Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Independence แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


64 ผลลัพธ์ สำหรับ independence  IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -independence-, *independence*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
independence(n) ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence
Independence Day(n) วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)

Hope Dictionary
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty, Ant. subjugation

Nontri Dictionary
independence(n) เอกราช, ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, อิสรภาพ, พรรคการเมืองอิสระ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
independenceความไม่พึ่งพิง, ความไม่ขึ้นกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
independenceเอกราช, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Independence, Declaration ofคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]
Independence Day (Thailand)วันชาติ (ไทย) [TU Subject Heading]
Independence, Functionalความอิสระในการทำหน้าที่ต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# My independence seems to vanish in the haze ความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the haze ความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
To gain independence we must prove worthy of it. การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น Gandhi (1982)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India. ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald. ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
Independence will fall like a ripe apple. เอกราชจะหล่นเหมือนแอปเปิ้ลสุก Gandhi (1982)
And there is no doubt that after the war independence will come. และไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังสงคราม เอกราชก็จะมาถึง Gandhi (1982)
I am not concerned about the independence of India. ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเอกราชของอินเดีย Gandhi (1982)
C... tryin' to drive down independence avenue. พยายามขับรถอยู่บนถนน Day of the Dead (1985)
But independence costs money. แต่อิสรภาพก็มีราคา Schindler's List (1993)
Too much independence frightens them. พวกนี้กลัวเสรีภาพที่มากเกินไป Mona Lisa Smile (2003)
You can't seriously intend to run chemical tests on the Declaration of Independence in the back of a moving van. คุณจะใช้สารเคมีทดสอบ... . กับใบประกาศอิสรภาพ ในหลังรถบรรทุกไม่ได้ National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
independenceHe said that America declared its independence in 1776.
independenceIndia gained independence from Britain in 1947.
independenceOur people thirst for independence.
independenceThe colony declared independence.
independenceThe colony declared independence and become a republic.
independenceThe colony has not declared independence as yet.
independenceThe people of America fought for their independence.
independenceThey shed their blood for their independence.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไทย(n) freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai Definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
อิสรภาพ(n) freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai Definition: ความเป็นไทแก่ตัว
ความเป็นอิสระ(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
โมกข์(n) freedom, See also: independence, liberty, Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
ความเป็นเอกราช(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. ความเป็นไท, Ant. ความเป็นทาส, Example: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
เอกราช(n) sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai Definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอกราช = เอกราชย์[ēkkarāt] (n) EN: independence ; sovereignty  FR: indépendance [ f ]
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความมีเอกราช[khwām mī ēkkarāt] (n, exp) EN: independence
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[khwām mī ēkkarāt nai thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic independence
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; liberté [ f ]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; émancipation [ f ] ; liberté [ f ]
ประกาศอิสรภาพ[prakāt itsaraphāp] (v, exp) EN: declare independence
เสรีภาพทางวิชาการ[sērīphāp thang wichākān] (n, exp) EN: academic freedom ; academic independence
ไทย[Thai] (n) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation

CMU Pronouncing Dictionary
INDEPENDENCE IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S
INDEPENDENCE'S IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
independence (n) ˌɪndɪpˈɛndəns (i2 n d i p e1 n d @ n s)

DING DE-EN Dictionary
Kulturhoheit { f }; Kulturautonomie { f }independence in matters of education and culture [Add to Longdo]
Unabhängigkeitstag { m } (4. Juli)Independence Day [ Am. ] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) { comp } data independence [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
一本立ち[いっぽんだち, ippondachi] (n, vs) independence [Add to Longdo]
自主[じしゅ, jishu] (n, vs) independence; autonomy; (P) [Add to Longdo]
自主性[じしゅせい, jishusei] (n) independence [Add to Longdo]
自立[じりつ, jiritsu] (n, vs, adj-no) independence; self-reliance; (P) [Add to Longdo]
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0877 seconds, cache age: 0.936 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม