Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ [แล้ว ผมก็เป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง] แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


220 ผลลัพธ์ สำหรับ [แล้ว ผมก็เป็ [...] งไว้ข้างหลัง]  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -[แล้ว ผมก็เป็ [...] งไว้ข้างหลัง]-, *[แล้ว ผมก็เป็ [...] งไว้ข้างหลัง]*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved FR - EN
irréel(adj) unreal, illusive

Longdo Unapproved EN - EN
Lisa(n, slang) Friend with Benefit
*cv*[C V] (abbrev) ค่ี่
*ระบบตท่อ*(n) organ of the body

Longdo Unapproved TH-SOUTH - TH
ู้สึว่, ระว่

Longdo Unapproved TH - EN
ป็followed in

Longdo Unapproved AR - FR
*ซือ*[Kazim Peter] ฉระข้บรอที่น่ทึ่นี้ล็นี้ กี่บบร Mr Paco Loan ที่ด้ระสบรณ์สชืด่ที่ลี่วิตฉั้ งิตรพือชำระค่ใช มื่อฉห็ำให้ล็ผู้ที่ด้งิกู้ ม่มีี่ที่จะสก้รณ์คุด้ บรชื paco ด้ลืผู้ษณะนี้ด้ลืด้ชื ั้โชดีที่กี่บบรชื paco รออ วิที่ำให้ผู้ ป็ ำรบรอผู้ด้ระโน์ นี้ถึล้ อบคุณบร Paco Loan ั่ที่ด้ดิ ตอนี้งิล้ ข้ที่ยู่ที่ห้ว้: pacoloancompany@gmail.com รือว็ซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1

Longdo Unapproved TH - JP
*มี*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana] slang colloqial pl sg meen, mean, maen I มี

Longdo Unapproved AR - IT
*งิ*[Hiragana] ฉระข้บรอที่น่ทึ่นี้ล็นี้ กี่บบร Mr Paco Loan ที่ด้ระสบรณ์สชืด่ที่ลี่วิตฉั้ งิตรพือชำระค่ใช มื่อฉห็ำให้ล็ผู้ที่ด้งิกู้ ม่มีี่ที่จะสก้รณ์คุด้ บรชื paco ด้ลืผู้ษณะนี้ด้ลืด้ชื ั้โชดีที่กี่บบรชื paco รออ วิที่ำให้ผู้ ป็ ำรบรอผู้ด้ระโน์ นี้ถึล้ อบคุ Paco Loan Company ั่ที่รืดิ ตอนี้งิั้ล้ ข้ที่ยู่ที่ห้ว้: pacoloancompany@gmail.com รือว็ซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1

Longdo Unapproved JP - EN
*โง่, *(n, vi, vt, modal, ver) Fool

Longdo Approved EN-TH
dorami (n) น้ (doraemon)
Image:
doraemon(n) ชือตร์ตี่ปุ่รืนึ่ ป็หุ่ต์ มีระป๋รพระโน์ ใชวิศษพือชลือโตะ ร์ตรืนี้ป็ที่นิย่ระณใรรษที่ 80
doremi(n) ดู dorami
PHP(n) ภตอร์ภนึ่ (ป็บบ intepreter) ป็ที่นิใช ฉพะใว็ ก็ใชอื ด้ ิ่ดูด้ที่ http://www.php.net
modern(adj)
old(adj) ก่
Linux.Thai.Net(n) ชืว็ซต์สำล่ Linux
SARS(n) โรดิใจบพรุ รือ ร์ส ฤษ คื Severe Acute Respiratory Syndrome ิ่ระบปี 2546 ระ
collaborative(adj) ด้มื รือ มีรชลื พือให้สรจสิ้
football(n) ถ้ จะถึ กีฟุตบอ (ถ้จะพถึฟุตบอที่ใช จะว่ soccer )

