ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xeno

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xeno-, *xeno*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xeno[PRF] ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ
xenon[N] ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
xenogenic[N] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
xenograft[N] การย้ายเนื้อเยื่อจาก, Syn. autograft
xenophile[N] ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe[N] ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenogamous[N] เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
xenophilia[N] ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia[ADJ] ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobia[N] โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenogamy(ซีนอก'กะมี) n. การผสมของพืชต่างต้นและต่างดอก,การผสมพันธุ์ต่างพันธุ์
xenon(ซี'นอน,เซน'ออน) n. ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenocrystผลึกแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenodochium๑. ที่พักคนเดินทาง๒. สถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenodochyการต้อนรับคนต่างถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenogamyการผสมข้ามต้น [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenograft; heterogenous graft; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenolith; accidental inclusionหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenomeniaระดูผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenomorphic; allotriomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenophileความนิยมต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Xenotime ซีโนไทม์
แหล่ง - พบในแหล่งลานแร่ดีบุกในจังหวัดระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ถ้าจะหาแร่ชนิดนี้ควรหาจากขี้แร่โมนาไซต์ และการแยกใช้วิธีแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ - สารประกอบอิตเทรียม (Yitrium) จากแร่นี้ใช้เพื่อการผลิตโทรทัศน์สี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xenoAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีนอน[n.] (sīnøn) EN: xenon   FR: xénon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
XENON Z IY1 N AA0 N
XENOS Z IY1 N OW0 Z
XENOPHON Z EH1 N AH0 F AH0 N
XENOPHOBIA Z EH2 N AH0 F OW1 B IY0 AH0
XENOPHOBIC Z EH2 N AH0 F AA1 B IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
xenophobia (n) zˌɛnəfˈoubɪəʳ (z e2 n @ f ou1 b i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排外[pái wài, ㄆㄞˊ ㄨㄞˋ, ] xenophobic; anti-foreigner, #47,187 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54, #81,753 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, ] xenon Xe; also written xian1 氙, #422,277 [Add to Longdo]
亚洲客蚤[yà zhōu kè zǎo, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla astia [Add to Longdo]
捕虏岩[bǔ lǔ yán, ㄅㄨˇ ㄌㄨˇ ㄧㄢˊ, / ] xenolith (geol.) [Add to Longdo]
骚扰客蚤[sāo rǎo kè zǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla vexabilis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xenon {n} [chem.]xenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
キセノン;クセノン[, kisenon ; kusenon] (n) xenon (Xe) [Add to Longdo]
キセノンアークランプ[, kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp [Add to Longdo]
キセノンランプ[, kisenonranpu] (n) Xenon lamp [Add to Longdo]
ゼノタイム[, zenotaimu] (n) xenotime [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
異物[いぶつ, ibutsu] (n,pref) foreign substance; foreign body; xeno; (P) [Add to Longdo]
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top