ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vernal

V ER1 N AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vernal-, *vernal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vernal[ADJ] เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ, Syn. springlike, spring
vernal[ADJ] ซึ่งยังเป็นหนุ่มเป็นสาว, See also: ซึ่งยังเป็นเด็ก, ซึ่งเป็นหน่ออ่อน, Syn. budding, immature, young

English-Thai: Nontri Dictionary
vernal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ,เขียวชอุ่ม,ในวัยรุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vernal-ฤดูใบไม้ผลิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vernalisation; vernalizationการใช้ความเย็นกระตุ้นให้ออกดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vernalization; vernalisationการใช้ความเย็นกระตุ้นให้ออกดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Galanthus nivalis Galanthus blooms in winter, before the vernal equinox, signifying spring's approach.กาแลนธัส นิวาลิส ดอกไม้กาแลนธัสในฤดูหนาว ก่อนที่จะถึงวสันตวิษุวัต* หมายถึงใกล้จะถึงฤดูใบไม้ผลิ *จุดที่มีกลางวันและกลางคืน เท่ากันในฤดูใบไม้ผลิ The Future in the Past (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมว่าว[n.] (lomwao) EN: wind that blows from north to south in winter   FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nok hok lek pāk daēng) EN: Vernal Hanging Parrot   FR: Coryllis vernal [m] ; Loricule vernal ; Coryllis d’Inde [m]
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid   FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
VERNAL V ER1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vernal (j) vˈɜːʳnəl (v @@1 n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühlingspapageichen {n} [ornith.]Vernal Hanging Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーナリゼーション[, ba-narize-shon] (n) vernalization [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春分[しゅんぶん, shunbun] (n) (See 二十四節気) vernal equinox; spring equinox; (P) [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21) [Add to Longdo]
春分点[しゅんぶんてん, shunbunten] (n) the vernal equinox (the equinoctal point) [Add to Longdo]
二分[にぶん, nibun] (n,vs,adj-no) (1) halving; bisection; (2) the two equinoxes (vernal and autumnal); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vernal \ver"nal\ (v[~e]r"nal), a. [L. vernalis, fr. vernus
   vernal, ver spring; akin to Gr. 'e`ar, Skr. vasanta, Icel.
   v[=a]r, and E. Easter, east.]
   1. Of or pertaining to the spring; appearing in the spring;
    as, vernal bloom.
    [1913 Webster]
 
       And purple all the ground with vernal flowers.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Belonging to youth, the spring of life.
    [1913 Webster]
 
       When after the long vernal day of life. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       And seems it hard thy vernal years
       Few vernal joys can show?       --Keble.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Vernal equinox} (Astron.), the point of time in each year
    when the sun crosses the equator when proceeding
    northward, about March 21, when day and night are of
    approximately equal duration. The beginning of the Spring
    season.
 
   {Vernal grass} (Bot.), a low, soft grass ({Anthoxanthum
    odoratum}), producing in the spring narrow spikelike
    panicles, and noted for the delicious fragrance which it
    gives to new-mown hay; -- also called {sweet vernal
    grass}. See Illust. in Appendix.
 
   {Vernal signs} (Astron.), the signs, Aries, Taurus, and
    Gemini, in which the sun appears between the vernal
    equinox and summer solstice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vernal
   adj 1: suggestive of youth; vigorous and fresh; "he is young for
       his age" [syn: {youthful}, {vernal}, {young}]
   2: of or characteristic of or occurring in spring; "the vernal
     equinox" [ant: {autumnal}, {summery}, {wintery}, {wintry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top