Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ DESTROY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
75 ผลลัพธ์ สำหรับ destroy  D IH0 S T R OY1
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -destroy-, *destroy*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
destroy[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroy[VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy[VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
destroyer[N] ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
destroyer[N] เรือพิฆาตเล็ก, See also: เรือรบทำลาย
Hope Dictionary
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
Nontri Dictionary
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destroyAll of the town was destroyed by a fire.
destroyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
destroyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
destroyA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
destroyBut my heart goes to destroy the truth.
destroyCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
destroyCulture destroys language.
destroyDestroy this temple.
destroyEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
destroyHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
destroyIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.
destroyIt was in the 1920s that a big earthquake destroyed Tokyo.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ทำลาย[N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ตัดช่องทาง[V] cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
พร่า[V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
ผลาญ[V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
ลบเหลี่ยม[V] outdo, See also: destroy the arrogance of someone, trump someone's trick, Syn. ลบคม, Thai definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ล้มล้าง[V] overthrow, See also: destroy, eliminate, wipe out, Syn. ทำลาย, Example: กลุ่มข้าราชการและพลเรือนรุ่นเยาว์ได้ก่อการยึดอำนาจ และล้มล้างระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ตัดทาง[V] destroy oneself, See also: obstruct the passage of, close a way or passage, Syn. ปิดทาง, Ant. เปิดทาง, Example: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง, Thai definition: ทำให้หมดช่องทาง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
คนทำลาย[n. exp.] (khon thamlāi) EN: destroyer   
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
CMU Pronouncing Dictionary
DESTROY   D IH0 S T R OY1
DESTROYS   D IH0 S T R OY1 Z
DESTROYED   D IH0 S T R OY1 D
DESTROYER   D IH0 S T R OY1 ER0
DESTROYERS   D IH0 S T R OY1 ER0 Z
DESTROYING   D IH0 S T R OY1 IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
destroy  (v) dˈɪstrˈɔɪ
destroys  (v) dˈɪstrˈɔɪz
destroyed  (v) dˈɪstrˈɔɪd
destroyer  (n) dˈɪstrˈɔɪər
destroyers  (n) dˈɪstrˈɔɪəz
destroying  (v) dˈɪstrˈɔɪɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; wreck, #8,635 [Add to Longdo]
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] destroy, #16,022 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] destroy; overthrow, #19,189 [Add to Longdo]
驱逐舰[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] destroyer (warship), #19,475 [Add to Longdo]
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash, #23,901 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits), #26,079 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits), #26,079 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] destroy; to stop, #33,150 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] destroyed; injure, #108,124 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer [Add to Longdo]
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer [Add to Longdo]
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer [Add to Longdo]
Time: 0.0151 seconds, cache age: 230.361 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม