A แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


263 ผลลัพธ์ สำหรับ a  EY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -a-, *a*
Possible hiragana form:

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved IT - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a secco[อา-เซ็คโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco

Longdo Unapproved FR - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abatteur(n) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif(adj) abrasive
acf(n) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aberrantion(n, name) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abidance(n) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding(adj) ทนทาน

Longdo Unapproved TH - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
administrationการบริหาร

Longdo Approved EN-TH
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. à la carte
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Aberdeen(n) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., Syn. accordion door

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
a(det) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
a(n) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a(prf) ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a(prf) ของ
a(prf) บน
a(prf) จาก
a(prf) ไปยัง, See also: ไปสู่
a(prf) ออก
a(prf) ไม่ (ย่อมาจาก an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
ab(prf) จาก, See also: ออกจาก

Hope Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......

Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง, ผงะ, งง, ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ, ถ่อมตัว, น้อม, เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว, การถ่อมตัว, การน้อม, การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a axisแกนเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A horizonชั้นเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a posteriori (L.)จากผลไปหาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posteriori knowledgeความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Åอังสตรอม, สัญลักษณ์แทนหน่วย อังสตรอม ดู Angstrom unit   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
A-Horizonชั้นเอ, Example: เป็นช่วงชั้นดินแร่ (mineral soil horizon) ปกติแล้วจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งย่อยออกเป็น A1 ชั้นเอหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชั้นที่เกิดที่ผิวดินหรือใกล้ผิวดิน ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีการสลายตัวปะปนอยู่ มีสีคล้ำกว่าชั้นดินข้างล่างถัดไป A2 ชั้นเอสอง เป็นชั้นที่มีการสูญเสียอนุภาคดินเหนียว (clay) เหล็ก อะลูมิเนียม เนผลให้ปริมาณของควอร์ตซ์ และแร่ต่างๆ ที่มีความทนทานต่อการสลายตัว ขนาดอนุภาคทราย (sand) และขนาดทรายแป้ง (silt) ตกค้างอยู่ในปริมาณสูง ในชั้นนี้จะมีสีจางกว่าชั้นดินใกล้เคียง A3 ชั้นเอสาม เป็นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นเอกับชั้นบี แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นเอ [สิ่งแวดล้อม]
A-Z Quotient/Multiple Intelligenceมิติแห่งความสามารถ, Example: ซึ่งมีผู้ที่ทยอยศึกษาด้านต่าง ๆ ออกมา เป็นที่อยมรับแล้วบ้าง กำลังศึกษาต่อเนื่องกันอยู่บ้าง จึงมีผู้คนสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วไปต้องการวัดความสามารถที่หลากหลายเหล่า นั้นออกมาให้ได้ ตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ A เรื่อยไปถึง Z นั่นเอง แต่หลักความจริงคือ วัดแล้วต้อง [สุขภาพจิต]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abalonesหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aโน้ต "ลา" ในดนตรี
A[เอ] หนึ่ง
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block(phrase) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of daysสองวัน, Syn. 2 days
a cut above(n) มีความเหนือกว่า
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a hold-up(n) การปล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A horse? ม้าเหรอ The Legend of 1900 (1998)
A ring. แหวนนี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower ears ซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
A bitch. นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
To a child. กับเด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Got a hit. เจอแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
A wraith? เจตภูติ? Excalibur (2008)
A hero! ฮีโร่ After School Special (2009)
- In a minute. - ขอนาทีเดียว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
A check. เช็ค Mama Spent Money When She Had None (2009)
A war. สงครามไง Summer Wars (2009)
A key. กุญแจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a$100 will cover all your expenses for the trip.
a1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
a1995 model of a car.
a2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
a2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
a2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
a3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
a3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
a400 million people speak English as their first language.
a4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
a4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
a4-speed automatic transmission is available as an option.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดังกล่าวข้างต้น(pron) abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การงดออกเสียง(n) abstention, Ant. การออกเสียง, Thai Definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ตามกฎหมาย(adv) according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่(n) advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count Unit: ชนิด
ระเบียบวาระการประชุม(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
เอเชีย(n) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
เอเชีย(adj) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน(n) Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน(adj) Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน(v) assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
อา[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln

CMU Pronouncing Dictionary
I AY1
A EY1
A AH0
R AA1 R
A. EY1
'N AH0 N
'M AH0 M
X. AE1 K S
AC EY1 S IY1
AD AE1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary
A (n) ˈɛɪ (ei1)
I (n) (ai)
R (n) ˈaːr (aa1 r)
a (dt) ə (@)
a (n) ˈɛɪ (ei1)
i (n) ˈaɪ (ai1)
r (n) ˈaːr (aa1 r)
au (n) ˈou (ou1)
AA (n) ˌɛɪˈɛɪ (ei2 ei1)
AD (n) ˌɛɪdˈiː (ei2 d ii1)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear #2 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He #7 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula #11 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g #18 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do #20 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with #28 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] a general #29 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet #37 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) #39 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
[あい, ai] (vt) รัก
愛人[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม, คลุมเครือ
[あじ, aji] (n) รสชาติ
味見[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤い[あかい, akai] (adj) สีแดง
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล), See also: S. 洋弓
[あい, ai] (n) (สี)คราม ผงคราม ต้นคราม, See also: R. 藍色
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม, See also: S. 愛飲者
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด, See also: S. 愛郷心
合口[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
愛犬家[あいけんか, aikenka] (n) คนรักสุนัข
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n) (กรีท'ทิง) n. การทักทาย, การคำนับ, การรับรอง, การต้อนรับ, คำทักทาย, คำอวยพร, คำต้อนรับ, S. salutation, bow
愛してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ

Saikam JP-TH-EN Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] TH: เงินดาวน์มัดจำ  EN: down payment
争う[あらそう, arasou] TH: แข่งขัน  EN: to compete
争う[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute
味わう[あじわう, ajiwau] TH: ลิ้มรส  EN: to taste
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
上げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] TH: ชักขึ้น  EN: to lift
あなた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
暴く[あばく, abaku] TH: แฉโพย  EN: to disclose

Longdo Approved DE-TH
abตั้งแต่
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt., See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a-a(slang) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
a-frameหลังคาที่จดพื้นดินเป็นรูปตัว A
Aalen (der)(n) ปลาไหล
Abschaltung { f }; Deaktivierung { f } | Abschaltungen { pl }; Deaktivierungen { pl }(n) เสื่อม
Achterstag { n } [ naut. ](vt) กลับบ้าน, Syn. go home
acuteness(n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung { f }[อาห์นุ่ง] (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aktie(n) หุ้น
Android { m }; Androide { m }คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe { f }(n) คำแถลงการณ์

DING DE-EN Dictionary
Ami { m }Yank [Add to Longdo]
abex [Add to Longdo]
antianti [Add to Longdo]
atomaratomic [Add to Longdo]
Art { f }; Sorte { f }kind [Add to Longdo]
Azteke { m }Aztec [Add to Longdo]
A; Ais; As; Aisis; Ases [ mus. ] | A-Dur { n }A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Aalspieß { m }eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe { f } [ cook. ]eel soup [Add to Longdo]
Aar { m } (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Aas { n }carrion [Add to Longdo]
Aasfresser { m } [ biol. ]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
A-Betrieb { m }class-A operation [Add to Longdo]
Abänderung { f }; Modifikation { f }; Modifizierung { f }modification [Add to Longdo]
Abänderungsantrag { m }; Ergänzungsantrag { m }; Zusatzantrag { m }amendment [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à droiteซึ่งอยู่ทางขวามือ, Ant. à gauche
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, Ant. à droite
à la maison(phrase) ที่บ้าน

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans(n) ปี
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1464 seconds, cache age: 4.189 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม