Search result for

venom

(57 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venom-, *venom*
Possible hiragana form: う゛ぇのん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venom[N] พิษจากการถูกสัตว์กัดต่อย, See also: พิษสัตว์, สิ่งที่มีพิษ, Syn. bane, poison, toxin
venom[N] ความโกรธ, See also: ความเกลียดชัง, สิ่งชั่วร้าย, Syn. acrimony, malice, spite, Ant. fellowship, benevolence, love
venomous[ADJ] ซึ่งมีพิษ, See also: ซึ่งอาบไปด้วยพิษ, Syn. noxious, poisonous, toxic, virulent
venomous[ADJ] เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง, See also: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย, Syn. ferocious, malicious, vicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venom(เวน'เนิม) n. พิษ (พิษงู,พิษแมงมุมหรือของสัตว์หรืออื่น ๆ) ,สิ่งที่มีพิษ,พิษโดยทั่วไป,ทำให้เป็นพิษ,ปล่อยพิษ, Syn. poison
venomous(เวน'นะเมิส) adj. มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย., See also: venomousness n. venomness n., Syn. poisonous,toxic,deadly,lethal
envenom(เอนเวน'เนิม) vt. ทำให้เป็นพิษ,ใส่พิษลงไป,ทำให้ขม,เป็นพิษ,ทำให้เคืองแค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
venom(n) พิษ,ความเคียดแค้น,ความชิงชัง,ความมุ่งร้าย
venomous(adj) มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย
envenom(vt) ทำให้มีพิษ,จุ่มยาพิษ,ใส่ยาพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venom; venenum๑. พิษ๒. พิษงู๓. พิษสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venomosalivary; venenosalivary-หลั่งน้ำลายพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venomotor-ควบคุมหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venomous; venenous๑. -หลั่งพิษ๒. -เป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venoms ; Venomพิษสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their venom can cause seizures and heart problems.พิษของมันทำให้ชักและหัวใจมีปัญหา Lucky Thirteen (2008)
If it's a bite, I have to extract venom from the snake that bit'im to make an antidote.ถ้าเป็นงูกัดจริงๆ ,ลุงต้องรีดพิษจากงูตัวที่กัดเขา เพื่อเอามาทำยาแก้พิษ Valiant (2008)
The snake's venom is still in your system.พิษงูยังอยู่ในตัวท่าน Valiant (2008)
Its venom made him grievously ill. However, he's received an antidote.พิษของมันทำให้เขาป่วยอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เขาได้รับยาแก้พิษแล้ว Valiant (2008)
I've got no claws, no wings, no venom.ไม่มีปีก ไม่มีพิษ Kung Fu Panda (2008)
Its venom can kill a full-grown elephant with a single bite.พิษมันล้มช้างได้ทั้งตัว เมื่อกัดเพียงครั้งเดียว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The nanomites join together as a fighting mechanism, first blocking, then expelling the cobra's venom.นาโนไมต์รวมตัวกันเหมือนกับกลไกการต่อสู้ อย่างแรกสกัดกั้น แล้วขับพิษงูออก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You, venom, and methane in 5, right?นายอำเภอเบอร์ก My Bloody Valentine (2009)
You, venom, and methane in 5, all right?ไม่เอาน่าทอม My Bloody Valentine (2009)
It's most likely some kind of toxin or venom.แต่น่าจะเหมือนกับพวกสารพิษ หรือ พิษของสัตว์มากกว่า บางอย่างที่มันปล่อยสู่เหยื่อ Sex and Violence (2009)
It kills her. Like a snake getting iced by its own venom.เหมือนงูที่แข็งตายเพราะพิษของตัวเองไง Sex and Violence (2009)
The venoms of various animals,พิษจากการถูกสัตว์หลายชนิดกัดต่อย Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
venomA tongue is the most venomous thing of all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสรพิษ[N] venomous snake, Syn. งู, Example: ในป่านี้เต็มไปด้วยอสรพิษมากมายหลายชนิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์มีพิษในเขี้ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีพิษ[n.] (khøng mī phit) EN: poison ; venom ; toxicant   FR: poison [m] ; venin [m] ; produit toxique [m]
พิษ[n.] (phit) EN: poison ; venom ; toxicity ; toxicant ; toxin   FR: poison [m] ; venin [m] ; toxine [f] ; toxicité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENOM    V EH1 N AH0 M
VENOMOUS    V EH1 N AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venom    (n) (v e1 n @ m)
venomed    (j) (v e1 n @ m d)
venomous    (j) (v e1 n @ m @ s)
venomously    (a) (v e1 n @ m @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehässigkeit {f}; Gift {n} | Gehässigkeiten {pl}; Gifte {pl}venom | venoms [Add to Longdo]
Gift {n} | Gifte {pl}venom | venoms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus) [Add to Longdo]
抗毒素[こうどくそ, koudokuso] (n) antitoxin; antivenin; antivenom [Add to Longdo]
蛇毒[じゃどく;へびどく, jadoku ; hebidoku] (n) snake venom; snake toxin [Add to Longdo]
毒々しい;毒毒しい[どくどくしい, dokudokushii] (adj-i) poisonous; venomous [Add to Longdo]
毒液[どくえき, dokueki] (n) venom [Add to Longdo]
毒腺[どくせん, dokusen] (n) venom gland; poison gland [Add to Longdo]
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider [Add to Longdo]
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard) [Add to Longdo]
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine [Add to Longdo]
蟾酥[せんそ, senso] (n) toad venom (used as an analgesic and cardiac stimulant in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
括毒[kuò dú, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˊ, ] venomous; fig. cruel [Add to Longdo]
毒刺[dú cì, ㄉㄨˊ ㄘˋ, ] venomous sting [Add to Longdo]
毒液[dú yè, ㄉㄨˊ ㄧㄝˋ, ] venom; poisonous fluid [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] venomous snake [Add to Longdo]
蝮蛇[fù shé, ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, ] venomous snake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venom \Ven"om\, n. [OE. venim, OF. venim, venin, F. venin, L.
   venenum. Cf. {Venenate}.]
   1. Matter fatal or injurious to life; poison; particularly,
    the poisonous matter which certain animals, such as
    serpents, scorpions, bees, etc., secrete in a state of
    health, and communicate by biting or stinging.
    [1913 Webster]
 
       Or hurtful worm with cankered venom bites. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Spite; malice; malignity; evil quality. --Chaucer. "The
    venom of such looks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Venom; virus; bane. See {Poison}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venom \Ven"om\, v. t. [OE. venimen, OF. venimer, L. venenare.
   See {Venom}, n.]
   To infect with venom; to envenom; to poison. [R.] "Venomed
   vengeance." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venom
   n 1: toxin secreted by animals; secreted by certain snakes and
      poisonous insects (e.g., spiders and scorpions)
   2: feeling a need to see others suffer [syn: {malice},
     {maliciousness}, {spite}, {spitefulness}, {venom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top