Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Haus แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
76 ผลลัพธ์ สำหรับ haus  HH AW1 S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -haus-, *haus*, hau

Hope Dictionary
hausfrau(ฮอส'ฟรอ) n. แม่บ้าน,ภรรยา -pl. haufraus,haufrauen
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
inexhaustible(อินอิกซอส'ทะเบิล) adj. ไม่รู้จักหมด,ไม่สิ้นสุด,ใช้ไม่หมด,ไม่รู้จักเหนื่อย., See also: inexhaustibility,inexhaustibleness n. inexhaustibly adv., Syn. boundless
Nontri Dictionary
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
inexhaustible(adj) ไม่เพลี่ยงพล้ำ,ไม่สิ้นสุด,ไม่หมดสิ้น
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
haustorium๑. รากเบียน๒. เซลล์เบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
If Rube was still around, he would have been at the Waffle Haus this morning. ถ้ารู้บยังอยู่แถวๆนี้ เขาต้องไปที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัทในตอนเช้า Dead Like Me: Life After Death (2009)
"mein Haus ist ihr Haus." ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง Chuck Versus the Role Models (2010)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างทำรองเท้า[n. exp.] (chang tham røngthāo) EN: shoemaker   FR: chausseur [m]
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]
เชือกผูกรองเท้า[n.] (cheūak phūk røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
เชือกรองเท้า[n.] (cheūak røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
CMU Pronouncing Dictionary
HAUS   HH AW1 S
HAUSE   HH AW1 S
HAUSS   HH AW1 S
HAUSA   HH AW1 S AH0
HAUSCH   HH AW1 SH
HAUSEN   HH AW1 Z AH0 N
HAUSER   HH AW1 Z ER0
HAUSKY   HH AO1 S K IY0
HAUSMAN   HH AW1 S M AH0 N
HAUSLER   HH AW1 S AH0 L ER0
Longdo Approved DE-TH
Haus(n) |das, pl. Häuser| บ้าน
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Häuser(n) |pl.|, See also: das Haus
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
Schauspieler(n) |der, pl. Schauspieler| นักแสดง, ดาราภาพยนตร์, See also: Related: die Schauspielerin
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
DING DE-EN Dictionary
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Haus {n}; Zuhause {n} | zu Hause; daheim | nach Hause gehen | nach Hause kommen (gelangen) | früh nach Hause kommen | zu Hause ankommenhome | at home | to go home | to get home | to get home early | to arrive home [Add to Longdo]
Hausandacht {f}family prayers [Add to Longdo]
Hausangestellte {m,f}; Hausangestellter; Haushalthilfe {f}; Hausgehilfin {f}domestic [Add to Longdo]
Hausapotheke {f}medicine chest [Add to Longdo]
Hausarbeit {f}; Arbeit im Haushalt; häusliche Pflichten | den Haushalt machenhousework; chores {pl}; household chores {pl} | to do the chores [Add to Longdo]
Hausarbeit {f} (Schule)term paper [Add to Longdo]
Hausarrest {m} | unter Hausarrest stellenhouse arrest; domiciliary arrest | to place under house arrest [Add to Longdo]
Hausarzt {m}family doctor [Add to Longdo]
Hausaufgabe {f}; Hausaufgaben {pl} | seine Hausaufgaben machenhomework | to do one's homework [Add to Longdo]
Hausbar {f}house bar [Add to Longdo]
Hausbesetzer {m} | Hausbesetzer {pl}squatter | squatters [Add to Longdo]
Hausbesitzer {m}homeowner [Add to Longdo]
Hausbesitzer {m} | Hausbesitzer {pl}landlord | landlords [Add to Longdo]
Hausbesitzerin {f}; Wirtin {f}landlady [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
主婦[しゅふ, shufu] Hausfrau [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
[たく, taku] HAUS, HEIM, WOHNUNG [Add to Longdo]
[たく, taku] Haus, Heim, Wohnung [Add to Longdo]
[や, ya] Haus, Heim [Add to Longdo]
[や, ya] Haus, Heim [Add to Longdo]
家主[やぬし, yanushi] Hausbesitzer [Add to Longdo]
家宅[かたく, kataku] Haus [Add to Longdo]
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
Time: 0.1242 seconds, cache age: 124.724 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม