Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ เหมือนกับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ เหมือนกับ  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -เหมือนกับ-, *เหมือนกับ*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เหมือนกับ(conj) like, See also: as, such as, as if, as though, like, Syn. เช่นเดียวกับ, ราวกับ, ราว, อย่างกับ, เฉก, เช่น, ดัง, ดุจ, Ant. ต่างกับ, Example: สัตว์ก็รักชีวิตเหมือนกับมนุษย์รักตัวเองนั่นแหละ, Thai Definition: ใช้แสดงการเปรียบเทียบว่าเหมือนกัน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมือนกับสัน. ดังเช่น เช่น เขาพูดเหมือนกับเห็นมาด้วยตนเอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I... I've never met anyone quite like her before. ฉันไม่เคยพบใครเหมือนกับหล่อนเลยค่ะ Rebecca (1940)
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was. ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
Lunch? I say, what a jolly idea. Rather like a picnic, isn't it? มื้อเที่ยงรึเป็นความคิดที่ดีเชียว เหมือนกับมาปิคนิคเลยว่ามั้ย Rebecca (1940)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison. แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory. ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
It's like talkin' into a dead phone. มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย 12 Angry Men (1957)
It's almost as though he jumped just to show me how big he was. มันเกือบจะเหมือนกับว่าเขา กระโดด เพียงเพื่อแสดงให้ฉันดูวิธีการ ใหญ่เขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
When the fish had been hit, it was as if he himself had been hit. เมื่อปลาที่ได้รับการตี มันก็เหมือนกับว่าตัวเขาเอง ได้รับการตี The Old Man and the Sea (1958)
Twenty-four hours is like three weeks! 24 ชม. ก็เหมือนกับ 3 อาทิตย์! Jaws (1975)
Just a voice, like everybody's? ทำไมมีแต่เสียง เหมือนกับทุก ๆ คน Oh, God! (1977)
It's very complicated. มันน่าสับสนมาก ๆ เหมือนกับ Oh, God! (1977)
That guy at the Times kept looking at me like I was some kind of lunatic. ผู้ชายที่ไทม์ มองผมเหมือนกับว่าผมเสียสติ Oh, God! (1977)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เหมือนกับ[meūoenkap] (conj) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though  FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือนกับ ...[meūan kap ...] (x) EN: as if ; like  FR: comme ; du genre de ; similaire à ; identique à
เหมือนกับฝัน[meūoenkap fan] (n, exp) EN: like a dream  FR: comme un rêve ; comme dans un rêve
เหมือนกับว่า[meūoenkap wā] (x) FR: comme si

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
after the style of(idm) เหมือนกับ, See also: เลียนแบบ
border on(phrv) เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
cast back(phrv) ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ), See also: เหมือนกับ ญาติหรือบรรพบุรุษ, Syn. throw back
consist with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: เหมือนกับ, เท่ากับ, เทียบเท่ากับ, Syn. consort with
consort with(phrv) เหมือนกับ, See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ, Syn. consist with
equal in(phrv) เหมือนกับ, See also: ดีพอๆ กับ, เท่าๆ กับ
liken to(phrv) เหมือนกับ, See also: เปรียบเสมือน, Syn. compare to, compare with, equate to
like(prep) เหมือนกับ, See also: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ, Syn. similar to
measure up to(phrv) เหมือนกับ, See also: เทียบเท่า, Syn. match up to
oily(adj) เหมือนกับน้ำมัน, Syn. greasy

Hope Dictionary
alike(อะไลคฺ') adj., adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
conform(คันฟอร์ม') { conformed, conforming, conforms } vi. ทำให้เข้ากับ, ทำตาม, เหมือน, ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้, ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') { corresponded, corresponding, corresponds } vi. ตรงกัน, ลงรอยกัน, เหมือนกับ, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree, Ant. differ
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์

Nontri Dictionary
representative(adj) เป็นตัวอย่าง, เป็นตัวแทน, เหมือนกับ, คล้ายกับ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์, เหมือนโลกพระศรีอาริย, เหมือนกับโลกในอุดมคติ

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2853 seconds, cache age: 53.402 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม