*.* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


288 ผลลัพธ์ สำหรับ *.*
ภาษา
หรือค้นหา: ., -.-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo TH - TH
ผู้ญิต่, น้ผี, น้, , อ้น้ง่, อีร้..., อี(colloq, vulgar) ด่ล่นี้ผู้ช้มีผิ 393 ดูุมิ่ผู้อื่ซึ่น้ ที่: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
.(n, abbrev) ชิผู้ (ย่ที่ถูต้ คื . ม่ช่ ..), See also: R. ส.ส.

Longdo Unapproved TH - JP
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*มี*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana] slang colloqial pl sg meen, mean, maen I มี

Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cellulitis { f } [ med. ]ติชื้ผินื้ยื่ย่ฉี
Myelosuppression { f }; Knochenmarkshemmung { f } [ med. ](n) ดู

Longdo Unapproved DE - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isometry { f } [ math. ](n) is a transformation that preserves the shape and size of the object (a mean in maths)
Leukoplakie { f } [ med. ]a disorder of a mucous membrane characterized by one or more white patches, occurring most commonly on the cheek, tongue, vulva, or penis: often medically insignificant but sometimes becoming malignant.

Longdo Unapproved TH - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day, Father Khwan Khao brought Khwan Khao to leave with Grandpa.นึ่คุพ่ข้ข้ว้คุปู่ คุพ่ต้ส่ผู้ที่รุ นี้คุปู่ข้ ดูข้ที่คุปู่ด้ลูว้ ถึย็ก็ ข้จึพูว่คุปู่รีข้บ้ดี๋ม่ คุปู่จึพูว่ม่ด้ห้ม่ ต่ต้น้ คืก็ ข้ม่ ข้ตื่ห้คุปู่ล่นิห้ปู่ล่นิห้ก็ด้ปู่ มียู่นึ่ดิห้ร้ทุม่มีน้ดื่ ั่นึ่มีท้ฟ้ ทุจึยิพื่ขุ ต่ดิก็ม่มีกิขึ้ ทุจึลิขุ ต่มีด็ผู้นึ่ขุรื่ที่ขุ1ร่ป็2ร่ที่ขุ2ร่ป็4ร่ ด็ผู้ั้ก็ล้ ั้ก็ด้ ทุจึมีชีวิยู่ คูปู่ล่ร็คุปู่ว้รูที่่9 ต่รีข้มีกิ ข้จึวุ้ร้สีติ ม่ ต่คุพ่ข้ข้ ล้ทุจึปิ"ดิ" ทุย่ที่ล้ต่ลูbo
ศึวิ (.)(n, phrase) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)
ป่ม้ร้[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n) Tropical Rain Forest
วิ(ชื่ส่) (.))(n) University staff (Faculty Section)
.(n, abbrev, org, uniq) Thailand Research Fund (TRF), abbrev. of ทุนุวิ
น่ดิ (.), น่, ดิ(n, org, uniq) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department
สุมู่บ้ (.)(n) Village Health Volunteer

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
UNICEF[unicef.org] (Abbreviation) The United Nations Children's Fund - UNICEF - works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child.

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กิ[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n) รูหูน์ว์ (นุย์) ป่หิต์ ร่ท่ป็นุย์ ท่ล่ป็ มีปีบิด้; รูหูน์ที่ั้ผู้มีสิ่มีชีวินิล่; กิรี กิริ = มี กิ = (รูน์) ผู้

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) #1 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) #12 [Add to Longdo]
[rì, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan #30 [Add to Longdo]
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once #38 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] to use; according to; so as to; in order to; by; with; because; abbr. for Israel #53 [Add to Longdo]
[ā, ㄚ, ] (interj.); ah #57 [Add to Longdo]
[ǎ, ㄚˇ, ] (interj. for surprise) #57 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] (once) again; also; both... and...; again #60 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing #71 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang ; meso- (chem.) #72 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li #83 [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] (onomat.); dumb #93 [Add to Longdo]
[ba, ㄅㄚ˙, ] (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? #93 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time #96 [Add to Longdo]
[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ,   /  ] market; abbr. for | supermarket #106 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people #108 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 16-bit or 2 bytes) #117 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium | #118 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your #128 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) #134 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute #141 [Add to Longdo]
[zǒu, ㄗㄡˇ, ] to walk; to go; to run; to move (of vehicle); to visit; to leave; to go away; to die (euph.); from; through; away (in compound verbs, such as ); to change (shape, form, meaning) #154 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent #165 [Add to Longdo]
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ,  ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities |; fig. PRC government #209 [Add to Longdo]
[lā, ㄌㄚ, ] (onomat.); (phonetic) #219 [Add to Longdo]
[yī zhí, ㄧ ㄓˊ,  ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always #232 [Add to Longdo]
[kāi, ㄎㄞ, / ] to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for | degrees Kelvin #236 [Add to Longdo]
[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ,  ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore #267 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3 #271 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] micro; tiny; miniature; Taiwan pr. wei2 #272 [Add to Longdo]
[hā hā, ㄏㄚ ㄏㄚ,  ] onomat. laughing sound #285 [Add to Longdo]
[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ,  ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. | #288 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep #346 [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns #354 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] to add; plus; abbr. for Canada #373 [Add to Longdo]
[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙,  ] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time #388 [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to comply with; varying according to...; to allow; surname Sui #428 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam #440 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] to exceed; to climb over; to surpass; the more... the more #440 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat #469 [Add to Longdo]
[zi, ㄗ˙, ] (noun suff.) #469 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa ; wrong; evil-doing; insist on; simply must #470 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near #477 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics |; surname Jing #507 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.) #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.) #530 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.) #533 [Add to Longdo]
[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ,  ] afternoon; p.m. #542 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment #551 [Add to Longdo]
[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ,   /  ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually #577 [Add to Longdo]

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[guowang, (N.) king, chinese] (n) ย์, , ริย์, See also: S. 皇上, R. 皇上

Saikam JP-TH-EN Dictionary
[もちこむ, mochikomu] TH: ติข้(ร้)  EN: to take something into ..
[いとなむ, itonamu] TH: นิ  EN: to carry on (e.g. in ceremony)
[よびだす, yobidasu] TH: รี  EN: to call (e.g. phone)
[びょう, byou] TH: วิที  EN: second (.016 min)
[そのほか, sonohoka] TH: อื่   EN: etc.
[おちる, ochiru] TH:   EN: to fail (e.g. exam)
[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] TH: บุ  EN: Career Development Dept.
[ず, zu] TH:   EN: figure (e.g. Fig 1)
[だしもの, dashimono] TH:   EN: program (e.g. theatre)
[すむ, sumu] TH:   EN: to clear (e.g. weather)
[とまる, tomaru] TH:   EN: to stay at (e.g. hotel)
[じゅうしょ, juusho] TH: ที่ยู่  EN: address (e.g. of house)
[きれる, kireru] TH: ยุ  EN: to expire (e.g. visa)
[かかる, kakaru] TH: ช้( รื งิ)  EN: to take (e.g. time; money; etc)
[ひょう, hyou] TH:   EN: table (e.g. Tab 1)
[けんさ, kensa] TH:   EN: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
[うちこむ, uchikomu] TH:   EN: to drive in (e.g. nail, stake)
[ちる, chiru] TH:   EN: to scatter (e.g. blossoms)
[たす, tasu] TH: ธุ  EN: to do (e.g. one's business)
[けいこ, keiko] TH: ชื่รี(ผู้ญิ)  EN: Keiko (fem. pn)
[かける, kakeru] TH: ท์  EN: to dial (e.g. phone)

