ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taste bud

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taste bud-, *taste bud*, taste bu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taste bud[N] ตุ่มรับรส (ที่ลิ้น), See also: ปุ่มรับรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go! Try this, your taste buds will dance and sing.ลองนี่สิ ท่านจะเต้นและร้องเพลงเลยทีเดียว Aladdin (1992)
I swear, white people must got totally different taste buds, man.ตุ่มรับรสในปากคนผิวขาวเพี้ยนแน่ ๆ เลย แกพูดเหยียดสีผิวนะนั่น Nothing to Lose (1997)
Couple of taste buds.ต่อมรับรสของฉันไป Let the Truth Sting (2007)
I mean,you know,the cancer,not the taste buds.ฉันหมายถึงมะเร็งนะไม่ใช่ต่อมรับรส Let the Truth Sting (2007)
I think I've lost my taste buds.ฉันคิดว่าลิ้นฉัน คงเสียการรับรู้รสแล้ว Snow Buddies (2008)
My eyesight and taste buds are not like they used to be.สายตาและต่อมรับรสของฉันไม่เหมือนเดิม Heartbreak Library (2008)
Yeah. It just explodes your taste buds, so the drink just envelops your mouth.ใช่แล้วรสชาติที่จะแตกซ่านลงบนลิ้น และการดื่มที่ห่อหุ้มริมฝีปากคุณ The House Bunny (2008)
This is terrible. Doesn't your, your mother have taste buds? What are we doing here?แม่เธอไม่มีตุ่มรับรสบ้างหรือไง บ้านนี้ไม่มีของใช้ได้เลย Bedtime Stories (2008)
We've ruined our taste buds by eating only delicacies.เราทำให้ต้นอ่อนแห่งรสชาติพินาศเพราะกินแต่ของแพงๆ เท่านั้น Episode #1.8 (2009)
Taste buds.ส่วนรับรส Fracture (2009)
My taste buds are fist bumping each other, bro.ยั่วน้ำลายจริงๆเลย น้องเอ๊ย Chuck Versus the Fake Name (2010)
Wow. I feel, like, sorry for your taste buds.ว้าว ผมรู้สึกเสียใจแทน การลิ้มรสของลิ้นแม่ Crawl Space (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
味蕾[みらい, mirai] (n) taste buds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  taste bud
      n 1: an oval sensory end organ on the surface of the tongue
           [syn: {tastebud}, {taste bud}, {gustatory organ}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top