E แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


229 ผลลัพธ์ สำหรับ e
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -e-, *e*
Possible hiragana form:

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
earth leakage breaker(n) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
English(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ภาษาไทย-อังกฤษ

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ectoparasitism(n) a type of parasitism where the parasite is present outside or on the surface of the host’s body
edgecuterKindly delete the photos.
embroider(vt) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting, See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate
Endoparasitism(n) a type of parasitism where the parasites are present within the body of the host
English(n, vi, vt, modal, ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
Entailment { f }(n) One thing follows from another

Longdo Unapproved EN - JP
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
effort(n) 努力(どりょく)

Longdo Unapproved DE - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
einen Platzverweis erhalten [ sport ]Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

Longdo Approved EN-TH
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), Syn. for example
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
EDGE(abbrev) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, Syn. rubber band
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
E(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
e(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
E(sl) ยาอี (คำย่อของ ecstasy), Syn. ecstasy
EC(abbr) ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
ec(prf) ออก
ed(abbr) การศึกษา (คำไม่เป็นทางการ), Syn. education
ee(suf) ผู้ถูกกระทำ
eh(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
el(suf) จิ๋ว, See also: เล็ก
em(n) หน่วยวัดขนาดของตัวพิมพ์

Hope Dictionary
e(อี) พยัญชนะอังกฤษตัวที่5
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
e.g.abbr. L. exampli gratia ตัวอย่าง, เช่น, ดังเช่น
e.k.g.abbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
e.m.f.abbr. electromotive force
e.m.u.abbr. electromagnetic unit (&) หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้า
each(อีช) adj. แต่ละ, คนละ, ละ, อันละ, สิ่งละ, เล่มละ, ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ
each otherซึ่งกันและกัน
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย, อยากได้, ร้อนรน, กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid

Nontri Dictionary
each(adj) ทุก, แต่ละ, ละ, คนละ, สิ่งละ, อันละ
each(pro) แต่ละ, คนละ, อันละ, สิ่งละ, ทุกสิ่ง, ทุกคน
eager(adj) กระหาย, กระตือรือร้น, อยากได้, ทะเยอทะยาน, อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, ความกระตือรือร้น
eagle(n) นกอินทรี
ear(n) หู, ใบหู, โสตประสาท
eardrum(n) แก้วหู, เยื่อแก้วหู
earl(n) ท่านเอิร์ล, ขุนนางอังกฤษ
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล, คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
early(adj) ก่อน, แต่แรก, มาก่อน, แรก, ตอนต้น, เร็ว, แต่ก่อน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
E channel; echo channelช่องสัญญาณอี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
e contra (L.)ในทางตรงกันข้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
e converso (L.)ในทางกลับกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
E horizonชั้นอี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
E layerชั้นบรรยากาศอี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
e-business(n) การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
eager(adj) กระตือรือล้น, Syn. enthusiastic
ear mushroomเห็ดหูหนู, See also: oyster muchroom, bean mushroom, shiitake mushroom, Syn. mushroom
early stage of labor(n) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
ears(n) หู
earth science(n) ธรณีศาสตร์
earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน
earworm(n) คืออาการที่เรานึกถึงเนื้อเพลงนั้น ๆ วนเวียนอยู่ในหัวไปมา, เพลงติดหู
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)
eat[กิน] (vi, vt, modal, verb) กิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
E-mails? อีเมล? Then I Really Got Scared (2011)
E-what what? ยาอะไรนะ Unknown Subject (2012)
Wallace E Unger. วอลเลซ E อังเกอร์ The Shawshank Redemption (1994)
L-o-o- s-e-r. ขะ-อี้... ...พะ-แอ๊ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
'H' for hurry, 'E' for ergent, 'L' for love me and 'P' for p-p-please help. เอช' สำหรับรีบ 'อี' สำหรับ เอเจนท, เอล' สำหรับรักฉันและ 'พี' สำหรับพี พีโปรดช่วย Yellow Submarine (1968)
E, F, G, H, I, J อั เอฟ จี เอช ไอ เจ Yellow Submarine (1968)
- 'E' is for ergent... อี สำหรับ เอเจ นท Yellow Submarine (1968)
'H' is for hurry, 'E' is for ergent, 'L' is for love me เอช' สำหรับรีบ 'อี' สำหรับ เอเจนท, เอล' คือรักฉัน Yellow Submarine (1968)
D E ฉันสามารถนำเพื่อนของฉันที่จะชา? Yellow Submarine (1968)
This is a type E cranium. Very unusual. นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
That all depends on how much Vitamin E I can get my hands on. ขึ้นอยู่กับผมได้กินวิตามินอีเยอะไหม Blazing Saddles (1974)
It's "I".... It's "I" before "E." ตัวไอก่อน ไอก่อนตัวอี Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
e$100 will cover all your expenses for the trip.
e1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
e3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
e400 million people speak English as their first language.
e67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
e80% of all English words come from other languages.
e80% of all information in the world's computers is in English.
e82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
eA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
eA baby does not know good or evil.
eA baby has no knowledge of good and evil.
eA bad habit is easily acquired.

CMU Pronouncing Dictionary
a
e
f
h
l
m
n
s
x
's

Oxford Advanced Learners Dictionary
A
E
F
H
L
M
N
S
X
a

WordNet (3.0)
E(n) the 5th letter of the Roman alphabet
e(n) the base of the natural system of logarithms; approximately equal to 2.718282...
Ea(n) the Babylonian god of wisdom; son of Apsu and father of Marduk; counterpart of the Sumerian Enki; as one of the supreme triad including Anu and Bel he was assigned control of the watery element
each(adj) (used of count nouns) every one considered individually
each(adv) to or from every one of two or more (considered individually), Syn. for each one, to each one, apiece, from each one
Eacles(n) imperial moths, Syn. genus Eacles
eager(adj) having or showing keen interest or intense desire or impatient expectancy, Ant. uneager
eagerly(adv) with eagerness; in an eager manner, Syn. thirstily
eagerness(n) a positive feeling of wanting to push ahead with something, Syn. keenness, avidness, avidity
eagle(n) any of various large keen-sighted diurnal birds of prey noted for their broad wings and strong soaring flight, Syn. bird of Jove

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
E

1. The fifth letter of the English alphabet. It derives its form, name, and value from the Latin, the form and value being further derived from the Greek, into which it came from the Phœnician, and ultimately, probably, from the Egyptian. Its etymological relations are closest with the vowels i, a, and o, as illustrated by to fall, to fell; man, pl. men; drink, drank, drench; dint, dent; doom, deem; goose, pl. geese; beef, OF. boef, L. bos; and E. cheer, OF. chiere, LL. cara. [ 1913 Webster ]

The letter e has in English several vowel sounds, the two principal being its long or name sound, as in eve, me, and the short, as in end, best. Usually at the end of words it is silent, but serves to indicate that the preceding vowel has its long sound, where otherwise it would be short, as in māne, cāne, mēte, which without the final e would be pronounced măn, căn, m&ebreve_;t. After c and g, the final e indicates that these letters are to be pronounced as s and j; respectively, as in lace, rage.

See Guide to Pronunciation, §§ 74-97. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) E is the third tone of the model diatonic scale. E♭ (E flat) is a tone which is intermediate between D and E. [ 1913 Webster ]

E-

. A Latin prefix meaning out, out of, from; also, without. See Ex-. [ 1913 Webster ]

Ea

prop. n. 1. the Akkadian god of wisdom; son of Apsu and father of Marduk; counterpart of the Sumerian Enki. [ PJC ]

2. the Babylonian god of waters and one of the supreme triad including Anu and Bel. [ WordNet 1.5 ]

Each

a. or a. pron. [ OE. eche, ælc, elk, ilk, AS. ælc; ā always + gelīc like; akin to OD. iegelik, OHG. ēogilīh, MHG. iegelīch, G. jeglich. √209. See 3d Aye, Like, and cf. Either, Every, Ilk. ] 1. Every one of the two or more individuals composing a number of objects, considered separately from the rest. It is used either with or without a following noun; as, each of you or each one of you. “Each of the combatants.” Fielding. [ 1913 Webster ]

☞ To each corresponds other. “Let each esteem other better than himself.” Each other, used elliptically for each the other. It is our duty to assist each other; that is, it is our duty, each to assist the other, each being in the nominative and other in the objective case. [ 1913 Webster ]

It is a bad thing that men should hate each other; but it is far worse that they should contract the habit of cutting one another's throats without hatred. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Let each
His adamantine coat gird well. Milton. [ 1913 Webster ]

In each cheek appears a pretty dimple. Shak. [ 1913 Webster ]

Then draw we nearer day by day,
Each to his brethren, all to God. Keble. [ 1913 Webster ]

The oak and the elm have each a distinct character. Gilpin. [ 1913 Webster ]

2. Every; -- sometimes used interchangeably with every. Shak. [ 1913 Webster ]

I know each lane and every alley green. Milton. [ 1913 Webster ]

In short each man's happiness depends upon himself. Sterne. [ 1913 Webster ]

☞ This use of each for every, though common in Scotland and in America, is now un-English. Fitzed. Hall.

