ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thud

TH AH1 D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thud-, *thud*, thu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thud[N] เสียงดังตุ้บ, Syn. dull sound, plop, noise
thud[VT] ทำให้เกิดเสียงดังตุ้บ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thud(ธัด) n. เสียงตกดังโครมหรือเปรี้ยง,การทุบที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว vt.,vi. ทุบหรือตีหรือต่อยที่ทำให้เกิดเสียงดัง. -thuddingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
thud(n) เสียงโครมคราม,เสียงตกดังผลุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Groans ] - [ Thud ]- [คราง] - [ผลุ] Pulp Fiction (1994)
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน As Good as It Gets (1997)
Thud and a clang.เสียงตุ๊บและแคร๊ง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
A thud and a clang.เสียงตุ๊บและแคร๊ง และ... Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[glass thuds on table][glass thuds on table] Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
- Any of the thud here. Television is on. - Come to bed.มีเสียงจากที่นี้ TVก็เปิด กลับไปนอนซะ Paranormal Activity (2007)
[ Loud Thud ][Loud ThudCity of Ember (2008)
- [ Loud Thud ] - [ Machines Powering Down ]- [Loud Thud] - [Machines Powering Down] City of Ember (2008)
- ♪ I do not know... ♪ - ( Thuds )หวังว่า ไม่ได้ทำเธอตกใจน่ะ นายมาทำอะไร ฉันอาจจะฆ่านายได้ Redemption (2011)
[ Thud ] [ Groans ][ เสียงของตก ] [ ครวญคราง ] The Girl Next Door (2011)
No, let go! ( Heavy thud )ไม่ ปล่อย! Over My Dead Body (2011)
( Thud )The First Secret (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thudI put the shopping bag on the table with a thud.
thudThe snow that had piled up on the roof at night came down with a thud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุบกับ[ADV] thuddingly, See also: onomatopoeia from the sound of trotting (of horse), Example: เสียงเกือกม้าดังกระทบถนนดังกุบกับ กุบกับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
THUD TH AH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thud (v) θˈʌd (th uh1 d)
thuds (v) θˈʌdz (th uh1 d z)
thudded (v) θˈʌdɪd (th uh1 d i d)
thudding (v) θˈʌdɪŋ (th uh1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
ずどん[, zudon] (n,adv-to) thud; bang [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どさっと;ドサっと[, dosatto ; dosa tto] (adv) (on-mim) (See ドサ) with a thud [Add to Longdo]
どさり[, dosari] (adv-to) with a thud [Add to Longdo]
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
ばさりと[, basarito] (adv) (on-mim) with a thud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thud \Thud\ (th[u^]d), v. i. & t.
   To make, or strike so as to make, a dull sound, or thud.
 
      Hardly the softest thudding of velvety pads. --A. C.
                          Doyle.
 
      The waves break into spray, dash and rumble and thud
      below your feet.             --H. F. Brown.
   [Webster 1913 Suppl.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thud \Thud\ (th[u^]d), n. [Cf. AS. [thorn][=o]den a whirlwind,
   violent wind, or E. thump.]
   A dull sound without resonance, like that produced by
   striking with, or striking against, some comparatively soft
   substance; also, the stroke or blow producing such sound; as,
   the thrud of a cannon ball striking the earth.
   [1913 Webster]
 
      At every new thud of the blast, a sob arose. --Jeffrey.
   [1913 Webster]
 
      At intervals there came some tremendous thud on the
      side of the steamer.           --C. Mackay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thud
   n 1: a heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)
      [syn: {thump}, {thumping}, {clump}, {clunk}, {thud}]
   v 1: make a dull sound; "the knocker thudded against the front
      door" [syn: {thud}, {thump}]
   2: strike with a dull sound; "Bullets were thudding against the
     wall"
   3: make a noise typical of an engine lacking lubricants [syn:
     {crump}, {thud}, {scrunch}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 thud
  n.
 
   1. Yet another {metasyntactic variable} (see {foo}). It is reported that at
   CMU from the mid-1970s the canonical series of these was ?foo?, ?bar?,
   ?thud?, ?blat?.
 
   2. Rare term for the hash character, ?#? (ASCII 0100011). See {ASCII} for
   other synonyms.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top