BECAUSE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


72 ผลลัพธ์ สำหรับ because  B IH0 K AO1 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -because-, *because*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
because(conj) เพราะว่า, See also: ด้วยเหตุที่, Syn. since
because of(conj) เนื่องจาก, See also: เพราะ, Syn. since

Hope Dictionary
because(บิคอซ') conj., adv. เพราะ, เป็น, เพราะ, เพราะเหตุว่า -Conf. because of, that

Nontri Dictionary
because(con) เพราะ, เพราะว่า, เป็นเพราะ, เหตุเพราะ, เพราะเหตุว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of... เพราะว่า... The Patriot in Purgatory (2012)
And all because I was afraid. และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And because you've been so good to poor old Granny,  และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe because of you saving Schultz. อาจเพราะคุณได้รับความช่วยเหลือจาก ชูลท์ซ The Great Dictator (1940)
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people. เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
Because I no speak. เพราะไม่ได้รับอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Because tonight, Geppetto wished for a real boy. เพราะคืนนี้ เจเปโท อยากให้เป็นเด็กจริง Pinocchio (1940)
I asked you to come out with me because I wanted your company. ผมขอให้คุณมาด้วย ก็เพราะอยากให้คุณมาเป็นเพื่อน Rebecca (1940)
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again. ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก Rebecca (1940)
- Well, why not? Because I hate the place. - เพราะผมเกลียดที่นั่น Rebecca (1940)
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much. ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me. นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
becauseA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
becauseA formula is very convenient, because you need not think about it.
becauseA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
becauseAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
becauseA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
becauseAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
becauseAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
becauseAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
becauseAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
becauseA rubber ball bounces because it is elastic.
because"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.
becauseAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เนื่องจาก(conj) because, See also: as, since, due to the fact that, Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ, Example: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีไขมันมากกว่าความดันเลือด
เนื่องจากว่า(conj) because, Syn. เพราะว่า, เนื่องจาก, Example: เรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นหัวข้อได้รับความสนใจจากประชาชนมากเนื่องจากว่าระยะนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองการปกครองของไทย, Thai Definition: คำที่ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุ
เนื่องมาจาก(conj) owing to, See also: because, due to, Syn. เนื่องจาก, เพราะว่า, Example: พนักงานรักษาความปลอดภัยถูกพักงานเนื่องมาจากความไม่รับผิดชอบงานของตนเอง, Thai Definition: คำที่ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุ
อันเนื่องมาจาก(conj) as the result of, See also: because of, Syn. สาเหตุจาก
เหตุ(conj) because of, See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to, Syn. ด้วย, เพราะ, Example: การแข่งขันฟุตบอลได้เลื่อนออกไป เหตุเพราะฝนตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เนื่องด้วย(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, on account of, Syn. เนื่องจาก, เนื่องแต่, เพราะ, Example: ผมจะต้องกล้ำกลืนฝืนใจกินทั้งๆ ที่อิ่มแล้วเนื่องด้วยความเกรงใจกลัวเขา, Thai Definition: เพราะเหตุที่
โดยเหตุที่(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, in virtue of, Syn. ด้วยเหตุที่, Example: ผู้นำมีคำสั่งให้ตัดสัมพันธ์เด็ดขาดโดยเหตุที่ฝ่ายตรงข้ามทำรุนแรงก่อน, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงความเป็นเหตุผล
เพราะ(conj) because, Syn. เพราะว่า, Example: ี่รัฐบาลตัดสินใจสลายการชุมนุมอย่างรวดเร็ว เพราะหากปล่อยให้ยืดเยื้อย่อมกระทบต่อการลงทุนของต่างชาติ, Thai Definition: คำสำหรับนำหน้าความที่อธิบายเหตุหรือสาเหตุ
เพราะว่า(conj) because, See also: because of, Syn. เพราะ, Example: ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์หลายฉบับต้องปิดกิจการลง เพราะว่าเกิดภาวะการขาดทุน, Thai Definition: คำสำหรับนำหน้าความที่อธิบายเหตุหรือสาเหตุ
โดย(conj) because, See also: due to, Syn. เพราะว่า, เพราะ, Example: เขาทำไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดย[dōi] (conj) EN: due to ; because ; in accordance with
โดยเหตุ[dōi hēt] (conj) EN: because  FR: parce que
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
จึง[jeung] (x) EN: then ; thus ; so ; because ; after that  FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait
เนื่องจาก[meūangjāk] (conj) EN: because
เนื่องจากว่า[meūangjāk wā] (conj) EN: because
เนื่อง[neūang] (conj) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of  FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
เนื่องด้วย[neūangdūay] (conj) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of  FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[neūangjāk] (conj) EN: because (of) ; due to the fact that ; owing to ; due to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for  FR: par suite de ; dû à ; à cause de
เนื่องจากว่า[neūangjāk wā] (conj) EN: because  FR: parce que

CMU Pronouncing Dictionary
BECAUSE B IH0 K AO1 Z
BECAUSE B IH0 K AH1 Z
BECAUSE(2) B IH0 K AA1 Z
BECAUSE(3) B IH0 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
because (cc) bˈɪkˈɒz (b i1 k o1 z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to #20 [Add to Longdo]
因为[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of #112 [Add to Longdo]
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, / ] because of; on the basis of; in view of; on account of #3,312 [Add to Longdo]
因如此[yīn rú cǐ, ㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] because of this [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
deinetwegenbecause of you [Add to Longdo]
ihretwillen; ihretwegen; ihrethalben { adv }because of her; because of them [Add to Longdo]
seinetwegen; seinethalben { adv }because of him [Add to Longdo]
unsertwegenbecause of us [Add to Longdo]
wegen { prp; +Genitiv } | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
だって[datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) #7,238 [Add to Longdo]
密室[みっしつ, misshitsu] (n) (1) room that cannot be entered (i.e. because it's locked from the inside); (2) secret room; (P) #16,109 [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
からには[karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
こととて[kototote] (conj) because [Add to Longdo]
このおかげで[konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4559 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม