Search result for

thinly

(33 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinly-, *thinly*, thin
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
With our forces stretched so thinly,ด้วยกองกำลังของเรามีจำนวนน้อยมาก Liberty on Ryloth (2009)
Usually in an attempt to soften a thinly-veiled insult.ปกติเป็นการพยายามเพิ่มความอ่อนนุ่ม ในขณะที่มีเสื้อผ้าน้อยชิ้น The Pirate Solution (2009)
- i also know you have thinly veiled rage issues.ผมยังรู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่อง การเก็บอาการโกรธไม่ได้ Debate 109 (2009)
When the company got essays with thinly-veiled referencesเมื่อบริษัทได้รับเรียงความ ที่มีเส้นคาบเกี่ยว The Uncanny Valley (2010)
Thinly veiled contempt.แฝงด้วยความรังเกียจนิดหน่อย The Wheaton Recurrence (2010)
- I see... are we thinly veiling- ผมเข้าใจล่ะ... พวกเรากำลังทำเนียน The Psychology of Letting Go (2010)
Huggins has made a few thinly-veiled threats, but has yet to make his move.ฮัดกิ้นทำ การข่มขู่บ้างประปราย แต่เขาได้เคลื่อนไหวแล้ว Til Death (2012)
I glaze over it with blue, but... thinly, so that the black shows through.ฉันค่อยจะเติมสีฟ้าแถวนี้ แต่... แค่บางๆ Girl with a Pearl Earring (2003)
Just hold that thinly veiled insult for one second.ช่วยหยุดแขวะซักวินาทีจะได้ไหม? Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinlyI like to spread my toast thinly with jam.
thinlyThey came from all over the world to make their homes in this new land, which was thinly populated by native Indians.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประปราย[ADV] sparsely, See also: thinly, slightly, lightly, Syn. ห่างๆ, เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย, Example: ขอบสระมีต้นไม้เล็กและต้นหญ้าขึ้นอยู่ประปราย, Thai definition: มีกระจายอยู่ห่างๆ
โหรง[ADV] sparsely, See also: thinly, Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง, Ant. ล้นหลาม, มากมาย, Example: งานในคืนนี้มีคนโหรงมาก
โหรงเหรง[ADV] sparsely, See also: thinly, Syn. บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง, Ant. ล้นหลาม, มากมาย, Example: ร้านอาหารร้านนี้มีคนโหรงเหรงคงจะไม่อร่อยเท่าไหร่
บางเบา[ADV] rarely, See also: thinly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; scant ; not much ; occasional   
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered   FR: clairsemé
หยอมแหยม[adj.] (yømyaēm) EN: thinly scattered ; sparse ; few and far between   FR: clairsemé ; épars ; disséminé

CMU English Pronouncing Dictionary
THINLY    TH IH1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thinly    (a) (th i1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
雁擬き[がんもどき, ganmodoki] (n) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
桂剥き[かつらむき, katsuramuki] (n) (uk) rotary cutting; thinly slicing into a long strip (e.g. daikon, carrot, wood for plywood, etc.) [Add to Longdo]
細巻き;細巻[ほそまき, hosomaki] (n) rolling something thinly; something rolled thinly (i.e. a cigarette, a thin roll of makizushi, etc.) [Add to Longdo]
細作り[ほそづくり, hosodukuri] (adj-na,n) thinly made; slight build or stature [Add to Longdo]
細打ち[ほそうち, hosouchi] (n) thinly made noodles; thin-pulled noodles [Add to Longdo]
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods) [Add to Longdo]
切り干し大根;切干大根;切干し大根[きりぼしだいこん, kiriboshidaikon] (n) thinly sliced and dried strips of daikon [Add to Longdo]
切麻;切幣[きりぬさ, kirinusa] (n) (arch) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thinly \Thin"ly\, a.
   In a thin manner; in a loose, scattered manner; scantily; not
   thickly; as, ground thinly planted with trees; a country
   thinly inhabited.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thinly
   adv 1: without force or sincere effort; "smiled thinly"
   2: without viscosity; "the blood was flowing thin" [syn:
     {thinly}, {thin}] [ant: {thick}, {thickly}]
   3: in a small quantity or extent; "spread the margarine thinly
     over the meat"; "apply paint lightly" [syn: {thinly},
     {lightly}] [ant: {thickly}]
   4: in a widely distributed manner; "thinly overgrown
     mountainside" [ant: {densely}, {thickly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top