Search result for

vises

(935 entries)
(0.151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vises-, *vises*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vises*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada (phrase ) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
longevity (n ) Langlebigkeit {f}; langes Leben {n} [med.]

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
review見直し

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)
ม่อนวิวงาม[mon-view-ngarm] (n ) A resort on high hill in Chiang Mai, north of Thailand.

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
utvikle (modal verb ) พัฒนา (utvikle, utvikler, utviklet, har utviklet)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ViRGE (n ) The S, ㄙˇVirtual Reality Graphics Engine (ViRGE) graphics chipset was one of the first 2D/3D accelerators designed for the mass market. Introduced in 1995 by then graphics powerhouse S3, Inc., the ViRGE was S3's first foray into 3D-graphics. The S3/Virge was the successor to the successful Trio64V+. ViRGE/325 was pin compatible with the Trio64 chip, retaining the DRAM-framebuffer interface (up to 4MB), and clocking both the core and memory up to 80 MHz. In Windows, Virge was benchmarked as the fastest DRAM-based accelerator of the era. The VRAM-based version, ViRGE/VX, was actually slower in lower resolutions, but had a faster RAMDAC to support high-resolution modes not available on the 325.

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
environment(n) สิ่งแวดล้อม
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
evidence(n) หลักฐาน
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
curvity(adj) ความโค้ง
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
alleviate (vt ) ทำให้บรรเทา
See also: S. relieve,soothe,allay, A. exacerbate,
alluvion (n ) ที่งอกริมตลิ่ง (ศัพท์ที่ดิน)
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง
asTalking via the phone (pron. )
audio visual experienceโสตสัมผัส
bougainvilleaเฟื่องฟ้า
caving (n ) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages
See also: R. exploring caves
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Civil Aviation Training Center (name org ) สถาบันการบินพลเรือน
See also: R. CATC
common service fee (n ) ค่าบริการส่วนกลาง
constructivisimconstruction of social reality
convictพิพากษาว่ามีความผิด
customer service (n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service (n ) บริการลูกค้า
D-Arvit (n ) ตายละวา
daylight saving (n ) เวลาออมแสง
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
devide[ดี ไวด.] (vi ) แนวทาง
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
elvish[-เอลฝิฌ] (n adj ) ภาษาเอลฟ์ ของเอลฟ์ เกี่ยวกับเอลฟ์
See also: S. elven, R. elf
employee provident fundกสจ.
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
environmental (adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
environmental science (n ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
exclusivity (n ) การผูกขาด
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
fashion victim (slang ) คนที่พยายามแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
freedivingการดำน้ำตัวเปล่า
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
groovier[กรู-วิ-เออร์] (adj ) ซึ่งดึงดูดกว่า, ซึ่งกระตุ้นแรงกว่า (V.2 ของ Groovy)
grooviest[(กรูฟ-วิ-เอสท์)] (adj ) ซึ่งดึงดูดที่สุด, ซึ่งกระตุ้นอย่างแรงที่สุด (V.3 ของ Groovy)
having rights and privilege to beมีศักดิ์และสิทธิ์เป็น
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง
high visibility (adj ) เรืองแสง
hyperactivity (n ) ลักษณะอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข ซุกซนผิดปกติ
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
Improvideใช้แทน, แทนกัน, ดัดแปลง, หาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น since we didn't have money for furniture, we improvided.
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
in captivity[อิน-แค็พ-ทิฟ-วิ-ติ] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงสัตว์ในที่เลี้ยงที่ไม่ใช่ธรรมชาติ เช่นที่เลี้ยงในสวนสัตว์เป็นต้น
in view of (n ) ในแง่, มองในแง่, ด้วยเหตุของ, จากการที่.... เช่น จากการที่ขาดมาตรการ เราต้องเพิ่มความเข้มงวด
See also: R. considering

