ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unconcerned

AH2 N K AH0 N S ER1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unconcerned-, *unconcerned*, unconcern, unconcerne
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unconcerned(adj) ซึ่งไม่กังวล, See also: ซึ่งไม่สนใจ, ซึ่งไม่เอาใจใส่, ซึ่งไม่พะวงถึง, Syn. untroubled, unperturbed, composed, carefree, Ant. concerned
unconcerned(adj) ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, ไม่ใส่ใจ, Syn. detached, uninterested, Ant. interested
unconcerned(adj) ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง, Syn. uninvolved, Ant. concerned, involved

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unconcernedI am unconcerned with the problem.
unconcernedI can't be unconcerned about your future.
unconcernedI pulled her by the sleeve, but she went on talking unconcernedly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉยเมย(adj) indifferent, See also: unconcerned, passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: ทีท่าเฉยเมยของเขาสร้างความพลุ่งพล่านต่อฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about
นอนใจ[nønjai] (v) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured  FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNCONCERNED AH2 N K AH0 N S ER1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unconcerned (j) ˌʌnkənsˈɜːʳnd (uh2 n k @ n s @@1 n d)
unconcernedly (a) ˌʌnkənsˈɜːʳnədliː (uh2 n k @ n s @@1 n @ d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbekümmert { adj } | unbekümmerter | am unbekümmertestenunconcerned | more unconcerned | most unconcerned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のこのこ[nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
何気ない(P);何気無い[なにげない, nanigenai] (adj-i) casual; unconcerned; nonchalant; (P) [Add to Longdo]
何心無い;何心ない[なにごころない, nanigokoronai] (adj-i) (See 何心無く) casual; unconcerned [Add to Longdo]
座視;坐視[ざし, zashi] (n, vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing) [Add to Longdo]
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s, vi) to look unconcerned; to assume a composed look [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s, vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually [Add to Longdo]
然り気無い;然り気ない;さり気ない[さりげない, sarigenai] (adj-i) (uk) nonchalant; unconcerned; in a casual manner [Add to Longdo]
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t, adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P) [Add to Longdo]
知らん顔[しらんかお, shirankao] (n, vs) unconcerned air; indifference; feigned ignorance; pretending not to recognize (somebody); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unconcerned \Un`con*cerned"\, a.
   Not concerned; not anxious or solicitous; easy in mind;
   carelessly secure; indifferent; as, to be unconcerned at what
   has happened; to be unconcerned about the future. --
   {Un`con*cern"ed*ly}, adv. -- {Un`con*cern"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Happy mortals, unconcerned for more.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unconcerned
   adj 1: lacking in interest or care or feeling; "the average
       American...is unconcerned that his or her plight is the
       result of a complex of personal and economic and
       governmental actions...beyond the normal citizen's
       comprehension and control"; "blithely unconcerned about
       his friend's plight" [ant: {concerned}]
   2: easy in mind; not worried; "the prisoner seems entirely
     unconcerned as to the outcome of the examination"
   3: not occupied or engaged with; "readers unconcerned with
     style"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top