Syn. -- See Every. [ 1913 Webster ]

Eachwhere

adv. Everywhere. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The sky eachwhere did show full bright and fair. Spenser. [ 1913 Webster ]

Eacles

n. a genus of moths including the imperial moth (Eacles imperialis).
Syn. -- genus Eacles. [ WordNet 1.5 ]

Eadish

n. See Eddish. [ 1913 Webster ]

Eager

a. [ OE. egre sharp, sour, eager, OF. agre, aigre, F. aigre, fr. L. acer sharp, sour, spirited, zealous; akin to Gr. &unr_; highest, extreme, Skr. a&unr_;ra point; fr. a root signifying to be sharp. Cf. Acrid, Edge. ] 1. Sharp; sour; acid. [ Obs. ] “Like eager droppings into milk.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Sharp; keen; bitter; severe. [ Obs. ] “A nipping and an eager air.” “Eager words.” Shak. [ 1913 Webster ]

3. Excited by desire in the pursuit of any object; ardent to pursue, perform, or obtain; keenly desirous; hotly longing; earnest; zealous; impetuous; vehement; as, the hounds were eager in the chase. [ 1913 Webster ]

And gazed for tidings in my eager eyes. Shak. [ 1913 Webster ]

How eagerly ye follow my disgraces! Shak. [ 1913 Webster ]

When to her eager lips is brought
Her infant's thrilling kiss. Keble. [ 1913 Webster ]

A crowd of eager and curious schoolboys. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

Conceit and grief an eager combat fight. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Brittle; inflexible; not ductile. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Gold will be sometimes so eager, as artists call it, that it will as little endure the hammer as glass itself. Locke.

Syn. -- Earnest; ardent; vehement; hot; impetuous; fervent; intense; impassioned; zealous; forward. See Earnest. -- Eager, Earnest. Eager marks an excited state of desire or passion; thus, a child is eager for a plaything, a hungry man is eager for food, a covetous man is eager for gain. Eagerness is liable to frequent abuses, and is good or bad, as the case may be. It relates to what is praiseworthy or the contrary. Earnest denotes a permanent state of mind, feeling, or sentiment. It is always taken in a good sense; as, a preacher is earnest in his appeals to the conscience; an agent is earnest in his solicitations. [ 1913 Webster ]

Eager

n. Same as Eagre. [ 1913 Webster ]

Eagerly

adv. In an eager manner. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) #39 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land #40 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, ] empress; queen; surname Hou #42 [Add to Longdo]
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ,   /  ] economy; economic #127 [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every #167 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble #245 [Add to Longdo]
而且[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ,  ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore #267 [Add to Longdo]
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] entire country; nationwide #299 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] to chant #312 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance #321 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
映画[えいが, eiga] TH: ภาพยนตร์  EN: film
演じる[えんじる, enjiru] TH: แสดงละคร  EN: to perform (a play)
英和[えいわ, eiwa] TH: อังกฤษ
[えき, eki] TH: สถานี  EN: station
営業[えいぎょう, eigyou] TH: การค้า  EN: business
営業[えいぎょう, eigyou] TH: การซื้อขาย  EN: trade
営業[えいぎょう, eigyou] TH: การบริหารการตลาด  EN: management
枝豆[えだまめ, edamame] TH: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
円高[えんだか, endaka] TH: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
[えん, en] TH: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น)  EN: Yen

Longdo Approved DE-TH
eben(adv) เพิ่งจะ เช่น Er ist eben weggelaufen. เขาเพิ่งจะเดินออกไปเอง, Syn. erst
eben(adj) เรียบ, ราบ, Syn. flach
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน, Syn. halt
Eben!ใช่เลย, See also: Stimmt!, Syn. Genau!
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
ebenso(adv) ด้วย, เช่นเดียวกัน
ebnen(vt) |ebnete, hat geebnet| ทำให้เรียบ เช่น einen Weg ebnen
eckig(adj) เหลี่ยม, เป็นเหลี่ยม
edel(adj) |edler, am edelsten| ชั้นสูง, สง่า, (เคมี)เฉื่อย
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ehefrau { f } | Ehefrauen { pl }[แอร์เฟรา] ภรรยา
ein Risiko eingehen(phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Elastizitätsmodul { n }(n) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง, Syn. E-Modul {
empfehlen(vi) แนะนำ ให้คำปรึกษา
empfehlung(n) คำแนะนำ
entfernen(vt) เอาออกไป ตัดออก
entfernung(n) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล 2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง

DING DE-EN Dictionary
Eile { f }rush [Add to Longdo]
erziehtrears [Add to Longdo]
Emporkömmling { m }parvenu [Add to Longdo]
Emporkömmling { m }upstage [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
etw. in Angriff nehmento make a start on sth. [Add to Longdo]
einen Anschlag machento put a notice up [Add to Longdo]
ein Anschlag auf jdn.an attempt on someone's life [Add to Longdo]
erhaltene Anzahlungen auf Verkaufsverträgeadvances on sales contracts [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
erneutes Auftretenrecurrence [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
écrire|j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent| เขียน
Image:
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60, 000 MNCs worldwide with 500, 000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
eminence grise(jargon) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
entitlement(n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ, See also: right, Syn. claim
évidemment(adv) อย่างชัดเจน
éxgèse(n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0251 seconds, cache age: 4.816 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม