หรือคุณหมายถึง unlikeneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlikeness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlikeness-, *unlikeness*, unlikenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unlikeness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unlikeness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlikeness[N] ความไม่เหมือนกัน, Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแตกต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count unit: ข้อ
ความต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlikeness \Un*like"ness\, n.
   The quality or state of being unlike; want of resemblance;
   dissimilarity. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlikeness
   n 1: dissimilarity evidenced by an absence of likeness [syn:
      {unlikeness}, {dissimilitude}] [ant: {alikeness},
      {likeness}, {similitude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top