ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surveying

S ER0 V EY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surveying-, *surveying*, survey
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surveying(n) การสำรวจ, Syn. measuring, observant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reminds me of surveying Abyssinia in '88.ทำให้ผมนึกถึงตอนสำรวจ อาบิสซิเนียปี88 The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And they've already started surveying to... to start construction.- พวกนั้นเริ่มสำรวจเพื่อก่อสร้างแล้ว - แมรี่เจน เรารักษาทุ่งไว้ I Heart Huckabees (2004)
Just in time for pie, coffee and surveying the damage.ทันเวลาสำหรับพาย กาแฟ และสำรวจความเสียหาย The Magnificent Archibalds (2008)
No, no, listen, my brother-in-law, he is surveying Jesse's house.ไม่ ไม่ใช่ ฟังนะ น้องเขยฉัน เขาดักซุ่มอยู่ที่บ้านเจสซี่ Sunset (2010)
Director Hong Tae Gyun should be returning early next month after surveying Europe.ผู้อำนวยการฮง แท คยอนกำลังท่องเที่ยวแถบยุโรปอยู่ คาดว่าจะกลับประมาณเดือนหน้าครับ Episode #1.2 (2010)
I'm surveying mortgage owners who are over 90 days delinquent.ที่มีมากกว่า 90 วันที่ค้างชำระ The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surveyingHe stood on the hill surveying the landscape.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURVEYING S ER0 V EY1 IH0 NG
SURVEYING S ER1 V EY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surveying (v) sˈəvˈɛɪɪŋ (s @1 v ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
写真測量[しゃしんそくりょう, shashinsokuryou] (n) photographic surveying [Add to Longdo]
測量[そくりょう, sokuryou] (n, vs) measurement; surveying; (P) [Add to Longdo]
測量器[そくりょうき, sokuryouki] (n) surveying instrument [Add to Longdo]
測量機械[そくりょうきかい, sokuryoukikai] (n) surveying instrument; surveyor's level [Add to Longdo]
測量技師[そくりょうぎし, sokuryougishi] (n) surveyor; surveying engineer [Add to Longdo]
天文方[てんもんかた, tenmonkata] (n) (arch) Edo period office in charge of compiling the koyomi, astronomical measurements, surveying, translating Western books, etc. [Add to Longdo]
平板測量[へいばんそくりょう, heibansokuryou] (n) plane-table surveying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survey \Sur*vey"\, v. t. [imp. & p. p. {Surveyed}; p. pr. & vb.
   n. {Surveying}.] [OF. surveoir, surveer; sur, sor, over, E.
   sur + veoir, veeir, to see, F. voir, L. videre. See {Sur-},
   and {Vision}, and cf. {Supervise}.]
   1. To inspect, or take a view of; to view with attention, as
    from a high place; to overlook; as, to stand on a hill,
    and survey the surrounding country.
    [1913 Webster]
 
       Round he surveys and well might, where he stood,
       So high above.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To view with a scrutinizing eye; to examine.
    [1913 Webster]
 
       With such altered looks, . . .
       All pale and speechless, he surveyed me round.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine with reference to condition, situation, value,
    etc.; to examine and ascertain the state of; as, to survey
    a building in order to determine its value and exposure to
    loss by fire.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine the form, extent, position, etc., of, as a
    tract of land, a coast, harbor, or the like, by means of
    linear and angular measurments, and the application of the
    principles of geometry and trigonometry; as, to survey
    land or a coast.
    [1913 Webster]
 
   5. To examine and ascertain, as the boundaries and royalties
    of a manor, the tenure of the tenants, and the rent and
    value of the same. [Eng.] --Jacob (Law Dict.).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surveying \Sur*vey"ing\, n.
   That branch of applied mathematics which teaches the art of
   determining the area of any portion of the earth's surface,
   the length and directions of the bounding lines, the contour
   of the surface, etc., with an accurate delineation of the
   whole on paper; the act or occupation of making surveys.
   [1913 Webster]
 
   {Geodetic surveying}, geodesy.
 
   {Maritime surveying}, or {Nautical surveying}, that branch of
    surveying which determines the forms of coasts and
    harbors, the entrances of rivers, with the position of
    islands, rocks, and shoals, the depth of water, etc.
 
   {Plane surveying}. See under {Plane}, a.
 
   {Topographical surveying}, that branch of surveying which
    involves the process of ascertaining and representing upon
    a plane surface the contour, physical features, etc., of
    any portion of the surface of the earth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surveying
   n 1: the practice of measuring angles and distances on the
      ground so that they can be accurately plotted on a map; "he
      studied surveying at college"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top