-sozialamt- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


52 ผลลัพธ์ สำหรับ sozialamt
ภาษา
หรือค้นหา: -sozialamt-, *sozialamt*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *sozialamt*
Longdo Approved DE-TH
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์

DING DE-EN Dictionary
Sozialamt { n }social welfare office [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's got an appointment with social services at ten to five, so if you want to grab her, I'll bring you over a cup of tea. Er muss gleich noch zum Sozialamt gehen. Schnapp sie dir am besten jetzt gleich, ich bring euch Tee. Episode #1.4 (2014)
Social Services paid her a visit about eight months in tried to change her mind. They reported that she was no longer with child. Das Sozialamt kam bei ihr vorbei, als sie im achten Monat war, um sie davon zu überzeugen, es sich doch anders zu überlegen, und haben berichtet, dass sie nicht länger schwanger gewesen wäre. The Mombasa Cartel (No. 114) (2014)
Social services would have been forced to pay for proper care. Das Sozialamt hätte die Kosten übernommen. A Long Way Down (2014)
Yeah, and to welfare to get money. Ja, und zum Sozialamt, Geld holen. The Great Gilly Hopkins (2015)
However, we're also rather famous for our shampoo and sets at Maison Trixie. Ich habe mit dem Sozialamt gesprochen. Episode #4.1 (2015)
And I don't care if she takes a trip round the world or goes on benefits, or if she leaves with the flowers or not. Und ich habe keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen, ob sie danach auf Weltreise geht oder zum Sozialamt. Ob mit Blumen in der Hand oder ohne. Frau Müller muss weg! (2015)
I'm sending my kids to Social Services. Meine Kinder melde ich dem Sozialamt. Au revoir... et à bientôt! (2015)
The bartender cashes social security checks. Der Barkeeper löst Sozialamtschecks ein. Fake It 'Til You Make It (2015)
- The boy at the welfare office. - Der Junge vom Sozialamt. Do You Want Me to Plug It in? (2015)
Let's call social services. Und das Sozialamt? Presque comme les autres (2015)
♪ Your dad's always here ♪ ♪ 'cause he's on the dole ♪ Dein Dad ist immer da Er lebt vom Sozialamt Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
I'll call social services first. Ich ruf beim Sozialamt an und dann... The Unknown Girl (2016)
I have to top the card up at social services, but it hurts too much to go that far. Ich muss die Karte beim Sozialamt aufladen, aber so weit laufen, das tut zu weh. The Unknown Girl (2016)
I'll call Social Services. Ich ruf beim Sozialamt an. The Unknown Girl (2016)
Don't lock me in here. Your social services file didn't say anything about confinement issues. In deiner Akte vom Sozialamt stand nichts über Klaustrophobie. Guerilla (2016)
I was about to call social services when she told me it was from all the "checking" she did on the track. Ich war schon im Begriff das Sozialamt zu verständigen, als sie mir erzählte, dass die von all den Remplern auf der Bahn stammen würden. Down Where the Dead Delight (2016)
The foster homes, social services... Die Kinderheime, das Sozialamt... Crocodile (2016)
You want me to call child services about the little girl? Willst du das ich das Sozialamt für das kleine Mädchen rufe? Chrysalis (2016)
I'd like to put off calling social services as long as I can. Ich möchte es vermeiden das Sozialamt anzurufen, solange ich kann. Chrysalis (2016)
So then you called Child Protective Services. Also haben Sie das Sozialamt angerufen. Chrysalis (2016)
Somewhere Children's Services is less likely to show up. Irgendwo, wo das Sozialamt nicht auftauchen wird. Chrysalis (2016)
So, uh... I finally called Children's Services. Also... ich habe endlich das Sozialamt angerufen. Chrysalis (2016)
I mean, it wasn't my first choice of vocation, but the cuts at the benefit office made it clear. War nicht mein Traumberuf, aber das Sozialamt sagte: T2 Trainspotting (2017)
And then, one hour late at the DSS to explain why I lost the job. Dann bin ich zu spät, um es dem Sozialamt zu erklären. T2 Trainspotting (2017)
Um... This is Ms. Weiss from Social Services. Das ist Miss Weiss vom Sozialamt. Chapter Thirteen: The Sweet Hereafter (2017)
It's Weatherbee, it's Social Services, it's the entire multiverse telling me that I don't belong here,  Es ist Weatherbee, es ist das Sozialamt. Das gesamte Mulitversum teilt mir mit, dass ich nicht hierher gehöre. Chapter Thirteen: The Sweet Hereafter (2017)
She's on welfare. Die lebt vom Sozialamt. Truth or Consequences, N.M. (1997)
Social Services. Sozialamt. Mama (2013)
- We have to contact social services. Lass uns zum Sozialamt gehen. Nein. Something Like Happiness (2005)
"'The Children's Society has approved her and her husband "'Das Sozialamt befürwortet sie und ihren Mann, Rock-a-Bye Baby (1958)
It's from the welfare department. Es ist vom Sozialamt. The Competition (1975)
I can only tell you in confidence that he was referred by welfare as a special case. Ich sage Ihnen im Vertrauen, dass das Sozialamt ihn uns geschickt hat. Small Change (1976)
- She's in custody down at DSHS. - Das Sozialamt kümmert sich um sie. The Pilot (1996)
Hey, man. Is this the welfare office? Hey Kumpel, ist das hier das Sozialamt? Viva (2007)
Well, at least we've still got welfare. Wenigstens bekommen wir Kohle vom Sozialamt. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
You know, from the welfare office? - Donna, die vom Sozialamt. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
I think we can definitely rule out Social Security. Das Sozialamt können wir schon mal ausschließen. Steele Blue Yonder (1986)
you speak english? Ach, egal. Ich arbeite für das Sozialamt des Los Angeles County. Border Song (1987)
Where were you when I dreamt I was drowning? How could I swim? You said I have no feet. Es ist manchmal wirklich nicht leicht... wenn man aufs Sozialamt angewiesen ist. Nightmare on Al's Street (1987)
And then you come to my office on monday-- In other words, you want me to leave. Pete, ich arbeite fürs Sozialamt. Turkey in the Straw: Part 1 (1988)
Social Services. - Das Sozialamt. Rock the Cradle (1988)
Look, this is a problem for Social Services. Das ist eine Angelegenheit fürs Sozialamt. Rock the Cradle (1988)
Tell you one thing... we should have done the right thing in the first place and taken this child to Social Services. Richtig wäre es gewesen, wenn wir das Kind sofort dem Sozialamt übergeben hätten. Rock the Cradle (1988)
If welfare wasn't paying the rent, this wouldn't be your house. Das ist nur dein Haus, weil das Sozialamt die Miete zahlt. Poetic Justice (1993)
- Come on, listen, she's angry she's happy making you play her game. Scampy's indoors, all right? Wenigstens bezahlt meine Miete nicht das Sozialamt! Ladybird Ladybird (1994)
Mrs Porter, Samantha Gordon from Social Services. Mrs. Porter, hier ist Samantha Gordon vom Sozialamt. Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)
See, Social Services keeps pretty detailed records of their orphans. 10 FARMER VERSCHWUNDEN Das Sozialamt führt die Waisen-Akten gut. Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)
Works in a social service agency in Long Island. Arbeitet auf einem Sozialamt in Long Island. Sleepers (1996)
You work at Social Services. Du arbeitest doch beim Sozialamt. Sleepers (1996)
A hint of that and they'll be on to the DHSS, "This cunt is not trying." -And your Giro's fucking finished, right? Wenn das Sozialamt das hört, bist du am Arsch! Trainspotting (1996)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2484 seconds, cache age: 1.263 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม