ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strutted

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strutted-, *strutted*, strutt, strutte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา strutted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *strutted*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย Titanic (1997)
Are you hooked on a handsome, charming, strutting peacock, who makes wonderful love, but keeps you hidden away in a small dark kitchen?คุณหลงรักผู้ชายรูปหล่อ เสน่ห์แรง ผู้เชี่ยวชาญในการทำรัก แต่เก็บคุณไว้... เป็นนางก้นครัวมอมแมมใช่มั้ย Woman on Top (2000)
What a high that was... strutting on the stage, rapping with a partner.มันดีจริงๆ... ที่ได้ยืนอยู่ยนเวที เต้นกับเพื่อน ๆ The King and the Clown (2005)
It wasn't his fault. If he hadn't been strutting around treating us like his personal army, this would never have happened!เจ้าฆ่าไปแล้วหนึ่งคน The Moment of Truth (2008)
- Yeah. Strutting their stuff.-ใช่ คล้ายๆแบบนั้นแหละ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But if I saw you strutting' it in that dressอาจฟังดูเกย์ แต่ถ้าฉันเห็นเธอใส่ชุดนี้ The Jenna Thing (2010)
Look at Suzy Lipton strutting her bony ass in those skinny jeans.ดูซูซี่ ลิปตันสิ เดินส่ายก้นแห้งๆไปมา ในกางเกงยีนส์คับๆ It's Alive (2011)
John Blackwell is alive and well and strutting around Chance Harbor.จอห์น แบล็คเวล ยังมีชีวิตอยู่ แข็งแรงดี และเดินกร่างไปทั่วแชนซ์ ฮาร์เบอร์ Curse (2012)
Then she strutted on out the door, and that's the last time I ever saw her.จกานั้นก็เดินนวยนาดออกไป และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมพบเธอ The Blue Butterfly (2012)
♪ Since 15 in my stilettos, been strutting' in this game ♪# #ตอนฉันอายุ 15 ฉันกำลังเฉิดฉายอยู่ในวงการ # Diva (2013)
See those guys over there strutting along those girders?ดูคนเหล่านั้นที่นั่นเดินวางมาด พร้อมคานเหล่านั้นหรือไม่ Some of the Things That Molecules Do (2014)
These sorority bitches strutting around in basically just their underwear, screaming bloody murder about being objectified, as if they haven't objectified themselves already.พวกสโมสรหญิงมั่วไม่เลือก ทำเป็นเดินวางท่าไปทั่วในชุดชั้นในตัวเดียว กรีดร้องกันเหมือนถูกเชือดเรื่องการทำให้ตัวเองมีตัวตน Pilot (2015)
Oh, Mr Strutt, don't you remember?Mr. Strutt, erinnern Sie sich nicht? Marnie (1964)
Previously you were employed by the firm of Strutt and Company. I saw you there once.Du warst zuvor bei Strutt Co. Ich habe dich da gesehen. Marnie (1964)
Incidentally, I think you took a bit of a chance, knowing that Rutland's was a client of Strutt's.Du gingst ein Risiko ein. Du wusstest, dass Rutland ein Kunde von Strutt war. Marnie (1964)
It's true about Strutt.Es stimmt mit StruttMarnie (1964)
Old Mr Strutt was so - Oh, I hated him!Mr. Strutt war so... Ich hasste ihn! Marnie (1964)
"Pay off Strutt.""Strutt abbezahlen." Marnie (1964)
Strutt.StruttMarnie (1964)
And you might as well know I 've paid off Strutt.Ich habe Strutt abbezahlt. Marnie (1964)
- Strutt.- StruttMarnie (1964)
- (Butler) Mr and Mrs Strutt.- Mr. Und Mrs. StruttMarnie (1964)
Mr Strutt, Mrs Strutt?- Mr. Strutt, Mrs. Strutt? - Guten Tag. Marnie (1964)
- She doesn't even know Strutt.- Lil? - Sie kennt Strutt nicht mal. Marnie (1964)
- Oh, hello, Strutt.- Hallo, StruttMarnie (1964)
Oh, and Lil, would you see that Mr and Mrs Strutt's glasses are kept brimming?Sorge dafür, dass die Strutts volle Gläser haben. Marnie (1964)
Strutt may be throbbing away with vengeful fantasies, but the fact is he's a businessman, he's in the business of doing business.Strutt mag Rachefantasien haben, aber sein Geschäft ist, Geschäfte zu machen. Marnie (1964)
What can the police do if we can stop Strutt from prosecuting?Wir wollen Strutts Anzeige verhindern. Marnie (1964)
Five counting Strutt.Fünf, einschließlich StruttMarnie (1964)
All we've got to fight is Strutt's big mouth. That gives us time.Gegen Strutts großes Maul anzugehen, gibt uns Zeit. Marnie (1964)
For one thing, I want you out of the house when Strutt comes here.Du musst weg sein, wenn Strutt kommt. Marnie (1964)
So you can see, Mr Strutt, how very disadvantageous, any action on your part would be for everyone.Sie sehen, Mr. Strutt... wie nachteilig jegliche Aktion Ihrerseits für jedermann wäre. Marnie (1964)
I've spoken to Strutt. I think I'll be able to talk him around.Ich glaube, ich konnte Strutt umstimmen. Marnie (1964)
Harold Strutter, CIA.Harold Strutter, CIA. Live and Let Die (1973)
Strutter's watching it now.Strutters beschattet es. Live and Let Die (1973)
- Where's Strutter?- Wo ist Strutter? Live and Let Die (1973)
A guy called Strutter.Ein gewisser Strutter. Live and Let Die (1973)
- Il vecchio ospedale fu distrutto.- Il vecchio ospedale fu distrutto. The Omen (1976)
Oddio, tutto distrutto!Oddio, è tutto distrutto! The Spy Who Loved Me (1977)
Get under here.Hier, Strutter! Time Bandits (1981)
Strutter, wake up.- Strutter, wach auf! Time Bandits (1981)
Okay, Strutter.- Ok, Strutter! Time Bandits (1981)
- Okay, Strutter.- Ok, Strutter! Time Bandits (1981)
Okay! Go, Strutter!Alles klar, Strutter! Time Bandits (1981)
Strutter!Strutter! Time Bandits (1981)
- Hang on. - Any lions and tigers?Die Polizei hat das Struttwage-Viertel abgesperrt. Wild beasts - Belve feroci (1984)
Strutt.StruttExit Wounds (2001)
Sergeant Lewis Strutt.Sergeant Lewis StruttExit Wounds (2001)
Good thing Strutt came in because he knows we're all on the same team.Gut, dass Strutt gekommen ist. Weil er weiß, wir sitzen alle im selben Boot. Exit Wounds (2001)
-What's the story with Strutt?-Erzählen Sie von StruttExit Wounds (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUTTON    S T R AH1 T AH0 N
STRUTTING    S T R AH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strutted    (v) strˈʌtɪd (s t r uh1 t i d)
strutting    (v) strˈʌtɪŋ (s t r uh1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstrebung {f}; Absteifung {f}strutting [Add to Longdo]
stolzieren | stolzierend | stolziert | stolziert | stolzierte | vorbeistolzierento strut; to walk with a strut | strutting | strutted | struts | strutted | to strut past [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反り身[そりみ, sorimi] (n) strutting; sticking out the chest [Add to Longdo]
反身[はんしん, hanshin] (n) bending backward; strutting [Add to Longdo]
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strut \Strut\, v. t. [imp. & p. p. {Strutted}; p. pr. & vb. n.
   {Strutting}.] [OE. struten, strouten, to swell; akin to G.
   strozen to be swelled, to be puffed up, to strut, Dan.
   strutte.]
   1. To swell; to bulge out. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The bellying canvas strutted with the gale.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk with a lofty, proud gait, and erect head; to walk
    with affected dignity.
    [1913 Webster]
 
       Does he not hold up his head, . . . and strut in his
       gait?                 --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top