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
via    [PREP] โดยทาง, See also: โดยเส้นทาง, ทาง, Syn. by way of, through
via    [PREP] ด้วยวิธีการ, Syn. by means of
vie    [VI] แข่งขัน, Syn. compete, rival, strive, compete
vie    [VT] นำเข้าแข่งขัน
vim    [N] ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความร่าเริง, ความแข็งขัน, Syn. exuberance, energy, vigor
vin    [N] น้ำส้มสายชู, See also: (คำย่อของ vinegar), Syn. vinegar
vin    [PRF] องุ่นหรือเหล้าองุ่น
VIP    [SL] คนสำคัญ (มาจาก very important person)
avid    [ADJ] ซึ่งปรารถนา, See also: ซึ่งต้องการมาก, Syn. keen, greedy
evil    [ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี, Syn. immoral, sinful, wicked
evil    [N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
evil    [N] สิ่งที่ชั่วร้าย, See also: สิ่งไม่ดี, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. wickedness
Ovid    [N] กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
vial    [N] ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งใช้บรรจุของเหลว, Syn. flask, phial
vial    [VT] บรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็ก
vibe    [SL] สถานการณ์, See also: บรรยากาศของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
vibe    [N] อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์, See also: (คำไม่เป็นทางการ)
vice    [PRF] รอง
vice    [N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice    [N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice    [PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice    [N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice    [VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice    [PREP] แทนที่
vide    [VT] เห็น, See also: มอง
vier    [N] ผู้เข้าแข่งขัน
view    [N] การมอง, Syn. look, glimpse
view    [N] ระยะที่มองเห็น
view    [N] ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
view    [N] มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view    [N] ความคิดเห็น, See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, Syn. belief, viewpoint, opinion
view    [N] การสำรวจ, See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view    [VT] พิจารณา, See also: เพ่งพินิจ, Syn. observe, inspect
view    [VT] มีความคิดเห็น
view    [VT] ดูโทรทัศน์, Syn. see
vile    [ADJ] เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, เลว, Syn. despicable, wicked
vile    [ADJ] ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, Syn. worthless, loathsome, foul
vina    [N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vine    [N] ต้นองุ่น, See also: พืชองุ่น, Syn. creeper
vini    [PRF] เหล้าองุ่น
vino    [SL] ไวน์คุณภาพต่ำ
viny    [ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น, See also: เต็มไปด้วยต้นองุ่น, ซึ่งปลูกองุ่น
viol    [N] ซอชนิดหนึ่งมีหกสาย, See also: ไวเอิลเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
Vis.    [ABBR] คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa    [N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa    [VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
vise    [N] เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น, Syn. vice
vise    [VI] หนีบจับ
vita    [N] ชีวประวัติโดยสังเขป, See also: ประวัติย่อ, Syn. vitae, curriculum vitae
viva    [INT] ขอให้มีอายุยืนนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perspectivity, axialภาวะมีแกนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perspectivity, centralภาวะมีศูนย์กลางร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged willพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmortem lividityรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ, ผู้จัดหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provinceจังหวัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Provincial Organizationองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisionบท, บทบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulp cavityโพรงฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivia๑. ภาวะถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. ภาวะขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservice training; pre-entry training; pre-entry trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
President, Viceรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president, vice๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per autre vie (L., Fr.)ชั่วชีวิตของอีกคนหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivismปฏิฐานนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivism, logicalปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivist lawกฎหมายปฏิฐานนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyel(o)-; pelvis renalis; pelvis, renalกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelolithotomy; pelviolithotomyการผ่านิ่วกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimeterมาตรเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetryการวัดเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, instrumentalการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Video cassetteวีดิทัศน์

<b>Vi</b>deo cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Research serviceบริการช่วยการวิจัย

บริการช่วยการวิจัย (Research service) เป็นบริการสำคัญหนึ่งของห้องสมุด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งบรรณารักษ์จะติดตามข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยนั้น รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดบริการช่วยการวิจัย มีดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำสาระสังเขปประกอบไว้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของผู้ใช้

2. บริการจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

3. บริการจัดทำสาระสังเขป สาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยสรุป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ หากสนใจอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหาอ่านได้ง่าย

4. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Virtual libraryห้องสมุดเสมือน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for bookการจัดชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital videoดิจิทัลวิดีโอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
White spot syndrome virusไวรัสตัวแดงดวงขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taura syndrome virusไวรัสทอร่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avian Influenzaไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual Private Networkเครือข่ายส่วนตัวเสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web servicesเว็บเซอร์วิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MEMs devicesอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human immunodefficiency virusเชื้อไวรัสเอชไอวี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial sensitivity testsการทดสอบความไวของจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravityแรงโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viYou will soon be convinced that I am right.
viYou were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.
viYou must bear my advice in mind.
viDid you hear my son play the violin?
viDo you have a vision of your future?
viYou are old enough to make your own living.
viYou must be more careful in driving a car.
viYou will soon accommodate yourself new ways of living.
viYou had better cut down your living expenses.
viDid you visit the Tokyo Tower?
viHow did you make a living in Tokyo?
viYou'll soon get used to driving on the right.
viCan you produce evidence to clear him?
viYou should follow his advice.
viAre you going to invite her to the party?
viI'd like to invite you to the party.
viI'm filled with loving' you.
viThat TV station broadcasts only movies.
viThat terrible noise is driving me mad.
viThe view from the top of that building was magnificent.
viThere's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?
viThe owner of that building is living on the 5th floor of this building.
viThey give good service at that restaurant.
viThat movie stinks!
viWhat I remember most about that movie is the last scene.
viHow did you like that movie?
viThat movie was shown on TV.
viThat movie was really moving.
viThis movie is worth seeing again.
viThat movie is worth seeing.
viThat movie was extremely interesting.
viThey say that the movie is an interesting one.
viThat movie was amusing.
viSeeing that movie is something like taking a trip to India.
viYou should have seen the movie.
viThat noise is almost driving me mad.
viI regret not having bought that house.
viI'm not satisfied with that company's service.
viEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
viMy heart aches for those starving children.
viFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
viThat country is where individuality counts.
viIf he had taken my advice then, he would be a rich man now.
viThe boy tried moving the heavy sofa.
viThat new movie was a bummer.
viHe is a man of striking individuality.
viDriving through that snowstorm was a nightmare.
viIt is a pity that the teacher is leaving our school.
viThat Prof.'s talk is driving me up the wall.
viHe was living in England when the war broke out.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
acclivity(อะคลิฟ' วิที) n. ที่ชันขึ้น,ทางขึ้น.
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
antiviral(แอนทีไว' รัล) adj., n. ซึ่งต้านเชื้อไวรัส, ยาต้านเชื้อไวรัส
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
aquavit(อา'คะวิท) n. akvavit
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
arborvitae(อาร์บอไว'ที) n. ต้นไม้จำพวก Thuja ในอเมริกา (pinaceous trees)
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
atavistic(แอททะวิส 'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ atavism
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
avi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'นก'
avian(เอ'เวียน) adj. เกี่ยวกับนกหรือตาข่ายนก
aviary(เอ'วีเออรี) n. สถานที่เลี้ยงนก
aviate(เอ'เวียท) vi. ขับเครื่องบิน,ออกบิน (เครื่องบิน) (fly in an aeroplane)
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
aviator(เอ'วิเอเทอะ,แอฟ'-) n. ผู้ขับเครื่องบิน,นักบิน, Syn. flier,pilot,aeronaut,airman)
aviatrix(เอวีเอ'ทริคซฺ) n., (pl. -atrices) นักขับเครื่องบินหญิง, นักบินหญิง (female pilot)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
activity(n) กิจกรรม,การงาน
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
aviary(n) กรงนกใหญ่
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
bougainvillaea(n) ต้นเฟื่องฟ้า
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
breviary(n) คัมภีร์พระคริสต์
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
cheviot(n) ผ้าสักหลาด,ผ้าขนสัตว์
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
CIVIL civil law(n) กฎหมายแพ่ง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
civilian(n) พลเรือน
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
clavicle(n) กระดูกไหปลาร้า
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายบุคคล    [ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ความโก้หรู    [N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
จอรับภาพ    [N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ชาติปางก่อน    [N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ดุเด็ดเผ็ดมัน    [ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน    [ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
ดูโทรทัศน์    [V] watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
ถ้าหาก    [CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
ทุกราย    [N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
น่าหลงใหล    [ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
บัตรแข็ง    [N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ปูพื้น    [V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ผู้ดำเนินงาน    [N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้รอดชีวิต    [N] survivor, Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย, Ant. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, Example: แผนปฏิบัติการในคราวนี้คือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีชีวิตรอดพ้นอันตรายมาได้
ผู้ละเมิด    [N] violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    [N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบอาชีพ    [N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พุทธมณฑล    [N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
มีระดับ    [V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
มลรัฐ    [N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาพยนตร์โทรทัศน์ [N] TV movie, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ ซึ่งสามารถเรียกน้ำตาและความประทับใจคนดูมาแล้วทั่วโลก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ระวังตัว    [V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
รับเชิญ    [V] be invited, See also: be requested, be asked, Ant. เชิญ, Example: หมอเทพชัยได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 2 ปี, Thai definition: ตกลงจะไปตามคำเชิญ
ละเมิดสิทธิ์    [V] violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ลับหูลับตา    [ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
หล่อเลี้ยง    [V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้
กลเม็ดเด็ดพราย    [N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง    [ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
คนผีทะเล    [N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
คอหนัง    [N] movie fan, Example: หนังเรื่องนี้ใครที่เป็นคอหนังไม่ควรพลาด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดูภาพยนตร์, Notes: (ปาก)
ค้าเนื้อสด    [V] trade in vice, Example: สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้, Thai definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี, Notes: (ปาก)
คืนจอ    [V] return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
จิ๊บจ๊อย    [ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
ใจสัตว์ [ADJ] evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
เช็คบิล [V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
ซื้อใจ    [V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
เณร [N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
เดนนรก [ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ตะบึงตะบอน    [ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน    [V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
แตกกลุ่ม [V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ถึงที่ตาย    [V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
ทาบรัศมี    [V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
เบนเข็ม [V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
ภาวะจำยอม    [N] servitude, Example: การขึ้นราคาค่ารถโดยสารประจำทางทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมเพราะประชาชนไม่มีทางเลือก, Thai definition: หมดทางเลือก, ไม่มีอำนาจต่อรอง
เรื่องขี้ผง [N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
หนักอึ้ง    [ADV] heavily, Syn. หนัก, Ant. เบาหวิว, Example: เขาสลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น, Thai definition: มากจนเกือบจะแบกรับไม่ไหว
อิจฉาตาร้อน    [V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūarāi) EN: evil power   
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อำเภอเมือง...[n. exp.] (amphoē meūang ...) EN: town of ...   FR: ville de ... [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อังกาบ [n.] (angkāp) EN: Philippine violet   
อ่างล้างชาม[n. exp.] (āng lāng chām) EN: sink   FR: évier [m]
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham lao) EN: wine grapes   FR: vigne [f]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative   FR: privilège [m] ; prérogative [f]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique

CMU English Pronouncing Dictionary
VI    V AY1
VI    V IY1
VI    V IY1 AY1
AVI    AA1 V IY0
AVI    EY1 V IY0
VIA    V AY1 AH0
VIA    V IY1 AH0
VIC    V IH1 K
VIE    V AY1
VIG    V IH1 G
VIK    V IH1 K
VIM    V IH1 M
VIN    V IH1 N
VIS    V IH1 S
VIV    V IH1 V
AVIA    AA1 V IY0 AH0
AVID    AE1 V AH0 D
AVIS    EY1 V IH2 S
AVIV    AA0 V IY1 V
DAVI    D AA1 V IY0
DIVI    D IY1 V IY0
EVIL    IY1 V AH0 L
EVIN    EH1 V IH2 N
IVIE    AY1 V IY0
JOVI    JH OW1 V IY0
KIVI    K IH1 V IY0
LAVI    L EY1 V IY0
LEVI    L IY1 V AY0
NOVI    N OW1 V IY0
NOVI    N OW1 V AY0
RAVI    R AA2 V IY1
VIAG    V AY1 AE0 G
VIAL    V AY1 AH0 L
VIAN    V IY1 AH0 N
VIAR    V AY1 ER0
VIAU    V IY0 OW1
VIBE    V AY1 B
VICE    V AY1 S
VICK    V IH1 K
VIDA    V AY1 D AH0
VIDE    V AY1 D
VIED    V AY1 D
VIEL    V IY1 L
VIEN    V IY1 N
VIES    V AY1 Z
VIET    V IY0 EH1 T
VIEW    V Y UW1
VIGO    V IY1 G OW0
VILA    V IY1 L AH0
VILE    V AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
VIP    (n) (v ii2 ai2 p ii1)
Vic    (n) (v i1 k)
Viv    (n) (v i1 v)
via    (in) (v ai1 @)
vie    (v) (v ai1)
vim    (n) (v i1 m)
viz    (n) (v i1 z)
Avis    (n) (ei1 v i s)
Viet    (n) (v i e1 t)
Aviv    (n) (@ v ii1 v)
Levi    (n) (l ii1 v ai)
VIPs    (n) (v ii2 ai2 p ii1 z)
Vigo    (n) (v ii1 g ou)
avid    (j) (a1 v i d)
evil    (n) (ii1 v @ l)
vial    (n) (v ai1 @ l)
vice    (n) (v ai s)
vide    (nil) (v ai1 d ii)
vied    (v) (v ai1 d)
vies    (v) (v ai1 z)
view    (v) (v y uu1)
vile    (j) (v ai1 l)
vine    (n) (v ai1 n)
vino    (n) (v ii1 n ou)
viol    (n) (v ai1 @ l)
visa    (v) (v ii1 z @)
viva    (n) (v ai1 v @)
Davis    (n) (d ei1 v i s)
Vitro    (n) (v ii1 t r ou)
viral    (n) (v ai1 r @ l)
David    (n) (d ei1 v i d)
Gavin    (n) (g a1 v i n)
Kevin    (n) (k e1 v i n)
Mavis    (n) (m ei1 v i s)
Vicky    (n) (v i1 k ii)
Vince    (n) (v i1 n s)
Viola    (n) (v ai1 @ l @)
Virgo    (n) (v @@1 g ou)
anvil    (n) (a1 n v i l)
cavil    (v) (k a1 v @ l)
civic    (j) (s i1 v i k)
civil    (j) (s i1 v @ l)
davit    (n) (d a1 v i t)
devil    (v) (d e1 v @ l)
evict    (v) (i1 v i1 k t)
evils    (n) (ii1 v @ l z)
ivied    (j) (ai1 v i d)
ivies    (n) (ai1 v i z)
levis    (n) (l ii1 v ai z)
livid    (j) (l i1 v i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヴィザード[う゛ぃざーど, vizado] พ่อมด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: ซ่อน English: to hide (vi)
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
個人[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เชิญ English: to invite
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite
固まる[かたまる, katamaru] Thai: แข็งขึ้น English: (vi) to harden
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village
引越[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
訪ねる[たずねる, tazuneru] Thai: เยี่ยม English: to visit
破る[やぶる, yaburu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)
生活[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)
深まる[ふかまる, fukamaru] Thai: ลึกซึ้งขึ้น English: to deepen (vi)
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)
個体[こたい, kotai] Thai: สสารที่อยู่โดด ๆ English: an individual
舞う[まう, mau] Thai: ร่ายรำ English: to dance (vi)
張る[はる, haru] Thai: แพง English: to be expensive (vi)
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
寄る[よる, yoru] Thai: แวะมาเยี่ยม English: to visit
変わる[かわる, kawaru] Thai: เปลี่ยนไป English: to change (vi)
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
増える[ふえる, fueru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase (vi)
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
改める[あらためる, aratameru] Thai: แก้ไขใหม่ English: to revise
町村[ちょうそん, chouson] Thai: หมู่บ้าน และ อำเภอ English: towns and villages
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: ความรุนแรง English: violence

German-Thai: Longdo Dictionary
vielมาก
vieleหลายๆ
vielen, See also: viele
vielleichtบางที, อาจจะ
vierสี่
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
vierzehn(adj) สิบสี่
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
violett(adj) ที่มีสีม่วง
wieviel|+ นามนับไม่ได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviel Zeit haben wir noch? เรามีเวลาอีกเท่าไหร่, See also: Related: wieviele
wieviele|+ นามนับได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviele Länder haben Sie schon besucht? คุณไปเที่ยวมาแล้วกี่ประเทศ, See also: Related: wieviel
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้
viel(adj adv) |mehr, am meisten| มาก, See also: A. wenig,
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
fluvial (adj) ของแม่น้ำ, ที่พบในแม่น้ำ
Klavier (n ) เปียโน
Little Devil (n) ปีศาจ
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartertkolibri {m} [ornith.]Peruvian Piedtail [Add to Longdo]
Veilchenbrustkolibri {m} [ornith.]Violet-chested Hummingbird [Add to Longdo]
Veilchenkopfnymphe {f} [ornith.]Violet-capped Woodnymph [Add to Longdo]
Corakolibri {m} [ornith.]Peruvian Sheartail [Add to Longdo]
Veilchentrogon {m} [ornith.]Violaceous Trogon [Add to Longdo]
Vielfarbentodi [ornith.]Cuban Tody [Add to Longdo]
Steppenbaumhopf {m} [ornith.]Violet Wood Hoopoe [Add to Longdo]
Blutbrust-Bartvogel {m} [ornith.]Vieillot's Barbet [Add to Longdo]
Vielfarben-Bartvogel {m} [ornith.]Many-coloured Barbet [Add to Longdo]
Bahiabaumsteiger {m} [ornith.]Vila Nova Woodcreeper [Add to Longdo]
Cochabambablattspäher {m} [ornith.]Bolivian Recurvebill [Add to Longdo]
Ucayaliblattspäher {m} [ornith.]Peruvian Recurvebill [Add to Longdo]
Salvinschlüpfer {m} [ornith.]Great Spinetail [Add to Longdo]
Braunkappen-Erdhacker {m} [ornith.]Bolivian Earthcreeper [Add to Longdo]
Grauwürgerling {m} [ornith.]Grey-throated Antvireo [Add to Longdo]
Waldwürgerling {m} [ornith.]Plain Antvireo [Add to Longdo]
Perlkappenwürgerling {m} [ornith.]Spot-crowned Antvireo [Add to Longdo]
Fleckenbrustwürgerling {m} [ornith.]Spot-breasted Antvireo [Add to Longdo]
Streifenkopfwürgerling {m} [ornith.]Streak-crowned Antvireo [Add to Longdo]
Rotbürzelwürgerling {m} [ornith.]Rufous-backed Antvireo [Add to Longdo]
Perustelzling {m} [ornith.]Peruvian Antpitta [Add to Longdo]
Salvinameisenvogel {m} [ornith.]White-throated Antcatcher [Add to Longdo]
Salvintyrann {m} [ornith.]Tawny-chested Flycatcher [Add to Longdo]
Vireospateltyrann {m} [ornith.]White-eyed Tody Tyrant [Add to Longdo]
Oreastyrann {m} [ornith.]Salvin's Negrito [Add to Longdo]
Bentevi [ornith.]Great Kiskadee [Add to Longdo]
Vielfarbentachuri {m} [ornith.]Many-coloured Rush Tyrant [Add to Longdo]
Olivfliegenstecher {m} [ornith.]Bolivian Tyrannulet [Add to Longdo]
Graubrust-Pflanzenmäher {m} [ornith.]Peruvian Plantcutter [Add to Longdo]
Veilchenschwalbe {f} [ornith.]Violet-green Swallow [Add to Longdo]
Xavierbülbül {m} [ornith.]Xavier's Greenbul [Add to Longdo]
Vielfarbenwürger {m} [ornith.]Many-coloured Bush Shrike [Add to Longdo]
Vierfarbenwürger {m} [ornith.]Four-coloured Bush Shrike [Add to Longdo]
Socorrozaunkönig {m} [ornith.]Revillagigedo Wren [Add to Longdo]
Davidnachtigall [ornith.]David's Rubythroat [Add to Longdo]
Davidhäherling {m} [ornith.]David's Laughing Thrush [Add to Longdo]
Vireotimalie {f} [ornith.]Green Shrike Babbler [Add to Longdo]
Kurzschwanz-Papageimeise {f} [ornith.]David's Parrotbill [Add to Longdo]
Braunkopf-Papageimeise {f} [ornith.]Vinous-throated Parrotbill [Add to Longdo]
Dickichtbuschsänger {m} [ornith.]Victorin's Scrub Warbler [Add to Longdo]
Violettmantelhyliota [ornith.]Violet-backed Flycatcher [Add to Longdo]
Davidlaubsänger {m} [ornith.]Milne-Edwards' Willow Warbler [Add to Longdo]
Braunbauchsylvietta [ornith.]Northern Crombec [Add to Longdo]
Gelbsteißsylvietta [ornith.]Lemon-bellied Crombec [Add to Longdo]
Isabellsylvietta [ornith.]Somali Long-billed Crombec [Add to Longdo]
Weißbrauensylvietta [ornith.]White-browed Crombec [Add to Longdo]
Weißbauchsylvietta [ornith.]Somali Short-billed Crombec [Add to Longdo]
Langschnabelsylvietta [ornith.]Long-billed Crombec [Add to Longdo]
Rotohrsylvietta [ornith.]Red-capped Crombec [Add to Longdo]
Grünmantelsylvietta [ornith.]Green Crombec [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
violet(adj) |f. violette| ที่มีสีม่วง
vin(n) |m| ไวน์
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด
virement(n) |m| การโอน, การโอนเงิน เช่น par virement sur notre compte โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเรา , See also: S. transfer,
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น
serviette en cuir(n) กระเป๋าหนัง
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DNAウイルス[ディーエヌエーウイルス, dei-enue-uirusu] (n) DNA virus [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
RNAウイルス[アールエヌエーウイルス, a-ruenue-uirusu] (n) RNA virus [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw) [Add to Longdo]
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions) [Add to Longdo]
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] ordinary provision (legal) [Add to Longdo]
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七美乡[Qī měi xiāng, ㄑㄧ ㄇㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chimei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
七股乡[Qī gǔ xiāng, ㄑㄧ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiku (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
三位博士[sān wèi bó shì, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] the Magi; the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三地门乡[Sān dì mén xiāng, ㄙㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Santimen (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三星乡[Sān xīng xiāng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanhsing (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三民乡[Sān mín xiāng, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanmin (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三湾乡[Sān wān xiāng, ㄙㄢ ㄨㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanwan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
三义乡[Sān yì xiāng, ㄙㄢ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sani (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三芝乡[Sān zhī xiāng, ㄙㄢ ㄓ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanchih (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] previous one [Add to Longdo]
上代[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, ] previous generation [Add to Longdo]
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
上星期[shàng xīng qī, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] last week; previous week [Add to Longdo]
上映[shàng yìng, ㄕㄤˋ ˋ, ] to show (a movie); to screen [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上演[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging [Add to Longdo]
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit [Add to Longdo]
下水[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe [Add to Longdo]
下营乡[Xià yíng xiāng, ㄒㄧㄚˋ ˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hsiaying (village in Taiwan) [Add to Longdo]
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite [Add to Longdo]
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious [Add to Longdo]
不分[bù fēn, ㄅㄨˋ ㄈㄣ, ] not divided; irrespective [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s) [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
二倍[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
会見[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何時[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
余計[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
個体[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]
兵糧[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
勢い[いきおい, ikioi] Kraft, Macht, Energie, Vitalitaet, Trend [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
[はく, haku] AUSGEDEHNT, WEIT, BREIT, VIEL [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] unvorbereitet, improvisiert [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
口銭[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
名人[めいじん, meijin] Meister, Virtuose [Add to Longdo]
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
四季[しき, shiki] die_vier_Jahreszeiten [Add to Longdo]
四隅[よすみ, yosumi] die_vier_Ecken [Add to Longdo]
土佐[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
地方[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]
培う[つちかう, tsuchikau] -ziehen, -bauen, anbauen, kultivieren [Add to Longdo]
[こん, kon] LANDGEWINNUNG, KULTIVIERUNG [Add to Longdo]
多い[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
多層[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
多才[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
多辺形[たへんけい, tahenkei] Vieleck [Add to Longdo]
夢幻[むげん, mugen] Traeume, Visionen [Add to Longdo]
大いに[おおいに, ooini] sehr, viel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top