาตญาณแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Matingสัญชาตญาณเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Instinct, Survivalสัญชาตญานการธำรงชีพ [การแพทย์]
Instinctual Processกระบวนการทางสัญชาตญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its primitive instincts have been erased. แต่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือ Day of the Dead (1985)
I have the instinct of a cat. ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter. ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick. และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
And my instincts tell me we're getting closer. ว่าเรากำลังเข้าใกล้แล้วล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction. เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง Gattaca (1997)
I've been seeing a lot of instinct lately. ผมเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสัญชาตญาณมาเยอะครับ Dark Harbor (1998)
You said my instincts were good. งาน เลี้ยงเฉลิมฉลองมีขึ้นเมื่อไร่เพค่ะ ? Anna and the King (1999)
You have good instincts for things like that? คุณมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหรอ Unbreakable (2000)
Well, you got the instincts for it. คุณมีสัญชาตญาณนะ Frailty (2001)
- I'm just trusting my instincts here. -I'm just trusting my instincts here. Maid in Manhattan (2002)
Well, my finely honed instincts are telling me that he probably escaped through here. สัญชาติญาณอันเฉียบของฉัน บอกว่า... เขาจะต้องหนีออกทางนี้แน่ Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctAnimals act on instinct.
instinctAnimals know their enemies by instinct.
instinctAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctBirds have a homing instinct.
instinctBirds learn to fly by instinct.
instinctFundamental instincts will not go away.
instinctHe is possessed of a strong fighting instinct.
instinctI'm instinctively bad with children and infants.
instinctIn making a decision, I rely not on logic but on instinct.
instinctInstinct is often a poor guide.
instinctIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สัญชาติญาณ(n) instinct
โดยสัญชาตญาณ(adv) instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai Definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน
สัญชาตญาณ(n) instinct, Syn. สัญชาตเวค, Example: มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณบางอย่างได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ตนต้องการกระทำ, Thai Definition: ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยสัญชาตญาณ[dōi sanchāttayān] (adv) EN: instinctively  FR: par instinct ; instinctivement
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
มัว[mūa] (x) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague  FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สัญชาต-[sanchāt-] (pref, (adj)) EN: natural  FR: inné ; instinctif ; naturel ; spontané
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [ m ] ; intuition [ f ]
สัญชาตญาณดิบ[sanchāttayān dip] (n, exp) EN: instinct animal  FR: instinct animal [ m ]
สัญชาตญาณมืด[sanchāttayān meūt] (n, exp) EN: raw instinct  FR: instinct brut [ m ]
สันดาน[sandān] (n) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality  FR: caractère inné [ m ] ; trait inné [ m ] ; instinct [ m ] ; naturel [ m ] ; nature [ f ]
สันดาน[sandān] (n) EN: bad instincts ; bad character
สันดานดิบ[sandān dip] (n) EN: raw instincts

CMU Pronouncing Dictionary
INSTINCT IH1 N S T IH0 NG K T
INSTINCTS IH1 N S T IH0 NG K T S
INSTINCTIVE IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
INSTINCTIVELY IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary
instinct (n) ˈɪnstɪŋkt (i1 n s t i ng k t)
instinct (j) ˌɪnstˈɪŋkt (i2 n s t i1 ng k t)
instincts (n) ˈɪnstɪŋkts (i1 n s t i ng k t s)
instinctive (j) ˈɪnstˈɪŋktɪv (i1 n s t i1 ng k t i v)
instinctively (a) ˈɪnstˈɪŋktɪvliː (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
本能[běn néng, ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ, ] instinct, #9,919 [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense, #256,351 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Instinkt { n } | Instinkte { pl }instinct | instincts [Add to Longdo]
Selbsterhaltungstrieb { m }instinct of self-preservation [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
インスティンクト[insuteinkuto] (n) instinct [Add to Longdo]
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
画心[がしん, gashin] (n) artistic instinct [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp, v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
帰巣[きそう;きすう(ik), kisou ; kisuu (ik)] (n) homing (instinct) [Add to Longdo]
帰巣性[きそうせい, kisousei] (n) homing instinct [Add to Longdo]
帰巣本能[きそうほんのう, kisouhonnou] (n) homing instinct [Add to Longdo]
句心[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1017 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม