-abash- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


35 ผลลัพธ์ สำหรับ -abash-
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -abash-, *abash*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abash(vt) ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
abashment(n) การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame

Hope Dictionary
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
calabashn. พืชน้ำเต้า, น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย, ไม่สะทกสะท้าน, ไม่กระดากใจ

Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน, ไม่อาย, ไม่กระดากใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Why do you come to my work place and make me feel abashed?" would be much better. "ทำไมต้องมาที่ทำงานฉัน แถมยังทำให้ฉันต้องอับอายด้วยหล่ะ?" จะดีกว่ามั้ง Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abashI feel abashed at my mistake.
abashI was abashed when my mistakes were pointed out.

CMU Pronouncing Dictionary
abash
abashed

Oxford Advanced Learners Dictionary
abash
abashed
abashes
abashing

WordNet (3.0)
abashment(n) feeling embarrassed due to modesty, Syn. bashfulness
embarrass(v) cause to be embarrassed; cause to feel self-conscious, Syn. abash

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Abash

v. t. [ imp. & p. p. Abashed p. pr. & vb. n. Abashing. ] [ OE. abaissen, abaisshen, abashen, OF. esbahir, F. ébahir, to astonish, fr. L. ex + the interjection bah, expressing astonishment. In OE. somewhat confused with abase. Cf. Finish. ] To destroy the self-possession of; to confuse or confound, as by exciting suddenly a consciousness of guilt, mistake, or inferiority; to put to shame; to disconcert; to discomfit. [ 1913 Webster ]

Abashed, the devil stood,
And felt how awful goodness is. Milton. [ 1913 Webster ]

He was a man whom no check could abash. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To confuse; confound; disconcert; shame. -- To Abash, Confuse, Confound. Abash is a stronger word than confuse, but not so strong as confound. We are abashed when struck either with sudden shame or with a humbling sense of inferiority; as, Peter was abashed by the look of his Master. So a modest youth is abashed in the presence of those who are greatly his superiors. We are confused when, from some unexpected or startling occurrence, we lose clearness of thought and self-possession. Thus, a witness is often confused by a severe cross-examination; a timid person is apt to be confused in entering a room full of strangers. We are confounded when our minds are overwhelmed, as it were, by something wholly unexpected, amazing, dreadful, etc., so that we have nothing to say. Thus, a criminal is usually confounded at the discovery of his guilt. [ 1913 Webster ]

Satan stood
Awhile as mute, confounded what to say. Milton. [ 1913 Webster ]

Abashedly

adv. In an abashed manner. [ 1913 Webster ]

Abashment

n. [ Cf. F. ébahissement. ] The state of being abashed; confusion from shame. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使  ] abash [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
船橋[ふなばし(P);せんきょう, funabashi (P); senkyou] (n) (1) pontoon bridge; temporary bridge made using ships; (2) (せんきょう only) bridge (of a ship); (P) #4,793 [Add to Longdo]
板橋[いたばし, itabashi] (n) (arch) wooden bridge (with planks) #6,842 [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
岡場所[おかばしょ, okabasho] (n) red-light district [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
蚊柱[かばしら, kabashira] (n) mosquito swarm [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
間柱[まばしら, mabashira] (n) stud; puncheon [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0262 seconds, cache age: 10.707 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม