ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ugly

AH1 G L IY0   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ugly-, *ugly*, ug
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ugly[ADJ] น่าเกลียด, See also: ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย, Ant. beautiful
ugly[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าอันตราย
ugly duckling[N] ลูกเป็ดขี้เหร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking

English-Thai: Nontri Dictionary
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- (John) Ugly, though.น่าเกลียดแค่มันไม่ได้ มือ? Help! (1965)
He's so ugly.เขาคือคนที่น่าเกลียด Yellow Submarine (1968)
Really ugly!น่าเกลียดจริงๆ! Yellow Submarine (1968)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
He's really ugly, isn't he?เขาช่างอัปลักษณ์, ใช่มั๊ย? Suspiria (1977)
Jimmy the Goose, larger than life and twice as ugly!จิมมี่ กูส ขนาดใหญ่กว่าชีวิต และครั้งที่สองเป็นที่น่าเกลียด! Mad Max (1979)
The mood in the place was ugly.อารมณ์ในบาร์นั่นแย่มาก Airplane! (1980)
But the war had left ugly scars.แต่สงครามได้ทิ้งรอย- แผลเป็นน่าเกลียดเอาไว้ Idemo dalje (1982)
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง. Return of the Condor Heroes (1983)
You know that big ugly house...คุณก็รู้ว่าบ้านหลังใหญ่น่าเกลียด... Clue (1985)
Which shall we choose out of these two ugly characters?แล้วจะเลือกทางไหน \ จากเจ้าตัวอัปลักษณ์สองตัวนี้เนี่ย Labyrinth (1986)
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อน? The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uglyAn ugly duckling became a graceful swan.
uglyAn ugly man knocked on my door.
uglyBetween ourselves, the fat ugly witch is on a diet.
uglyBetween you and me, the fat ugly man is on a diet.
uglyDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
uglyHis wife doesn't seem ugly to me.
uglyI can truly say that baby is ugly.
uglyMy house is old and ugly.
uglyShe got sick of the ugly animals.
uglyShe was wearing an ugly dress.
uglySome parts of this city are very ugly.
uglyThat picture doesn't seem ugly to me; on the contrary, I think it's rather beautiful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขี้ริ้ว[ADJ] ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
อุจาด[ADJ] disgraceful, See also: ugly, Syn. น่าเกลียด, น่าอาย, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพอุจาดตาสิ้นดี
อัปลักษณ์[ADJ] ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล
ทรลักษณ์[ADJ] ugly, See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed, Syn. ลักษณะไม่ดี, Ant. ลักษณะดี, Thai definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้ริ้วขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าเกลียด[ADJ] ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
น่าชัง[ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
รูปชั่วตัวดำ[ADJ] ugly, Syn. อัปลักษณ์, Example: ตัวละครชื่อจรกาในเรื่องอิเหนาเป็นคนรูปชั่วตัวดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; ugly   FR: quelconque
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly   FR: obscène ; indécent
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)   FR: ricaner

CMU English Pronouncing Dictionary
UGLY    AH1 G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ugly    (j) ˈʌgliː (uh1 g l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难看[nán kàn, ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ, / ] ugly; unsightly, #10,311 [Add to Longdo]
丑陋[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, / ] ugly; repulsive, #18,859 [Add to Longdo]
[chī, , ] ugly woman, #26,707 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] ugly woman, #58,201 [Add to Longdo]
[chuái, ㄔㄨㄞˊ, ] ugly and fat; too fat to move [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hässlich {adj} | hässlicher | am hässlichsten | hässlich wie die Sündeugly | uglier | ugliest | as ugly as sin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly [Add to Longdo]
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ぴちっと[, pichitto] (adv,vs) tightly; snugly [Add to Longdo]
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly [Add to Longdo]
アグリ;アグリー[, aguri ; aguri-] (n) (1) agree; (2) ugly [Add to Longdo]
ガンブー[, ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance) [Add to Longdo]
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ugly \Ug"ly\, n.
   A shade for the face, projecting from the bonnet. [Colloq.
   Eng.] --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ugly \Ug"ly\, v. t.
   To make ugly. [R.] --Richardson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ugly \Ug"ly\, a. [Compar. {Uglier}; superl. {Ugliest}.] [Icel.
   uggligr fearful, dreadful; uggr fear (akin to ugga to fear) +
   -ligr (akin to E. -ly, like). ??. Cf. {Awe}.]
   1. Offensive to the sight; contrary to beauty; being of
    disagreeable or loathsome aspect; unsightly; repulsive;
    deformed.
    [1913 Webster]
 
       The ugly view of his deformed crimes. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Like the toad, ugly and venomous.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, I have passed a miserable night,
       So full of ugly sights, of ghastly dreams. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Ill-natured; crossgrained; quarrelsome; as, an ugly
    temper; to feel ugly. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. Unpleasant; disagreeable; likely to cause trouble or loss;
    as, an ugly rumor; an ugly customer. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ugly
   adj 1: displeasing to the senses; "an ugly face"; "ugly
       furniture" [ant: {beautiful}]
   2: inclined to anger or bad feelings with overtones of menace;
     "a surly waiter"; "an ugly frame of mind" [syn: {surly},
     {ugly}]
   3: morally reprehensible; "would do something as despicable as
     murder"; "ugly crimes"; "the vile development of slavery
     appalled them"; "a slimy little liar" [syn: {despicable},
     {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy}, {worthless}, {wretched}]
   4: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
     frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
     horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
     Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
     {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top