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
a(det) นึ่ (น้พืว่ั้ ม่ี้ฉพะ)
a(n) อษรตฤษ
a(prf) ใชป็น้พืน้
a(prf)
a(prf) บ
a(prf) จ
a(prf) , See also: ไปสู่
a(prf) ออ
a(prf) ม่ (ย่ an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
B(n) พญชะภฤษตที่ 2

Hope Dictionary
!รืจรย์
*รื asterisk () ป็ระตนึ่ มียู่ป้ระ มื่ใชำสั่ระบบอส ษณ์ * จะใชษรใ ก็ด้ กี่ก็ด้ (wildcards) ใชมื่อตรอถึชืข้มู ถ้ใช A*.* ถึ ข้มูทุที่มีชืขึ้ด้ษร A ะจะมีกุอะก็ด้ รือถ้ใช *.COM ก็ ถึข้มูทุที่มีกุ COM ถ้ใช *.* ก็จะถึทุข้มูที่มียู่รบบ รือใทึ ดู wildcards ระอบ
+รื cross hairs ป็ษณ์ี้ตำน่ (cursor) บบนึ่ ที่ออ พใระบบวิว์ มีษณะป็ (+) ที่จะห็ป็ลูศรต
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
5-htabbr. 5-hydroxytryptamine (serotonin)
5-htpabbr. 5-hydroxytryptophen
?รื ellipsis ถึ จุล็ จุ ซึจะอยู่ำสั่รภใตนู จุ 3 จุ นี้ ว่ ลืำสั่นี้ จะมีิ่ห้ตอบใบบรอบส (dialog box) ำสั่ที่ม่มี 3 จุนี้ ตอร์ก็จะำสั่ม่มีรอบสห้
^<> hat ถึ ษณ์ที่มีษณะล้ (^) ก็รืนี้ว่ "" ใช ป้คุ (Control Key) ป้คุป้ K จะใชย่ ว่ ^K บสใชถึ 5^3 มีว่ 5 3 ดู caret ระอบ^ (สษณ์) <รื>caretถึ ษณ์ที่กิขึ้มื่ป้ Shift+6 (^) ษณ์นี้ใชขี จะำสั่ฉพะบำสั่ มี ^ (Pascal) ใชี้ (pointer) , ^ (C) ใชนิ exclusive OR, ^ บส (BASIC) ใช ป็
_รื underscore ป็ระตนึ่ป้ระ มีษณะนี้ (-) ถ้ป็ป้พ์ดีจะใชสำขีใต (underline) ตอร์ ขีใตนิใชป็ำสั่ (underline) ป้พ์ก็มีป้นี้ยู่ มื่ป้นี้ ตอร์จะถืมืป็ระตนึ่ ม่ใชป็ขีใตด้ จตั้ชืข้มูว่ A-B ก็ด้
a(อ) 1. ญชะสระตฤษร A, ั้นึ่, อนึ่, สษณ์ธตุ argon (the first letter) - สตรอยูนิ abbr. assesssment, artery 2. ษร A ระบบ มีค่ท่ 10

Nontri Dictionary
aback(adv) ด้, ะ, ,
abacus(n) ลูคิ
abandon(vt) ทิ้, จ, ล่, ลิ
abandoned(adj) ที่ถูทิ้, ที่ผิธรร, ที่ถูล่
abandonment(n) ทิ้, รจ, ล่, ลิ
abase(vt) ำ, ถ่, น้, สืดิ์
abasement(n) , ถ่, น้, สืดิ์
abash(vt) ำให้ขิ, ำให้, ำให้ระม่
abashed(adj) อ, ระม่, ขิ, สะทิ้
abate(vi) บรร, น้,

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permanent sterilityป็[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary toothท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC)จรมื (พวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostั้ดิยืข็ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeabilityสภพให้ซึด้, สภพให้ซึผ่ด้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-ให้ซึด้, -ให้ซึผ่ด้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินื้อฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeateซึผ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeationรซึผ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Periodยุพอร์มี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Audio Visual Material and Equipmentโสตดุอุรณ์, Example: เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionรสอใชตอร์ช [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialดุ, ิ่ ที่ใชรสอ ตร มิ ล์ต์ ทึ ล์สตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุรณ์, รืมือต ที่รใชดุห้กิระส รืล่ รืทึ รืวิยุ รืบโน์ รืต์ รืด์ รืข้รษะ รืล์สต ป็ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mediaสือ, รือตชื รือพที่ำให้ดิจุรือจุิ่จุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordingsผ่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Mediaสืรสอ, นี้รศึท่ใชว่ &quot;สื&quot; พรห็ว่สือต ที่ใชั้พืรศึ รือพือชู้ผู้ รศึท่จะใช &quot;สืรสอ&quot; พรห็ว่สือต ั้ ป็ถู่้ห้ก่ผู้<br />สืรสอนี้ ด้มีรศึด้ห้ รือำจำว้ท่ด้ พอจะสรุด้คื &quot;สืรสอ&quot; ถึ ดุ รืมื ถึวิรต ที่จะป็ถู่้ ลู่้ผู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationรร, รร รือรร ถึ วิม่ ที่ดิ จจะด้คิค้พบวิรใม่ ขึ้ รือรุก่ห้ม่ะส ะสิ่ั้ล่นี้ด้ป็ที่ชืถืด้ล้ว่ด้ดี ำให้ระบบกู้่จุด้ย่มีระสขึ้ มีที่สำญอยู่ 3 ระ ที่ป็รณว่ิ่ป็รรรศึรือม่ คื <ul><li>สิ่ั้ป็ิ่ที่ค้พบ รือระดิษฐ์ขึ้ม่ รือรุก่ห้ม่ะสใชรศึ พือให้ระบบรศึก้น้ย่มีระสพ</li><li>ด้ผ่ รุ ป็ที่บอย่พร</li><li>ด้มีจรั้</li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyยีรศึ, ระยุต์ระวิ คิ วิสตร์ ลิกิวิสตร์ใชห้กิระโน์รศึห้ว้ยิ่ขึ้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionaryพจนุำอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Longdo Unapproved EN-TH
ยี ั้ยู่ที่ท่ด่ ตำบยี อำภอมื
INLINEั้ำต รือ นิรืต์ลูบบ(ลูบบตV)
Image:
Chemotropism(n) รตอบสอสมี (Chemotropism) คื ลื่ที่พืช จรข้รือลีนีมีย่ป็ิ่
Chemotropism(n) รตอบสอสมี (Chemotropism) คื ลื่ที่พืช จรข้รือลีนีมีย่ป็ิ่
Chemotropism(n) รตอบสอสมี (Chemotropism) คื ลื่ที่พืช จรข้รือลีนีมีย่ป็ิ่
constantly(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
European Council(name) ณะรรยุโร
hierachyhierachy [ N ] ; รจระบบตั้ Related. รจระบบตบชั้.
hubristic(n) โอ
i(n, uniq)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล่ข้(pron) abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ออ(n) abstention, Ant. การออกเสียง, Thai Definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
(adv) according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
ยีม่(n) advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count Unit: ชนิด
ระระระชุ(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
ฮอร์โพศช(n) testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
(n) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
(adj) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
ี่(n) Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ี่(adj) Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
[ā] (v) EN: decorate
[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบมุ[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
[ābat] (v) EN: transgress a precept
[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
บร[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
บร ลิล์ = บร ลิอร์[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln

CMU Pronouncing Dictionary
D D IY1
F EH1 F
E IY1
A AH0
G JH IY1
D D EY2 JH AA1
C S IY1
B B IY1
A EY1
H EY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary
A (n) ˈɛɪ (ei1)
B (n) bˈiː (b ii1)
C (n) sˈiː (s ii1)
D (n) dˈiː (d ii1)
E (n) ˈiː (ii1)
F (n) ˈɛf (e1 f)
G (n) ʤˈiː (jh ii1)
H (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
I (n) (ai)
J (n) ʤˈɛɪ (jh ei1)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly, #2 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear, #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand, #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear, #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place, #3 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
はい[はい, hai] (n) ใช
テスト[てすと, tesuto] (n) สอบ
同じ[おなじ, onaji] (adj) ล้, มื
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรร, ห้ห็
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, ห้
開始[かいし, kaishi] (n) ิ่, See also: เริ่ม
料金[りょうきん, ryoukin] ค่บรร, ค่ธรรนี, ค่ตอบ
および[および, oyobi] (conj)
最大[さいだい, saidai] (adj) ใที่สุ
無料[むりょう, muryou] (n) ฟร

Saikam JP-TH-EN Dictionary
頼る[たよる, tayoru] TH: พึ  EN: to rely
頼る[たよる, tayoru] TH: ขึ้ยู่บ  EN: to depend on
好む[このむ, konomu] TH: ชอบ  EN: to like
好む[このむ, konomu] TH: ชอบว่
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] TH: รื  EN: to rouse
建てる[たてる, tateru] TH: สร  EN: to build
分野[ぶにゃ, bunya] TH:   EN: field
[くに, kuni] TH: ระศ  EN: country
杉並[すぎなみ, suginami] TH:กิมิ  EN: Suginami (pl)
続行[ぞっこう, zokkou] TH: นิ  EN: resuming

Longdo Approved DE-TH
über(präp) กี่
überhauptป็สรใชน้ว่ ั่ม่ใชฉพรณนี้ Sie ist überhaupt sehr freundlich. ั่ธอป็ที่มีนุธ์ดี
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| บช , ำต
AGย่ Aktiengesellschaft ถึ บรจำ, Syn. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บร
Abend(n) |der, pl. Abende| ย็
Aktien(n) |pl.| หุ้
Amt(n) |das, pl. Ämter| น่, สำ
Anfang(n) |der| ิ่
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้มู

Longdo Unapproved DE-TH
fehlst(n, vi, vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter { m }; Tagfalter { m } [ zool. ] | Falter { pl }; Ta*(n) ผีสื
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier*(vi) ดิ
*chneeverwehung { f }; Schneewehe { f } | Schneeverwehu*หิ นิหิ
*chwarze { m, f }; Schwarzer | Schwarzen { pl }; Schwarz* , มื
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ลือ, ผู้อองิ
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa*(adj) ที่ยุล้ abgelaufenes Fleisch นื้ที่ยุล้
*esetzmäßigkeit { f }; Legalität { f }; Rechtmäßig*(n) ถู

Longdo Approved FR-TH
maison(n) |f| à la maison ที่ รือ ยู่ที่
Image:
je(n) ระธบุรุษที่ 1 พจน์, ,
vous(n) ระธบุรุษที่สอ ถึ 1. ท่ (ดีรือพจน์) 2. ท่ั้ (พหูพจน์) รือ 3. ธอั้
Bonjour!ดี (ใชด้ั้ซึถึ 'อรุณสดิ์' ถึก่ๆ), See also: Bonsoir!
faire de la natation(vt) ว่น้ รือ ว่น้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) ดิที่ป่
faire du foot(vt) ล่ฟุตบอ
Image:
faire du volley(vt) ล่ล่ย์บอ
Image:
faire du patin à glace(vt) ล่ก็น้ข็
faire du skiล่กี

Longdo Unapproved FR-TH
-ระต-(n) ระต
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans(n) ปี
artz[artz] (n, vt, phrase) ส
aurorมื
baga[ばか] (n) บ, ซือ, อ, โง่
be supposed toน่จะ, รจะ, ป็ผู้ระธระโว่น่จะที่ระบุว้
Benin [ geogr. ](n) ระศบั่ด้ตะอฟร ดีป็นิฝรั่ศส
bon vo yardดิดิ
broken heart(n, name) ใจส

EDICT JP-EN Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n, vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 4.5819 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม