ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throng

TH R AO1 NG   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throng-, *throng*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throng[VT] ทำให้เนืองแน่น, See also: ทำให้แน่นขนัด, ทำให้แออัด, ทำให้เบียดเสียด, Syn. crowd, pack
throng[VI] มาชุมนุมกัน, See also: มารวมตัวกัน, มารวมกลุ่มกัน, Syn. gather
throng[N] ฝูงชน, See also: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน, กลุ่มคน, หมู่คน, Syn. crowd
throng in[PHRV] จับกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. crowd in
throng out[PHRV] เบียดกันออก, Syn. crowd out
throng into[PHRV] ออกันเต็ม, See also: จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Syn. crowd into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass

English-Thai: Nontri Dictionary
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม
throng(vi) จับกลุ่ม,ออ,กลุ้มรุม,ชุมนุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Throngs of screaming teenagers don't do it for josh groban. No.พวกสาววัยรุ่นที่กรี๊ดกร๊าด จอช โกรเบน ไม่นิยม Acafellas (2009)
Did you ever dream about jamming with your favorite musical heroes or playing gigs in front of throngs of screaming fans?คุณเคยมีความฝันที่จะได้ร้องเพลงร่วม กับนักร้องในดวงใจ หรือแม้กระทั่งเป็นดีเจท่ามกลางเสียงกรี๊ดกร๊าดของแฟนเพลงบ้างไหม? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
...a throng with 400 skinheads, neo-Nazis and supporters of extreme right-wing groups.มุงด้วย 400 สกินเฮด, นีโอนาซี และผู้สนับสนุนของกลุ่มมากปีก ขวา Denial (2016)
With only three days remaining until the peace is officially signed into effect... throngs of citizens have taken to the streets to show....เหลืออีกเพียง 3 วัน จะมีการลงนาม สนธิสัญญาสงบศึก ประชาชนมากมาย พร้อมใจกันออกมาฉลอง... Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throngPeople thronged the theater to see the star.
throngThe throng protested against abortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุง[V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ยกโขยง[V] come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
แห่[V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
กลุ่มคน[N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count unit: กลุ่ม
มหาชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
พรู[V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
มารุมมาตุ้ม[V] besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
มารุมมาตุ้ม[V] besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
กรู[V] throng, See also: crowd, run up together in crowds, rush in, run in a crowd, Syn. ออ, Example: มดตัวเล็กๆ กรูออกมาจากรังหลังฝนตก
กลุ่มชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, หมู่ชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน, Example: กลุ่มชนจากอุบลราชธานีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล, Count unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people   FR: groupe de personnes [m]
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip krajøk khāo) EN: throng of noisy reporters   
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round   FR: se masser ; se presser ; affluer
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream   FR: affluer ; accourir

CMU English Pronouncing Dictionary
THRONG    TH R AO1 NG
THRONGS    TH R AO1 NG Z
THRONGED    TH R AO1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throng    (v) θrˈɒŋ (th r o1 ng)
throngs    (v) θrˈɒŋz (th r o1 ng z)
thronged    (v) θrˈɒŋd (th r o1 ng d)
thronging    (v) θrˈɒŋɪŋ (th r o1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulk {m}; Menge von Menschen | im Pulkthrong | in a throng [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲集[うんしゅう, unshuu] (n,vs) swarm; throng [Add to Longdo]
詰め掛ける;詰掛ける;詰めかける[つめかける, tsumekakeru] (v1,vi) to crowd (a house); to throng to (a door) [Add to Longdo]
群衆[ぐんしゅう(P);ぐんしゅ;ぐんじゅ, gunshuu (P); gunshu ; gunju] (n,vs) (See 群集) group (of people); crowd; horde; throng; mob; multitude; (P) [Add to Longdo]
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P) [Add to Longdo]
人だかり(P);人集り[ひとだかり, hitodakari] (n,vs) crowd; throng; (P) [Add to Longdo]
人集め[ひとあつめ, hitoatsume] (n) throng; gathering of people [Add to Longdo]
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers [Add to Longdo]
蝟集[いしゅう, ishuu] (n,vs) swarm; throng; flock together [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thring \Thring\, v. t. & i. [imp. {Throng}.] [AS. [thorn]ringan.
   See {Throng}.]
   To press, crowd, or throng. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throng \Throng\, n. [OE. [thorn]rong, [thorn]rang, AS.
   ge[thorn]rang, fr. [thorn]ringan to crowd, to press; akin to
   OS. thringan, D. & G. dringen, OHG. dringan, Icel.
   [thorn]ryngva, [thorn]r["o]ngva, Goth. [thorn]riehan, D. & G.
   drang a throng, press, Icel. [thorn]r["o]ng a throng, Lith.
   trenkti to jolt, tranksmas a tumult. Cf. {Thring}.]
   1. A multitude of persons or of living beings pressing or
    pressed into a close body or assemblage; a crowd.
    [1913 Webster]
 
   2. A great multitude; as, the heavenly throng.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Throng}, {Multitude}, {Crowd}.
 
   Usage: Any great number of persons form a multitude; a throng
      is a large number of persons who are gathered or are
      moving together in a collective body; a crowd is
      composed of a large or small number of persons who
      press together so as to bring their bodies into
      immediate or inconvenient contact. A dispersed
      multitude; the throngs in the streets of a city; the
      crowd at a fair or a street fight. But these
      distinctions are not carefully observed.
      [1913 Webster]
 
         So, with this bold opposer rushes on
         This many-headed monster, multitude. --Daniel.
      [1913 Webster]
 
         Not to know me argues yourselves unknown,
         The lowest of your throng.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         I come from empty noise, and tasteless pomp,
         From crowds that hide a monarch from himself.
                          --Johnson.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throng \Throng\, v. t.
   1. To crowd, or press, as persons; to oppress or annoy with a
    crowd of living beings.
    [1913 Webster]
 
       Much people followed him, and thronged him. --Mark
                          v. 24.
    [1913 Webster]
 
   2. To crowd into; to fill closely by crowding or pressing
    into, as a hall or a street. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throng \Throng\, a.
   Thronged; crowded; also, much occupied; busy. [Obs. or Prov.
   Eng.] --Bp. Sanderson.
   [1913 Webster]
 
      To the intent the sick . . . should not lie too throng.
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throng \Throng\, v. i. [imp. & p. p. {Thronged}; p. pr. & vb. n.
   {Thronging}.]
   To crowd together; to press together into a close body, as a
   multitude of persons; to gather or move in multitudes.
   [1913 Webster]
 
      I have seen the dumb men throng to see him. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throng
   n 1: a large gathering of people [syn: {multitude}, {throng},
      {concourse}]
   v 1: press tightly together or cram; "The crowd packed the
      auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top