ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toy with

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toy with-, *toy with*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't toy with me!อย่าทำเป็นเล่นกับข้า อาบู Aladdin (1992)
And never tell you why so he can toy with you foreverและไม่เคยบอกคุณว่า ทำไม? เขาอาจจะเล่นกับคุณไปตลอด Oldboy (2003)
Just because you're cute and smart, you can toy with my daughter?แค่เพราะเธอหล่อแล้วก็เท่แล้วจะเอาลูกสาวฉันเป็นของเล่นเหรอ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I despise people who toy with love.ชั้นไม่ชอบคนที่ไม่จริงจังกับความรัก Formula 17 (2004)
I won't let you toy with Minori-chan.ฉันไม่ปล่อยให้เธอแกล้งมิโนริจังหรอก Episode #1.1 (2006)
I know Bleek doesn't like Katrina and he shouldn't toy with her emotions like that.ฉันรู้ว่าบลีคไม่ได้ชอบยัยแคทริน่า แล้วเขาก็ไม่ควร... เล่นกับความรู้สึกของเธอด้วย เพราะว่าเธอก็เป็นคนดีออก Juno (2007)
Don't toy with my emotions right now, Devon.อย่าเล่นกับความรู้สึกฉันตอนนี้, เดวอน Chuck Versus the Gravitron (2008)
Don't toy with me, Dr. Jones. What is the point of all this?อย่ามาเล่นตลกกับฉัน ดอกเตอร์โจนส์ ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกัน? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You didn't toy with us, Chuck, okay?- นายไม่ได้เล่นสนุกกับชีวิตเรา ชัค The Monster at the End of This Book (2009)
Toy with the great F4.เล่นกับ F4 ผู้ยิ่งใหญ่ Episode #1.3 (2009)
You think you can toy with me?เธอคิดว่าเธอจะล้อเล่นกับชั้นหรอ? Episode #1.3 (2009)
I can just toy with girls anyway.ชั้นควรจะใช้ชีวิตเป็นเสือผู้หญิงต่อไป Episode #1.19 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toy withDon't toy with her affections.

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
玩弄[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toy with
   v 1: take into consideration, have in view; "He entertained the
      notion of moving to South America" [syn: {entertain},
      {think of}, {toy with}, {flirt with}, {think about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top