EDICT JP-EN Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See ) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See ) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
(P);[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) ( only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) ( only) (as , , etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) #16 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from ) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[i] (prt) (fam) (See , , , ) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See ) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See 1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with ) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) #35 [Add to Longdo]
;[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) ( for verbs, for . Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See , ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. is favoured over ) (See ) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See 1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See ) abbr. of particle "no"; (4) (See ) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
[you] (aux-v) (1) (non- verbs, e.g. ) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation #44 [Add to Longdo]
(P);;[へんしゅう, henshuu] (n, vs, adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P) #47 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) ( only) (usu. in compound words) person; (P) #49 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See ) famous; great; (suf) (4) (See , ) name #54 [Add to Longdo]
;[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. #57 [Add to Longdo]
稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
[ba] (prt) indicates supposition; if ... then; (P) #67 [Add to Longdo]
(P);[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (, only) 109.09 m; (4) (, only) 0.99 hectares; (P) #68 [Add to Longdo]
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) #80 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See , ) middle school; (4) (abbr) (See 1) China; (n-suf) (5) (See 2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See ) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
(P);[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
(P);[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) ( when a prefix) one; (suf) (2) ( only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See ) behind; rear; (2) (See ) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See ) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) house (e.g. of Tokugawa); family; (P) #90 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) #98 [Add to Longdo]
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf, adj-no) (2) (See ) (specified) time; when ...; during ... #101 [Add to Longdo]
[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See ) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
[だい, dai] (pref) (1) the large part of; (2) big; large; great; (suf) (3) approximate size; no larger than; (4) (abbr) (See 1) -university; (n) (5) large (e.g. serving size); loud (e.g. volume setting) #110 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See ) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[さくせい, sakusei] (n, vs) (See ) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from , meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See ) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See ) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
(P);;(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See ) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) #117 [Add to Longdo]
[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (n) source (e.g. quotation); authority; (P) #125 [Add to Longdo]
[しょうわ, shouwa] (n) Showa era (1926.12.25-1989.1.7); (P) #133 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See ) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See ) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See , ) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hold on. [JP] . Fire/Water (2007)
Mommy... [CN] ... Shrek the Third (2007)
Well... [JP] ... We Need to Talk About Kevin (2011)
L... [JP] I... Pom Poko (1994)
Hi. We're looking for someone named... [CN] ... Shrek the Third (2007)
Hey... [JP] Hey... When in Rome (2010)
I can't. [JP] I can't. The Road (2009)
Eat him! [CN] ... Shrek the Third (2007)
How... [JP] ... Flight (2012)
I [JP] ... The Crossing 2 (2015)
Ryan, no, don't do... [CN] ... Evan Almighty (2007)
Cause maybe... just maybe this guy's gonna turn out to be, I don't know, a king? [CN] ... ... Shrek the Third (2007)
Eat him! Eat him! [CN] ... Shrek the Third (2007)
Who wants their " happily ever after" ? [CN] ... ... Shrek the Third (2007)
Wu... [JP] ... Thanks for the Memories (2014)
Oh. [JP] . God Has Spoken (2013)
I'm... [CN] ... Evan Almighty (2007)
Congressman Long, I, I, I, I... [CN] ... Evan Almighty (2007)
Was an open book you used to say live and let live you know you did, you know you did you know you did [CN] "" ... Shrek the Third (2007)
Sir... [JP] ... Rogues' Gallery (2015)
And now, without further ado, let's give a warm Worcestershire hoozah to the winner of our mascot contest, the ogre? [CN] ... ... Shrek the Third (2007)
I know. [JP] ? . Princess Mononoke (1997)
Hey... [JP] ... The Last Fight (2014)
And this time, no one will stand in my way. [CN] ... "" ... Shrek the Third (2007)
Prepare, foul beast... [CN] ... Shrek the Third (2007)
Um... [JP]  ... Spirited Away (2001)
"Cob. [JP] "Cob." Free State of Jones (2016)
The Frog King... is dead. [CN] ... Shrek the Third (2007)
Harry. [JP] ... When Harry Met Sally... (1989)
So let's really try and beat the other guys at whatever it is they're doing! [CN] ... ... Shrek the Third (2007)
I know you'll do what's right. [CN] ... ... Shrek the Third (2007)
Yeah...  [JP] Yeah... Massacres and Matinees (2014)
Lumos. [JP] ... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
No! I said I'm ... [CN] ... Shrek the Third (2007)
- Hi. [JP] - Hi. Kon-Tiki (2012)
Yeah. [JP] ... The Girl Next Door (2004)
Onward, Chauncey! [CN] . Shrek the Third (2007)
It's a sweet trip to the candy shop [CN] ...... Shrek the Third (2007)
No, I... [JP] ... The Next Three Days (2010)
Here's persuasion... and here's reason. [CN] ... Shrek the Third (2007)
What are you talking... [CN] ... Evan Almighty (2007)
Um... [JP] , ... Fin del camino (2007)
Packing, so it would really help me out if you would... [CN] ... Evan Almighty (2007)
Um... [JP] ... 3 Idiots (2009)
You... [JP] ... Cape No. 7 (2008)
My husband... [CN] ... Evan Almighty (2007)
My hair grows longer every day. This robe... [CN] ... Evan Almighty (2007)
Mabel. Remember how you couldn't get your little fat foot into that tiny glass slipper? [CN] ... Shrek the Third (2007)
Now... bombs away! [CN] ... Shrek the Third (2007)
No, Shrek. [CN] ... Shrek the Third (2007)

COMPDICT JP-EN Dictionary
[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit) [Add to Longdo]
[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter) [Add to Longdo]
[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection, e.g.) [Add to Longdo]
[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
[ふるさいず, furusaizu] full size (computer, e.g.) [Add to Longdo]
[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
[へっだーふぁいる, hedda-fairu] header file (.h) [Add to Longdo]
[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.) [Add to Longdo]
[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
[ぽいんと . つう . ぽいんと, pointo . tsuu . pointo] point to point [Add to Longdo]
[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]
[まっく, makku] Mac (abbr. of Macintosh), Mach [Add to Longdo]
[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA) [Add to Longdo]
[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.) [Add to Longdo]
[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
[いちろう, ichirou] Ichirou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-, 5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[さぶろう, saburou] Saburou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
[へい, hei] C, (Nr.) 3 (in einer Reihe) [Add to Longdo]
[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
[きゅうしゅう, kyuushuu] Kyushu (eine der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
[にばんめ, nibanme] der_zweite, Nr.2 [Add to Longdo]
[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
[じろう, jirou] Jirou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
[いこう, ikou] -seit, von...an [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] interessanter_Teil (eines Gesch.), interessanter_Hoehepunkt [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
[ばい, bai] doppelt, zweifach, -mal, (Suff. [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[めんきょ, menkyo] (amtl.) Erlaubnis, (amtl.) Lizenz, Konzession [Add to Longdo]
[こうにん, kounin] (amtl.) Anerkennung, (amtl.) Genehmigung [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (lit.) Quelle, Quellenangabe [Add to Longdo]
[しゅっしん, shusshin] aus...stammend [Add to Longdo]
[いずもたいしゃ, izumotaisha] Izumo-Tempel (i.d.Praef.Shimane) [Add to Longdo]
[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]
[かんじん, kanjin] (Beitraege)fuer relig.Zwecke sammeln [Add to Longdo]
[くにっとう, kunittou] Orden_1.Klasse [Add to Longdo]
[もんめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3, 75 g) [Add to Longdo]
[ほっかいどう, hokkaidou] (eine der 4 jap.Hauptinseln) [Add to Longdo]
[そく, soku] SOFORT, (EINE STELLE) ANTRETEN, NAEMLICH, d.h. [Add to Longdo]
[りん, rin] (alte Geldeinheit, 0.001 Yen;, Laengenmass, ca. 0, 3 mm) [Add to Longdo]
[げんしょく, genshoku] Grundfarbe, Dreifarben- (Druck usw.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0431 seconds, cache age: 7.305 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม