ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wollen

W AA1 L AH0 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wollen-, *wollen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling

English-Thai: Nontri Dictionary
swollen(vi) pp ของ swell

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wollen Sie trinken?คุณต้องการที่จะดื่ม How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up   FR: enfler ; gonfler ; se dilater
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
WOLLEN W AA1 L AH0 N
WOLLENBERG W AA1 L AH0 N B ER0 G
WOLLENWEBER W AA1 L IH0 N W IH0 B ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
wollenจะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wollen | wollend | gewollt | ich will | du willst | er/sie will | wir wollen | ihr wollt | sie wollen | ich/er/sie wollte | er/sie hat/hatte gewollt | ich/er/sie wollteto want | wanting | wanted | I want | you want | he/she wants | we want | you want | they want | I/he/she wanted | he/she has/had wanted | I/he/she would want [Add to Longdo]
wollen; vermachento will [Add to Longdo]
wollendintending [Add to Longdo]
wollendwishing [Add to Longdo]
Wollen Sie gefälligst den Mund halten!Will you kindly hold your tongue! [Add to Longdo]
Wollen wir so verbleiben, dass ... ?Shall we say ..., then? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
ムーンフェース[, mu-nfe-su] (n) (1) swollen face (wasei [Add to Longdo]
腫れる(P);脹れる[はれる, hareru] (v1,vi) to swell (from inflammation); to become swollen; (P) [Add to Longdo]
脹れぼったい[はれぼったい, harebottai] (n) puffy; somewhat swollen [Add to Longdo]
天狗になる[てんぐになる, tenguninaru] (exp,v5r) (See 天狗・てんぐ・2) to get conceited; to become vain; to get stuck up; to get a swollen head [Add to Longdo]
鼻瘤[びりゅう, biryuu] (n) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
浮腫む[むくむ, mukumu] (v5m,vi) (uk) to swell; to become swollen [Add to Longdo]
膨潤[ぼうじゅん, boujun] (n,vs) swelling; swell (with water); swollen [Add to Longdo]
脾腫[ひしゅ, hishu] (n) swollen or cancerous spleen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] wollen, beabsichtigen, bezwecken [Add to Longdo]
毛織物[けおりもの, keorimono] wollener_Stoff [Add to Longdo]
[かつ, katsu] WOLLENES-WATTIERTES KLEIDUNGSSTUECK [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wollen /vɔlən/
   to want; to will

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  wollen /wɔlən/
   wool

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top