Search result for

vorerst

(52 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorerst-, *vorerst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vorerst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vorerst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nobody will harm you... for now.Dir wird keiner was tun... vorerstTerror Express (1980)
Our baby won't be asking too many questions for a while.Unser Baby wird vorerst keine Fragen stellen. The Idol (1980)
He must refrain from riding.Er darf vorerst nicht reiten. Kagemusha (1980)
He must refrain from riding.Er darf vorerst nicht reiten. Kagemusha (1980)
Lieutenant, I think it would be wiser to keep quiet about this for now.Lieutenant, ich würd es für klüger halten, diesen Mord vorerst zu verschweigen. Prom Night (1980)
Well, then, we'll rely on Papa's gramophone.Dann belassen wir's wohl vorerst bei Papas Grammofon. The Revel (1981)
We'll get a cot set up for you in the mill, but for now I'd like you to rest right here.Wir geben dir eine Liege im Werk, aber vorerst wirst du dich hier ausruhen. The Whirlwind (1981)
I reckon it'll have to do for now.Das muss wohl vorerst reichen. The Whirlwind (1981)
I don't want to get married for a while.Ich will vorerst noch nicht heiraten. Ghost Story (1981)
For the time being, we will use him as a litter bearer.Er kann vorerst Sänftenträger sein. History of the World: Part I (1981)
at the moment he/she doesn't give me that impression.Vorerst sieht es jedenfalls gar nicht danach aus. The State of Things (1982)
You know what? Don't tell anyone yet, but you're looking at the new King of Comedy.Behalt's vorerst noch für dich, aber ich bin der neue King of Comedy. The King of Comedy (1982)
Operation N1 is still on.Sie beide bleiben vorerst hier und durchsuchen weiter die Bücher. Akce: Sesit 1 (1983)
Why don't we let the foundation dictate those decisions for the time being, Mr. Thorpe? - [ Beeping ] - And then we'll see-Warum lassen wir nicht die Stiftung vorerst diese Entscheidungen anordnen? Red Holt Steele (1983)
For now, beyond your reach.Vorerst unerreichbar für dich. Krull (1983)
Just tell Cοlοnel Bantry my peοple will be clοsing οff the library... Oh, dear.Sagen Sie Colonel Bantry, dass ich vorerst nicht möchte, dass jemand das Haus verlässt. Part 1 (1984)
We'll just take it all, for now.Vorerst nehmen wir das ganze Geld. The Maltese Cow (1984)
Southern Europe and the Alps remain under clear skies.Der Sueden Europas und Alpen bleiben vorerst noch wolkenfrei. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Until later, that is.Zumindest vorerst nicht. Firestarter (1984)
"l deem appropriate the construction of a new building of the laboratory. However, in view of lack of funds, we should temporarily abstain from it.""Der Bau des neuen Laborgebäudes ist meines Erachtens zweckmäßig, doch da die Mittel fehlen, müssen wir vorerst darauf verzichten." Repentance (1984)
But for right now, why don't you just call her Cinderella?Warum nennen Sie sie nicht vorerst Aschenputtel? Cindy (1985)
This subject is closed, for now.- Wir beenden dieses Thema. VorerstCustom Made Killer (1985)
You tell Amanda that she's out of a job until it's off.Sie sagen Amanda, dass sie vorerst freihat. Tail of the Dancing Weasel (1985)
I suppose we could dry pan for a couple days.Wir könnten vorerst trocken sieben. Pale Rider (1985)
It's gonna be our last day together for a while.Es ist vorerst unser letzter gemeinsamer Tag. Keep Smiling (1986)
For a while?VorerstKeep Smiling (1986)
Set up our perimeter security, but keep it covert.Bleiben Sie vorerst in Deckung. D. O. A.: MacGyver (1987)
An οld lady I knοw whο lives in St Mary Mead.Letzteres wird vorerst nicht erwähnt. - Nicht? Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
We tried, but their agent says they're still on the beach and they won't be off the sand till November.Ihr Agent sagt, sie sind am Strand und bleiben vorerst dort. Good Morning, Vietnam (1987)
She's safe at the moment with Coleman.- Sie ist bei Coleman vorerst sicher. Rage of Honor (1987)
We're still following up leads. There's not much else we can do.Wir verfolgen einige Spuren, können aber vorerst noch nichts tun. Amsterdamned (1988)
I just got into town, and I'm working... out of the offices of Dr. George Maitlin... in Beverly Hills.Ich praktiziere vorerst in den Räumen von Dr. Maitlin in Beverly Hills. The Couch Trip (1988)
Could you rehouse yourself for a while? Don't worry about me.- Kannst du vorerst woanders wohnen? Police Story 2 (1988)
You're not there yet. Got a long way to go.Das sind vorerst nur Vermutungen. The Source (1989)
No more vitamins for a while, kids.Vorerst gibt es keine Vitamine mehr. Dump of My Own (1989)
Yeah, for now. We got no choice.Ja, vorerstThe Abyss (1989)
- Not right now.- Das lassen wir vorerstDriving Miss Daisy (1989)
47 Poppa, due to adverse weather we're cancelling all flights.Aufgrund ungünstigen Wetters sagen wir vorerst alle Flüge ab. Look Who's Talking Too (1990)
I suggest what are closed for the time being.Ich schlage vor, sie vorerst verschlossen zu lassen. The Mysterious Affair at Styles (1990)
It is completely for now.Das ist vorerst alles. The Mysterious Affair at Styles (1990)
I won't report this to the Ambassador, for the moment, so as not to divert his attention from the mission.Ich werde den Botschafter nicht unterrichten, vorerst nicht. Ich will ihn nicht von der Mission ablenken. Sarek (1990)
Security will bring casualties here until further notice.Verletzte werden vorerst hierher gebracht. Disaster (1991)
That's all we need for now.Das wäre vorerst alles. One False Move (1992)
I'll leave the chromatograph forthe time being.Ich lasse den Chromatographen vorerst da. Medicine Man (1992)
Yes, nοw.Ja, vorerstMiss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Stay at impulse for now.Vorerst Impulsantrieb. Cost of Living (1992)
I'm temporarily relieving you of duty.Ich entbinde Sie vorerst von Ihren Pflichten. Realm of Fear (1992)
In the meantime, take us out of range.Bringen Sie uns vorerst außer Reichweite. The Inner Light (1992)
Let's just leave it at that for now.Belassen wir es vorerst dabei. Benny & Joon (1993)
Until I do, you won't see the light of day.Vorerst werden erst mal alle eingesperrt. Blood In, Blood Out (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenblick {m} | Augenblicke {pl} | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
vorläufig; vorerstfor the time being [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top