23 entries in 0.0157s   -  reload
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปูพื้น    [V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ปูพื้น    [V] lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ปูพื้น[v.] (pūpheūn) EN: lay the floor   
ปูพื้น[v.] (pū pheūn) EN: lay the way (for)   FR: carreler
ปูพื้นฐาน[v.] (pū pheūnthān) EN: lay the floor   

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
case    [VT] ปูพื้น, Syn. revet
parquet    [VT] ปูพื้นด้วยไม้ปาร์เก้
pave    [VT] ปูพื้น, Syn. cover, lay

Hope Dictionary
carpet(คาร์'พิท) {carpetted,carpetting,carpets} n. พรม,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปกคลุม,ลาด
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flagstonen. แผ่นหิน,แผ่นหินสำหรับปูพื้น., Syn. flag
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที <คำอ่าน>ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
parquet(พาเค'-,เคท) n. ไม้ปาร์เก้ปูพื้น vt. ปูด้วยไม้ปาร์เก้
pave(เพฟว) vt. ปูพื้น,ลาดทาง, See also: paver n.
pavio(u) r (เพฟ'เวอะ) n. ช่างปูพื้น,เครื่องปูพื้น,วัสดุที่ใช้ปู
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน

Nontri Dictionary
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น
floor(vt) ปูพื้น,ชนะ,ทำให้ล้มลง,ทำให้งง
linoleum(n) พรมปูพื้นสักหลาด,พรมน้ำมัน
matting(n) ฟางปูพื้น,เครื่องปู

Longdo Approved DE-TH
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/