Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ AYE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


83 ผลลัพธ์ สำหรับ aye  AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -aye-, *aye*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD

Hope Dictionary
aye 1(ไอ) adj. ใช่, ครับ
aye 2(ไอ) ตลอดไป, เสมอไป
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
cayennen. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
layer(เล'เออะ) n. ชั้น, ชั้นดิน, สิ่งที่เป็นชั้น, ระดับ, ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
mayest(เม'อิสทฺ) n. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของ may
minelayer(ไมนฺ'เลเออะ) n. เรือวางทุ่นระเบิด

Nontri Dictionary
aye(adv) เสมอ, ใช่, ตลอดไป
aye(n) คะแนนเห็นด้วย
bricklayer(n) คนก่อตึก, ช่างก่ออิฐ, คนปูอิฐ
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
gayety(n) ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, ความเบิกบาน, ความรื่นเริง
layer(n) ผู้จัด, ชั้น, กิ่งตอน, ระดับ, ชั้นดิน
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด
player(n) ผู้เล่น, ตัวละคร, นักแสดง, คนบรรเลง, นักกีฬา
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
prayer(n) การสวดมนตร์, คำอ้อนวอน, การภาวนา, การอธิษฐาน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ayes have it. ayes มีมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
-I need an aye or a yes. - ฉันต้องการแค่คำตกลง Primer (2004)
Visual, aye aye. ส่งภาพสิ่งของ ครับ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Looks like the ayes have it. ดูเหมือนมติเอกฉันท์ Vitamin D (2009)
Aye captain. ครับกัปตัน Star Trek (2009)
Aye captain. -ครับกัปตัน Star Trek (2009)
Aye then lady. Live or die. Let's get this over with. เอาล่ะรูปหล่อ อยู่หรือตาย วัดดวงให้จบๆ ไป Star Trek (2009)
Aye aye, captain. ครับ กัปตัน Star Trek (2009)
Aye aye, sir. ครับท่าน! Basilone (2010)
- Aye aye, sir! - ครับ! Basilone (2010)
Aye aye, sir. ครับท่าน Basilone (2010)
Aye aye, captain. ครับ Basilone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ayeAll in favor of this proposition will please say Aye.
ayeMakoto found his true love on top of Ayers Rock. She's from Osaka.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เออ(int) Yes, See also: aye, Syn. เอ้อ, Example: เออ บางทีคุณอาจพูดถูกก็ได้นะ, Thai Definition: คำแสดงการตอบรับ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบรับเงินเดือน[bairap ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary statement ; pay slip  FR: fiche de salaire [ f ] ; bulletin de paie/paye [ m ]
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [ f ] ; carte rechargeable [ f ]
บาเยิร์น มิวนิก[Bayoēn Miūnik] (tm) EN: Bayern Munich  FR: Bayern Munich [ m ] : Bayern [ m ]
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ช้า[chā] (v) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed  FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ใช้[chai] (v) EN: spend ; pay ; redeem ; cost  FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture

CMU Pronouncing Dictionary
AYE AY1
AYES AY1 Z
AYER AY1 ER0
AYER EY1 ER0
AYERS EY1 ER0 Z
AYERS AY1 ER0 Z
AYERST EY1 ER0 S T
AYER'S EY1 R Z
AYER'S EH1 R Z
AYENDE AH0 Y EH1 N D EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
aye (a) ˈaɪ (ai1)
aye (a) ˈɛɪ (ei1)
ayes (n) ˈaɪz (ai1 z)

Longdo Approved DE-TH
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

DING DE-EN Dictionary
allzeit; immer { adv }aye [ obs. ] [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

EDICT JP-EN Dictionary
選手[せんしゅ, senshu] (n) player (in game); team member; (P) #93 [Add to Longdo]
[おう, ou] (n, n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) #347 [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
背番号[せばんごう, sebangou] (n) number on player's back; (P) #1,281 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) #1,313 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest #2,106 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) { math } sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor #2,238 [Add to Longdo]
芸人[げいにん, geinin] (n) player; performer; actor; (P) #2,563 [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) #2,631 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer [Add to Longdo]
ネットワーク層[ネットワークそう, nettowa-ku sou] network layer [Add to Longdo]
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0651 seconds, cache age: 0.291 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม